عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 29

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
  
"میکوریزا" یک رابطه هم‌زیستی بین برخی قارچ‌ها با ریشه گیاهان است که از دو بخش "Mycer" به معنای قارچ و "Rhizae" به معنای ریشه تشکیل شده است . "میکوریزا" دارای انواع مختلف "اندومیکوریزا، اکتومیکوریزا، اکتندومیکوریزا، ارینوئید، مونوتروپوئید، اریکوئید و اورکید" می‌باشد. هم‌زیستی بین ریشه و قارچ های میکوریزا، برای هر دو مفید بوده و در تامین مواد غذایی مورد نیاز به هم دیگر کمک می‌کنند. پراکندگی اکولوژیکی قارچ‌های میکوریزا و توزیع آن‌ها در خاک مناطق مختلف تحت تاثیر شرایط مختلف قرار ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

استروئیدها از گروههای بزرگ دارویی هستند که بعلت تنوع اثرات فارماکولوژیک ، مصرف سالانه‌ای بالغ بر هزار تن در جهان را به این گروه نسبت داده‌اند. در کشور ما نیز که یکی از مهمترین معضلات صنایع داروسازی، تولید مواد اولیه دارویی می‌باشد، توجه به روش‌های تهیه مواد اولیه داروهای استروئیدی دارای اهمیت است . در حال حاضر بهترین راه ساختن چنین موادی سنتز نسبی با استفاده از منابع طبیعی و یا تبدیل زیستی استرول‌های موجود در طبیعت با استفاده از میکروارگانیسم‌ها می‌باشد. در رسالهء حاضر، روش ا ...

پژوهش روی میکرواورگانیسمهای متابولیزه‌کننده استرولها بمنظور تولید مواد مهم اولیه دارویی هدف اصلی طرح را شامل می‌شود. بعضی میکرواورگانیسمها قادرند از استرولها بعنوان منبع کربن استفاده کنند. با یافتن شرایط مناسب برای رشد این میکرواورگانیسمها در محیط حاوی استرول و سپس کنترل شرایط بنحوی که میکرواورگانیسم شاخه جانبی استرول را متابولیزه نماید ولی از تخریب هسته سیکلوپنتانوپرهایدروفنانترن خودداری کند،می‌توان گامهای ابتدایی برای استفاده از منابع بسیار مناسب و داخلی استرولهای گیاهی و غ ...