عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

حشره کش آلی توکسافن یکی از مهمترین آلاینده های آلی پایدار محیط است. دلیل پایداری زیاد توکسافن در محیط، کندی روند تجزیه آن در آب و به ویژه در خاک می باشد. در مطالعه ای که روی نمونه های خاک خشک و مرطوب تقویت شده با بقایای گیاه پنبه یا تقویت نشده انجام شد، هیچ گونه نشانه ای دال بر تجزیه یا ناپدید شدن توکسافن مشاهده نگردید. به دلیل نتایج حاصل از تجربه فوق در مطالعه حاضر تجزه توکسافن در خاک توسط میکروارگانیسم ها در شرایط غرقاب در آزمایشگاه مورد مطالعه قرار گرفت. مطالعه به مدت 3 م ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
رسوب |