عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 28

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایان نامه، به مطالعه پیش دوگان های محتمل جبر اندازه (M(G از گروه فشرده موضعی G می پردازیم. این جبر به طور طبیعی یک فضای دوگان است. رونده، بسیاری از ویژگی های همانستگی جبرهای باناخ را مورد مطالعه قرار داده است. اما یکتا نبودن توپولوژی ضعیف-ستاره مانعی برای وابسته شدن بسیاری از مفاهیم به توپولوژی ستاره شده است. در این پایان نامه شرایطی را بررسی می کنیم که در صورت وجود آنها، پیش دوگان(C0(G از(M(G به طور یکتا مشخص می شود. ...

با استفادا از خصوصیات xبه بررسی خصوصیات ( c(X می پردازیم. با در نظر گرفتن فضای شبه فشردهXخصوصیات فضای توپولوژی ( c(X را مشخص میکنیم. عکس قضیه ون داون را کامل کرده و مشخص می کنیم ( c(X چه موقع یک p- فضای ضعیف است و این که جه هنگام دنباله همگرای غیر بدیهی ندارد. ...

ابتدا ضرب‌های آرنز را در دوگان دوم جبرهای باناخ تعریف می‌کنیم و سپس نظم آرنز را در این جبرها بررسی می‌کنیم. انواع میانگین‌پذیری جبرها را تعریف می‌کنیم و شرایطی را بررسی می کنیم که تحت آن ها یک جبر باناخ n میانگین پذیرضعیف, (2+n)-میانگین پذیری ضعیف را برای n های طبیعی نتیجه می دهد. سپس شرایطی را مطرح می‌کنیم که با توجه به آن‌ها جبرهای باناخ یکدار شده n-میانگین‌پذیر ضعیف می‌شوند. در ادامه پس از یک بررسی کامل درباره تعمیم‌ اعمال مدولی جبرهای باناخ, شرط لازم و کافی را برای n-می ...

جبر باناخ A را n-میانگین پذیر ضعیف می نامیم هرگاه هر اشتقاق از A بتوی n-امین دوگان آن داخلی باشد. در این پایان نامه ابتدا نشان داده ایم که تحت چه شرایطی الحاقی دوم یک اشتقاق، یک اشتقاق است. سپس ثابت کرده ایم برای nهای بزرگ تر از 1، n-میانگین پذیری ضعیف **n، A-میانگین پذیری ضعیف A را نتیجه می دهد.اما برای حالت n=1 نشان داده ایم که تحت برخی شرایط می توان از میانگین پذیری ضعیف **A، میانگین پذیری ضعیف A رانتیجه گرفت.هم چنین ثابت کرده ایم هر همریختی کراندار که دارای وارون راست باش ...

فرض کنید A یک جبرباناخ و φ:A→A یک همریختی پیوسته باشد. ما مفهوم (n)-میانگین پذیری ضعیف A را به–(n-(φ میانگین پذیری ضعیف برای nϵN گسترش می دهیم. همچنین شرایطی ارائه می دهیم که تحت آن گسترش مدولی جبرباناخ A و دوگان دوم (A –n-(φمیانگین پذیر ضعیف باشند. ...

در این پایاننامه یک قضیه باناخ-آلااغلو از دیدگاه نظریه قلمرو، مشابه قضیه باناخ-آلااغلوی کلاسیک فضاهای برداری توپولوژیکی ارائه می دهیم. فضای دوگان مخروط مخروط جهت دار c را در نظر گرفته و نشان می دهیم که توپولوژی بالایی-ضعیف ستاره روی دوگان آن فشرده پایدار است. قضیه های متعددی فشردگی پایدار فضاهای ارزیابی ها روی یک فضای توپولوژیکی را نشان می دهند.در این پایاننامه ما شرط فشردگی پایدار را به فشردگی پایدار موضعی تضعیف می کنیم. همچنین برای توپولوژی بالایی-ضعیف ستاره و دوگان آن یعنی ...

هدف اصلی ما در این پایان‌نامه بررسی میانگین ‌پذیری جبر باناخ A نسبت به مشخصه (یعنی همومورفیسم مختلط C<-- φ:A )می باشد.پس از معرفی φ- میانگین‌پذیری شرایطی هم‌ارز با وجود یکφ- میانگین برای جبر باناخ A ارائه کرده و همچنین شرایط لازم برای اینکه جبر باناخ A دارای φ- میانگینی از نرم یک باشد را بررسی می‌کنیم و سرانجام φ-میانگین‌پذیری را روی جبر‌های باناخ کامل ضعیف دنباله‌ای مطرح کرده و به ارتباط بین φ- میانگین‌پذیری این گروه جبرها با منظم آرنز بودن آن نیز اشاره‌ای خواهیم داشت. ...

فرض کنیم یک فضای باناخ بوده و فضای دوگان دوم آن باشد. روی ضرب‌های اول و دوم آرنز را تعریف می کنیم و سپس در حالتی که یک گروه موضعاً فشرده است دوگان دوم را به جبر باناخی تبدیل می کنیم که عمل ضرب روی آن همان ضرب اول و یا ضرب دوم آرنز است. سپس مرکز توپولوژی را بدست می آوریم و نشان می دهیم که اگر یک گروه آبلی باشد آنگاه مرکز توپولوژی با برابر است. بالاخره، نشان می دهیم که اگر و گروه های آبلی موضعاً فشرده باشند و بین و یک یک‌ریختی برقرار باشد آنگاه و یکر ...

برخی ساختارهای هندسی فضاهای باناخ به ویژه فضای باناخ محدب اکید، محدب یکنواخت، فضاهای باناخ دارای خاصیت (C) و جندین ساختار هندسی دیگر بیان می شود.به علاوه به معرفی دسته بزرگی از نگاشت های پیوسته غیرخطی به نام نگاشت نوع J و خاصیت نقطه ثابت ضعیف برای این گونه نگاشت ها پرداخته می شود. در قضیه ای ثابت می شود: فضاهای باناخ X دارای خاصیت (C) است اگر و تنها اگر دارای خاصیت نقطه ثابت ضعیف برای نگاشت نوع J باشد. بسیاری خواص مهم دیگر از جمله خاصیت کادک و خاصیت کادک-کلی وجود دارند که ختص ...