عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 148

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با ورود واحدهای تولید پراکنده 1 به شبکه های توزیع، اینکه این واحدها را با چه ظرفیتی و در چه محلی نصب کنیم از اهمیت شایانی برخوردار است، چراکه نصب در محلهای نامناسب منجر به نتایج منفی همچون افزایش تلفات و حتی اضافه ولتاژ میشود. در این مقاله، الگوریتم بهبود یافته اجتماع ذرات با سازگاری دینامیکی 2 برای تعیین محل و ظرفیت مناسب واحدهای تولید پراکنده در شبکه های توزیع مورد استفاده قرار میگیرد. در استفاده از این الگوریتم، فرمولی تغییر یافته برای سرعت ذرات استفاده شده است که به شدت ت ...

سیستم توزیع انرژی یکی از چالش برانگیز‌ترین موضوعات در آینده سیستم برق می‌باشد و الگوهای بهره‌برداری و توسعه آن تغییرات وسیعی می‌نماید. یکی از مسائل مهم در این حوزه فقدان الگوی توسعه برای تولید پراکنده در بستر شبکه توزیع فعّال می‌باشد. این رساله مدلی برای توسعه چند مرحله‌ای تولید پراکنده در یک شبکه توزیع فعّال ارائه می‌نماید. با کمک مدل ارائه شده امکان مشارکت تولید پراکنده در فراهم سازی ذخیره چرخان در برنامه‌ریزی توسعه مدّ نظر قرار می‌گیرد. برای این منظور، ابتدا مدلی برای ت ...

استفاده ازواحدهای تولید پراکنده که به منظور تامین توان درشبکه هایتوزیع بهکارمیروند میتواند تاثیرات بسیار زیادی ازجمله کاهش تلافت کیفیت توان بهبود پروفیل ولتاژ و .. برروی شبکه های توزیع داشته باشد برای رسیدن به این اهداف ظرفیت و محل نصب تولید پراکنده درشبکه توزیع ازاهمیت ویژه ای برخوردار است دراین مقاله روشی جدید برای جایابی و تعیین ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده به منظور بهبود پروفیل و پایداری ولتاژ کاهش تلفات و با صرف کمترین هزینه ممکن درسیستم توزیع ارایه گردیدها ست درروش ا ...

استفاده ازمنابع تولید پراکنده درشبکه های توزیع بعنوان یکی ازروشهای اساسی تولید انرژی درچندسالاخیر موردتوجه قرارگرفته است وجود منابع تولید پراکنده سبب شده که دربهره برداری ازشبکه های توزیع مسائلی همچون حفاظت و کیفیت توان بیشتر مورد توجه قرارگیرد دراین مقاله ابتدا تولید پراکنده درشبکه های توزیع ازمنظر بهره برداری و کیفیت توان بررسی گردیده و مشکلاتی که دراین زمینه با نفوذ منابع تولید پراکنده درشبکه ایجاد می شود بیان گشته و راه حلهایی نیز برای مشکلات ایجاد شده ارایه گردیده است و ...

امروزه استفاده از منابع تولید پراکنده جهت بهرهگیری ازانرژیهای نو و بهبود پروفیل ولتاژ مورد توجه شرکتهای توزیع برق در سراسر جهان قرار گرفته است. از طرف دیگر خازنگذاری فیدرهای توزیع برای کاهش تلفات شبکه و بهبود پروفیل ولتاژ از سالها پیشاز طرف شرکتهای توزیع اجرا میشده است. از این رو با توجه به نقش مشترک واحدهای تولید پراکنده و خازنها در بهبود پروفیل ولتاژ، مکان بهینه این دو متأثر از یکدیگر خواهد بود و جایابی منابع تولید پراکنده با تجدید مکان خازنها موجب بهبود مناسبتر تلفات شبکه ...

پدیده جزیره شدن هنگامی رخ میدهد که منبع تولید پراکنده متصل به شبکه توزیع، از شبکه اصلی جدا گردیده و به تنهایی بارهای متصل به خود را تغذیه نماید. در عملکرد جزیرهای، حالتمطلوب وجود ولتاژ سینوسی درنقطه اتصال مشترکDGو بار است، ولی به جهت افت ولتاژ غیرخطی در طول امپدانس خط که از جریان غیرخطی بارهای نامتعادل ناشی میگردد، ولتاژ درنقطه اتصال مشترک غیرسینوسی میگردد. این ولتاژ غیرسینوسی بر عملکرد بارهای متصل به تولید پراکنده در شرایط عملکرد مجزا تأثیر گذار خواهد بود در این مقاله دو روش ...

امروزه ادواتFACTS در سیستم‌های قدرت از ابعاد متنوعی قابل ارزیابی می‌باشند. این ادوات می-توانند ابزارهای مطمئنی برای اصلاح کیفیت توان، جبران توان راکتیو، کنترل توان اکتیو انتقالی یک شبکه قدرت باشند. از طرفی با توجه به رشد روزافزون مصرف انرژی الکتریکی و اتصال تولیدات پراکنده به سیستم‌های قدرت، بهره‌برداری از این شبکه و ارائه توان الکتریکی با کیفیت بالا، از مسائل مهم مهندسی برق می‌باشند. در این پایان نامه، مدل UPFC بر مبنای الگوریتم کنترلی pq و روش اویلر پیش‌رو شرح داده می‌ش ...

با پیشرفت تکنولوژی‌های تولید پراکنده و معرفی واحدهای کوچک تولید برق، به دلیل تاثیر مثبت آنها در کاهش تلفات، بهبود پروفیل ولتاژ و قابلیت انعطاف مشترکین توجه به استفاده از این منابع در صنعت برق افزایش یافته است. با توجه به اندازه کوچک این منابع، عمده استفاده آنها در شبکه‌های توزیع می‌باشد. از طرفی شبکه‌های توزیع به دلیل ساختار سنتی‌شان، در شرایط جدید با چالش‌های زیادی مواجه می‌گردند. یکی از این چالش‌ها وضعیت این منابع در شرایط جزیره‌ای شدن شبکه می‌باشد. با توجه به ساختار شعاعی ...

منابع تولید پراکنده با توجه به تجدید ساختار در صنعت برق و ایجاد بازار برق و رقابتی نمودن تولید انرژی، سیستم انرژی آینده بشر جهت تامین نیازهای گرمایشی، سرمایشی و برق خواهد بود. کاهش تلفات شبکههای توزیع مهمترین اولویت در طراحی و بهرهبرداری شبکههای برق کشور میباشد. استفاده از منابع تولید پراکنده باعث کاهش چشمگیری در تلفات اکتیو و راکتیو (در صورت توانایی منبع در تولید توان راکتیو) خطوط می‌شود و قابلیت اطمینان بهبود مییابد. پروفایل ولتاژ باس‌ها به مقدار یک پریونیت نزدیک میشود و حا ...