عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 333

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گردشگری بزرگترین صنعت خدماتی جهان از نظر درآمدزایی شناخته شده است به طوریکه رشد آن تغییرات اجتماعی و اقتصادی زیادی را به دنبال داشته است. توسعه صنعت گردشگری برای کشورهای در حال توسعه که با معضلاتی چون نرخ بیکاری بالا، محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک محصولی مواجهند، از اهمیت فراوانی برخوردار است. هدف این مطالعه بررسی رابطه بین صنعت گردشگری و تولید ناخالص داخلی در ایران طی دوره 1347-1386 می‌باشد. در این مطالعه سعی شده است با استفاده از روش هم انباشتگی جوهانسن- جوسلیوس، رابطه بین ...

حمل و نقل در سیستم‌های اقتصادی اعم از تولیدی و خدماتی از جایگاه مهمی برخوردار است و بخش قابل توجهی از(تولید ناخالص ملی) هر کشوری را به خود اختصاص می‌دهد. به همین جهت محققان نسبت به بهبود مسیرها، حذف سفرهای غیرضروری و یا ایجاد مسیرهای کوتاه جایگزین، اقدام نموده اند. مباحثی مانند فروشنده دوره گرد، مسیریابی وسیله نقلیه و غیره در همین راستا توسعه یافته اند. در این پایان نامه پس از بیان کلیات تحقیق، مرور کاملی بر روی تاریخچه مسأله مسیریابی وسایل نقلیه و آشنایی با انواع مدل های مو ...

درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز سهم قابل ملاحظه ای در درآمد دولت و تولید ناخالص داخلی دارد. تاثیر قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی بدون نفت نشان می دهد که هم افزایش و هم کاهش قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی بدون نفت موثرند، اما تاثیر کاهش بیشتر از افزایش قیمت برآورد گردیده است. بنابراین می‌توان گفت که کاهش قیمت نفت منجر به رکود فعالیتهای اقتصادی در کشور می‌گردد. یعنی تعیین رونق و رکود اقتصادی کشور وابسته به یک متغیر برونزا می‌باشد که خارج از کنترل برنامه ریزان است. بررسی تأثی ...

اگر‌چه سهم بخش کشاورزی و بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی همواره متغیر بوده است، ولی این دو بخش از بخش‌های اقتصادی همواره به‌عنوان مهم‌ترین عوامل در رشد و توسعه اقتصادی مطرح بوده‌اند؛ و این ادعا تأیید شده است که بین بخش کشاورزی و بخش صنعت نه تنها تعارضی وجود ندارد بلکه در تعامل با یکدیگر هستند. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر و اهمیت بخش کشاورزی و صنعت بر تولید ناخالص داخلی در ایران طی دوره زمانی 1390- 1350 انجام یافته است. بدین منظور، از مدل‌های خود‌رگرسیون برداری و خود‌رگرسیون ب ...

هدف این مطالعه بررسی اثر اعتبارات بانکی بر تولید ناخالص داخلی (رشد اقتصادی ) بخش کشاورزی ایران در دوره زمانی 1387-1357 می‌باشد ، برای برازش مدل از روش حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. در این تحقیق به بررسی تأثیر نرخ ارز بازار غیر رسمی ، میزان اعتباردهی به بخش کشاورزی ، تولید ناخالص داخلی دوره قبل بخش کشاورزی و صادرات غیر نفتی ( شامل کالاهای صنعتی ، سنتی وکشاورزی ، کانی وفلزی ) بر تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی اقتصاد ایران پرداخته‌ایم.نتایج عددی نشان می‌دهد ...

امروزه، انرژی به عنوان یکی از عوامل تولید، سهم بزرگی در رشد و توسعه کشورهای مختلف دارد. ضرورت استفاده از انرژی برای رشد و توسعه در کنار مسائلی همچون انتشار گازهای گلخانه‌ای، گرم‌شدن جهانی و کاهش ذخایر انرژی-های فسیلی از یک طرف و افزایش جمعیت و نیاز روز افزون به انرژی از طرف دیگر باعث شده است که کشورها به دنبال جایگزینی برای انرژی‌های فسیلی باشند. بهترین راهکاری که در پیش روی کشورها است، سرمایه‌گذاری و در نتیجه توسعه‌ی انرژی‌های تجدید‌پذیر می‌باشد. ولی توسعه‌ی انرژی‌های تجدیدپ ...

در پژوهش حاضر بررسی عوامل اقتصادی موثر بر جذب گردشگر در ایران و منتخب کشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق با استفاده از روش داده های تابلویی (Panel Data)، رابطه میان تغییرات نرخ ارز، هزینه حمل و نقل، تولید ناخالص داخلی (GDP)، دریافتی از توریسم و هزینه های توریسم با تعداد توریسم وارد شده به کشورهای منتخب درحال توسعه در سالهای 2002 تا 2010 مورد بررسی قرار گرفته است و داده های آن از بانک جهانی، سازمان جهانی گردشگری، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و (WDI ) ...

نتایج اکثر مطالعات تجربی بیانگر رابطه معکوس وفور منابع طبیعی با رشد اقتصادی است، به طوری که کشورهای صاحب منابع طبیعی غنی دارای رشد اقتصادی پایین‌تری هستند. وفور منابع طبیعی از کانال‌ها و مجاری مختلفی، رشد اقتصادی را تحت تاثیر می گذارد که سرمایه انسانی یکی از مهم‌ترینکانال‌های تاثیرگذاری وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی به شمار می رود. این مطالعه به بررسی ارتباط میان درآمدهای نفتی و انباشت سرمایه انسانی در نمونه ای شامل 10 کشور عمده صادر کننده نفت می پردازد. برای این منظور از ش ...

صنعت مبلمان از جمله صنایعی است که از گستردگی زیادی با توجه به امکانات بالفعل و بالقوه برخوردار است. رشد و توسعه صنعت مبلمان می‌تواند به عنوان موتور توسعه بخش عظیمی از صنایع مرتبط و وابسته مبلمان یک کشور عمل کند و تاثیر به سزایی در افزایش تولید ناخالص داخلی آن کشور داشته باشد. با توجه به خلاء تحقیقات کاربردی در زمینه شناسایی فاکتورهای مورد نظر مصرف کنندگان مبلمان خانگی و عدم شناخت کافی فروشندگان و تولید کنندگان این محصول، مطالعه حاضر ضمن شناسایی و رتبه بندی مهمترین معیارها با ...