عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تکثیر سیب‌زمینی جهت تولید غده بذری از طریق قلمه ساقه یک روش تکثیر سریع محسوب می‌گردد. به این منظور آزمایشاتی بر روی کولتیوار آئولا انجام گرفت . در آزمایش اول روشهای تحریک به رشد جوانه‌های جانبی به عنوان قلمه برداشت می‌گردند از طریق دو تیمار حذف مریستم انتهائی و پوشاندن با ورقه آلومینیمی مقایسه شدند. در آزمایش دوم اثر بسترهای مختلف ریشه‌زائی بر روی قدرت ریشه‌زائی قلمه‌ها مطالعه شد. در آزمایش سوم دو روش تکثیر با قلمه ساقه و غده در مزرعه ارزیابی گردیدند. نتایج به دست آمده از آزم ...