عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 16

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تصمیم گیری های سازمانی در هرسطح وابسته به وضعیت و شرایط بیرون ودرونی سیستم است که این وضعیت با جمع‌آوری و پردازش داده ها و تبدیل آنها به آمار و اطلاعات مشخص میشود. از این رو برای تصمیم گیری موثر نیاز به سیستم هایی می باشد که داده ها را جمع‌اوری،‌ دسته بندی و تحلیل نماید و سپس اطلاعات را درقالب سازمان یافته به مدیران ارائه نماید. بدین منظور این مطالعه مقطعی در10 بیمارستان انجام و چک لیستهایی برای تعیین مکانیسم تولید اطلاعات آماری تهیه شد. نتایج بیانگر ثبت اطلاعات بیشتر در بخش ...

با توجه به نقش حیاتی اطلاعات علمی و فنی، برای پیشرفت علم و تکنولوژی در توسعه اقتصادی و اجتماعی، اهمیت دستیابی پژوهشگران و متخصصان و سایر استفاده کنندگان به اطلاعات مناسب، دقیق و روزآمد، روز به روز آشکارتر میشود. در این بررسی، قصد داریم جریان تولید (تهیه)، توزیع(اشاعه) و مصرف اطلاعات را در ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. اهداف این بررسی عبارتند از: الف) مروری کلی بر وضعیت جریان اطلاعات در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه؛ ب) عوامل بازدارنده جریان مطلوب اطلاعات در ایران؛ ...

هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر مهاجرت متخصصان یا فرار مغزها بر روند فعالیت های علمی ، فناوری ، اقتصادی و بر جریان اطلاعات است . در این مقاله به پدیده فرار مغزها به عنوان فرار سرمایه های اطلاعات علمی و فنی کشور نگاه شده است . ابتدا مفهوم و تاریخچه این پدیده در سطح جهان و ایران بررسی ، و سپس به دلایل فرار مغزها ، را ه های پیشگیری ، سیاست جذب مغزها به جای فرار پرداخته شده است . مهمترین دلایل فرار مغزها مشکلات اقتصادی ، نبود امکانات مناسب آموزشی و پژوهشی، فراهم نبودن زمینه رشد علمی ، ...

در این پژوهش تولید اطلاعات علمی اعضاء هیات علمی دانشگاه شیراز در فاصله سالهای 1369 تا 1378 مورد مطالعه قرار گرفته است. پژوهش حاضر با استفاده از روش علم سنجی انجام شده است و هدف آن شناسایی بیشترین و کمترین تولید اطلاعات علمی بر حسب دانشکده ها، سالهای پژوهش، شناسایی زبان و میزان انتشارات در مجله های داخلی و خارجی و تعیین میزان آثار تالیفی و ترجمه ای است. ...

با این پیش فرض که انتقال درست پیام ها از زیان مبدا به زبان مقصد از لوازم اصلی انتقال ، مصرف و تولید اطلاعات است ، پژوهش حاضر به تحلیل محتوایی 40 مقاله ترجمه شده که به تحریریه فصلنامه کتاب رسیده بود پرداخت . با توجه به متداول نبودن روش های کمی در این نوع مطالعات ، 9 متغیر قابل اندازه گیری تعیین شد که در سه پاراگراف از مقاله ها بررسی شدند. نتایج نشان می دهد که مقالات از جهات نه گانه مورد بررسی در سطح بسیار پائین و غیر قابل قبولی قرار دارند و مترجمان و دانش آموختگان این رشته عمو ...
  
تخمین صحیح آبدهی رودخانه ها جهت طراحی مطمئن و بهینه سیستم هایی مانند مخازن سدها و سایر منابع آبی از اهمیت چشمگیری برخوردار است. در این راستا تولید و تخمین سری های هیدرولوژیکی آتی نقش مهمی در مطالعات حوضه ای ایفا می کند. روش های پارامتری تولید اطلاعات هیدرولوژیکی به رغم مفید بودن دارای نارسایی های چندی هستند. در این مطالعه به منظور مقایسه ی کلی بین روش های پارامتری و ناپارامتری تولید اطلاعات مصنوعی هیدرولوژیکی از بسته نرم افزاری SAMS به جهت پوشش کامل مدل های پارامتری و مدل K-N ...

اصول اخلاقی به قوانین کمال انسان و خیر را تحقق بخشیدن مربوط است و در نتیجه در هر حرفه‌ای به مجموعهء احکام ارزشی ‌و ‌تکالیف ‌رفتار و سلوک، ‌و فرمان‌هایی برای عمل بستگی دارد. در رشته و حرفهء کتابداری و اطلاع‌‌رسانی، تلاش‌هایی برای مشخص‌‌کردن اصول اخلاقی به عمل آمده است. بر‌شمردن اصول اخلاقی و رعایت آن‌ها در امور پژوهش، تدریس و کار اطلاع‌رسانی‌نخستین گام‌های برداشته‌شده در این زمینه است. برخی صاحبنظران این رشته، مسائل اخلاقی مربوط به تولید، اشاعه و کاربرد اطلاعات را مهم پنداشته ...