عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 184

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این مطالعه رکوردهای صفات تولید مثل 2088 راس میش جفتگیری کرده با 143 راس قوچ از سال 1368 تا 1375 در گوسفند نژاد لری بختیاری به منظور تعیین عملکرد صفات تولیدمثل، برآورد عوامل محیطی و پارامترهای ژنتیکی مورد استفاده قرار گرفت . میانگین حداقل مربعات و خطای استاندارد برای صفات تولیدمثل بصورت میزان آبستنی 0/91 +- 0/01، تعداد بره متولد شده در هر زایمان 1/18 +- 0/01، تعداد بره زنده متولد شده در هر زایمان 1/09 +- 0/01، میزان زنده‌زائی 0/94 +- 0/01، تعداد بره شیرگیری شده در هر زایمان ...

در این پژوهش اثرات تنش گرمایی بر تولید شیر و بازده تولیدمثل گاوهای شیرده در گاوداری‌های صنعتی استان گلستان مورد بررسی قرار گرفت. در این رابطه از داده‌های 2000 راس گاو شیرده از 20 واحد گاوداری صنعتی استان گلستان طی یک دوره 3 ساله (1387 تا 1389) استفاده گردید. رکوردهای تولید شیر بر اساس مقدار تولید شیر (کیلوگرم)، چربی (درصد)، و مقدار چربی (کیلوگرم) و شیر استاندارد شده (بر اساس 305 روز شیردهی ، 2 بار دوشش و معادل بلوغ) و در بازده توليدمثل صفات فاصله زايش، درصد باروري، دفعات تلق ...

باروری گاوهای شیری از جمله مسایل مهم پرورشی و در سطح جهان (به میزان 17 تا 20 درصد) دومین علت حذف گاو شیری از گله می‌باشد. حذف گاوهای شیری در گله‌های صنعتی کشور اغلب اولین علت را تشکیل می‌دهد. عدم موفقیت در آبستنی مجدد و یا همچنین کاهش درصد باروری گاوها در گله موجب مشکلاتی از قبیل افزایش روزهای باز پس از زایمان، افزایش فاصله گوساله‌زایی و کاهش تولید شیر گله می‌گردد. بنابراین پرورش‌دهندگان گاو شیری می‌بایست اطلاعات کافی در خصوص مسائلی که منجر به کاهش عملکرد تولیدمثل در گله شده، ...
نمایه ها:

راندمان تولیدمثل شتر در کشور بدلیل فصلی بودن جفتگیری و زایش شتر که هر دو نیز در زمستان می‌باشد بسیار پائین بوده و قریب به 15 تا 20 درصد گزارش شده است ، ادامه این روند و کشتار جمعیت این دام و ترک این حرفه موجب اقتصادی نبودن آن شده است ، لذا در این طرح که ابتدا در دو استان یزد و سمنان بعنوان الگو اجرا خواهد شد با مواد غذائی قابل دسترس و موجود در استانهای فوق جیره‌های غذایی ارزان قیمت تهیه شده و در دو زمان جفتگیری و زایش دامهای مولد تغذیه خواهند گردید و اثرات این تغذیه در افزایش ...

در طی این طرح تحقیقاتی تاثیر تشعشعات گاما، و ماورا به عنوان عوامل ضد باکتریایی بر در صد و قابلیت تخمه‌گشایی سیست آرتمیا، رشد لارو، تولیدمثل و طول عمر آرتمیا مورد بررسی قرار می‌گیرد. سیست تر و خشک آرتمیا برای مدت زمانهای متفاوت رد معرض تابش اشعه‌های فوق قرار داده می‌شود تا زمان اپتیمم برای بیشترین درصد و قابلیت تفریخ حاصل شود. قابلیتهای تولید مثلی آرتمیای بالغ از نظر دفعات تولیدمثل و تعداد سیست یا لارو تولیدشده از دیگر نکات مهمی است که در طی این طرح مورد توجه قرار می‌گیرد.تاثی ...

تولیدمثل گوسفندفصلی (روزکوتاه ) است فصلی بودن تحت تاثیر عوامل محیطی (عرض جغرافیایی - حرارت وتغذیه ) وژنتیکی قراردارد.آیاتولیدمثل گوسفند مهربان که در شرایط زادگاه خود 35-36 عرض شمالی باآب وهوای سردوکوهستانی فصلی است در 32-33 درجه عرض شمالی (نزدیکتر بخطاستوا) وآب وهوای جلگه ای بامدیریت یکسان نیزفعلی می باشدویاهمانند گوسفندان عربی میتواند درتمام فصول سال ازخود میل جنسی نشان دهد ودلداری اسپرماتوژنز قابل قبولی باشدمیل جنسی ،مقداروتحرک اسپرماتوزوئیدهاو همچنین حجم بیضه ها موردارزیاب ...

در این طرح با تعیین معیارهای تولیدمثلی قابل سنجش در گاو هلشتاین و تعیین جمعیت یا دامنهء پژوهش مورد بررسی، که بر اساس تعریف گاوداریهای صنعتی در سطح استان انجام می‌شود و با ساختن اندازه نمونه لازم، به روش انتساب متناسب جهت مطالعه وبا اقدام به تکمیل کردن پرسشنامه جامع اطلاعات و آمار لازم جمع‌آوری می‌شود. سپس بررسی و محاسبات آماری ابتدا در هر واحد گاوداری و آنگاه در سطح منطقه انجام خواهد شد. آنگاه با تعیین میانگین معیارهای تولیدمثلی از آن به عنوان مبنائی برای تجزیه وتحلیل‌های آما ...

در مناطق مختلف کشور ما نژادهای مختلفی از گوسفندان پرورش داده می‌شوند که میزان و نوع تولید آنها تفاوت چشمگیری با یکدیگر دارند. مطالعه تولیدات و شناسایی استعدادهای آنها یکی از راههای مهم برنامه‌ریزی جهت افزایش کیفیت و کمیت فرآورده‌های انها شد. لذا این طرح به منظور شناسایی استعداد تولید گوشت ( ، بازده غذایی و خصوصیات لاشه‌های برههای پرواری) شیر، پشم و خصوصیات تولیدمثل نژاد بومی غالب در استان گلستان از نظر وسعت پراکنش ، جمعیت و قدمت یعنی نژاد دالاق یااتابای ترکمن انجام گرفته است ...

شهرستان گلپایگان دارای حدود 80/000 راس گاو و گوساله است که با اهداف مختلف پرورشی نگهداری می‌شوند. بیش از نیمی از این تعداد را گاوهای شیری تشکیل می‌دهند که سهم بسزائی در تولید و اقتصاد منطقه دارند و با عنایت به مطالعه مقدماتی انجام شده در امر شناخت وضعیت تغذیه‌ای این دامها جبران نامتعادلی مواد مغذی امری ضروری است . هدف از اجرای طرح بررسی میزان بهبود وضعیت تولید و تولیدمثل گاوهای شیری با جبران کمبودهای احتمال داده شده در جیره می‌باشد. بدین منظور تعداد 100 راس گاو شیری از واحدها ...