عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بنا به تعریف میزان مرگ و میر دوره شیرخواری عبارتست از تعداد مرگ در سال اول زندگی در هزار تولد زنده در همانسال. این مطالعه از نوع مقطعی و با هدف تعیین فراوانی مرگ و میر نوزادان در 24 ساعت اول پس از تولد و عوامل موثر بر آن در بین نوزادان زنده متولد شده در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران در ماههای پائیز سال 1378 انجام گردیده است. با توجه به شیوع صفات مورد مطالعه حجم نمونه 1000 عدد برای این مطالعه در نظر گرفته شد. نتایج این مطالعه به شرح زیر است: در جمعیت مورد بررس ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.