عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 95

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

توسعه پایدار یکی از جامع ترین مفاهیم در همه زمان ها است.اهداف توسعه پایدار،در همه سطوح سازمان فضایی اجرا می شود لیکن سطح شهری،به علت متمرکز پیوسته رو به رشد جمعیت وفعالیت های اقتصادی،به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته،توجه بیشتری را جلب کرده است.توسعه پایدار شهری sustainable urban development که مفهوم اصلی در این سطح است،مفاهیم ودیدگاه هایی را در ادبیات تحقیق نشان می دهد که برخاسته از حوزه فکری افرادی است که در این سطح تحقیق کرده اند،توسعه پایدار ارائه راه حلهایی در مقتبل ال ...

شهر گرایی و توسعه شهرنشینی به زایش توریسم و جهانگردی کمک کرده است و ضرورت سازماندهی مراکز تفریحی و گذراندن اوقات فراغت را برای جمعیت شهرها سبب گ ردیده است. از سویی دیگر حضور بنای تاریخی در شهرها موجب می گردد که درباره فرهنگ و معماری گ ذشته بیشتر بدانیم زیرا که نمادی از هویت فرهنگی و بقای مردم آن منطقه و همچنین بخشی ازمیراث آنان محسوب می شود. با توجه به اینکه آثار هنری و تاریخی با گذشت زمان و عوامل مخرب آسیب دیده و فرسوده می گردند، لذا به نظر می رسد که مرمت، حفظ و نگهداری این ...

در زمان ما تغییرات اجتماعی- اقتصادی از تغییرات فیزیکی سریعتر صورت می گیرد و محیط زیست انسانی نه از تغییرات فیزیکی، بلکه از تغییرات اجتماعی، تأثیر فوری می پذیرد. آخرین راهبرد برای مسائل ناشی از رشد و توسعه در سطح جهانی، منطقه ای و محلی (شهرها و روستاها) طی دهه های گذشته، ارائه راهبرد توسعه پایدار می باشد که توسط سازمان ملل معرفی گردیده است. در این رویکرد، هر توسعه ای باید ضمن رفع نیازهای کنونی، متضمن حق آیندگان برای تأمین نیازهایان نیز باشد. با توسعه شهرها و م طرح شدن رویکرد ت ...

توسعه پایدار شهری عبارت از بسیج بالقوه اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، برای بالا بردن (کیفیت محیط زیست شهری) و برقراری توازن در کیفیت و کمیت زندگی شهر نشینی است که با توجه به محدودیت ها و کمبودهای منابع مالی در بودجه های عمرانی، جاری و شهرداریهای کشور برای احداث تفرجگاه و تاسیسات شهری، می توان با وارد کردن بخش خصوصی و دولتی در اجرا و مشارکت پروژه های عمران شهری نسبت به اتمام موفقیت آمیز این پروژه ها، اطمینان بیشتری کسب کرد. وبا در نظر گرفتن این نکته که برای ساخت تفرجگاه و تاسیسات ش ...

صنعت گردشگری در قرن بیست و یکم به عنوان یکی از پویاترین و باثبات ترین بخشهای اقتصادی در جهان، زمینه گسترش روابط بین الملل در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شده است. به ویژه در رونق اقتصاد محلی (ایجاد اشتغال و درآمد پایدار) تقویت پایگاه های اجتماعی حائز اهمیت است ولیکن شهرها به دلیل عدم مدییت صحیح و نبود نگرش جامعی و کلان با مشکلات عدیده زیست محیطی، اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی در زمینه صنعت گردشگری پایدار روبرو گشته است. توسعه پایدار، روند بهگشت اجتماع بدون رشد فراتر از ...

از چالشهای پیش روی برنامه ریزی شهری در ایران مباحث مربوط به پایداری و توسعه پایدار شهری است. عوامل مختلفی وجود دارند که توسعه پایدار شهری را تحت تاثیر خود قرار می دهند که یکی از این عوامل صنعت گردشگری می باشد و تاثیراتی که شهر از آن به خود می بیند. هدف از این پژوهش شناخت وبررسی تاثیرات گردشگری در شهر قزون در سه بعد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی به عنوا توانایی در جهت توسعه شهری و زمینه های که باعث تشویق، ترغیب و ماندگاری گردشگران داخلی و خارجی به این شهر می باشند هستیم و صنعت ...

در مقاله پیش رو، نگارنده جایگاه معماری اسلامی در توسعه پایدار شهری، را با بررسی ویژگی های معماری اسلامی و عناصر شخصیت ساز این نوع معماری بررسی نموده است. و نقش تک تک این عناصر را در جایگاه شهر اسلامی و تأثیر گذاری آنا در توسعه پایدار شهری بیان نموده است. اینکه چگونه بافت اسلامی و مذهبی یک شهر با نوع ساخت مساکن، مساجد، مدارس که تلفیق خوبی با طبیعت داشته اند و تأثیر گذاری این عناصر در میان مردم در پایداری شهری نقش مناسبی را ایفا نموده اند. روش تحقیق تحلیلی- توصیفی بوده با ارائه ...

امروزه فعالیت های انسانی در کره زمین که با استفاده از منابع به شیوه کنونی، فرصت ها و امکانات نسل های آینده را به خطر می اندازد، نگرانی در باره آینده محیط زیست کره زمین و منابع آن را با حقیقتی انکارناپذیر تبدیل کرده که با بذل توجه حکومت های جهان نیز همراه شده است. از سوی دیگر، رشد سریع و بی سابقه جمعیت و در نتیجه گسترش و توسعه بی رویه شهرها، بروز انواع آلودگی های محیطی، تخریب چرخه های زیستی، مصرف بیش از حد و غیرمسئولانه انرژی های فسیلی، استفاده نادرست از زمین و انرژی و ایجاد س ...

به دنبال رشد فزاینده جمعیت شهرنشین روند دستیابی به سطح رفاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بالاتر دلمشغولی بیشتر سیاستمداران و مسئولان کشورها بوده است همچنیندراین راستا تفاوتهای منطقه ای گسترش نابرابری میان اقتصادهای شهری و روستایی سلسله مراتبی شهری جداییهای میان شهرها مضامین اساسی جغرافیای نابرابری در مقیاس کشورها، نواحی و کانونهای جمعیتی است ورش این مقاله توصیفی - تحلیلی است ابتدا چارچوب نظری نظام برنامه ریزی شهری و توسعه پایدار شهری مفاهیم و دیدگاههای مطرح شده در ادبیات مربوط ب ...