عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 26

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

توسعه روستایی و برنامه ریزی برای تحقق آن در کشور یکی از ضرورتهای مهم در فرایند توسعه ملی است. از این رو باید به این موضوع اذعان نمود که توسعه پایدار و یکپارچه ملی معطوف به توسعه پایدار در سطوح منطقه ای، شهری و روستایی است.هدف از انجام این تحقیق بررسی نقش توسعه پایدار روستای ملی و توسعه پایدار است. روش تحقیق بصورت اسنادی و تحلیل محتوا می باشد. نتایج و یافته های تحقیق نشان می دهد نقش مهم نواحی روستایی در اقتصاد ملی به ویژه از طریق تولیدات کشاورزی همچنین در ثبات اجتماعی و فرهنگی ...

توریسم روستایی یکی از مفاهیم و اشکار توسعه پایدار روستایی است که دران از منابع موجوددر مناطق روستایی استفاده می شود اینگونه توسعه کمترین تاثیر مخرب را دارد یا اصولا فاقد چنین تاثیراتی است و از رهگذر ارتقای سطح بهره وری در مناطق روستایی ایجاد اشتغال اصلاح توزیع درامد حفظ محیط روستا و فرهنگ بومی جلب مشارکت مردم بومی و محلی و ارائه شیوه های مناسب برای منطبق ساختن باورها و ارزشهای سنتی با شرایط امروزی منافع روزافزون را نصیب مناطق روستایی می سازد از دلایل اصلی توجه به توریسم روستا ...

چکیده یکی از رویکردهایی که در چهارچوب توسعه پایدار روستایی مطرح می باشد، رویکرد تنوع بخشی فعالیت های اقتصادی از طریق گردشگری است، زیرا تنوع اساس ثبات و پایداری است و هر اندازه سیستمی متنوع تر گردد، پایداری و پویایی آن در طول زمان و در مکان های مختلف در مقابل تنش های درونی و بیرونی حفظ می گردد. در تحقیق حاضر به بررسی اثرات گردشگری سبز در تنوع بخشی اقتصاد روستایی جهت تحقق توسعه پایدار در دهستان خرمدره پرداخته شده است. در همین راستا دو فرضیه زیر مطرح می شود : 1ـ گردشگری سبز مو ...

امروزه صنعت گردشگری به عنوان یک بخش مولد در زمینه کسب درآمد و ایجاد اشتغال در اقتصاد کشورها نقش بسزایی دارد. با توجه به اینکه در کشورهای درحال توسعه، بخش کشاورزی تنها می‌تواند نسبت اندکی از نیروی انسانی مناطق روستایی را جذب کند و از طرف دیگر کشاورزی معیشتی نمی‌تواند نیازهای جمعیت فعلی را تامین کند که همین امر روند مهاجرت از روستا به شهر را تشدید کرده است؛ لذا استفاده از سایر توانمندیهای فضاهای روستایی از جمله گردشگری نقش به سزایی می‌یابد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیرات اقتصا ...

یکی از راهبردهایی که اخیراً در اغلب کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته و حتی در برخی ازاین کشورها به اجرا، درآمده و نتایج مثبتی به همراه داشته، توسعه و گسترش توریسم در نواحی روستایی است که دارای پتانسیل های لازم برای گسترش گردشگری است، می باشد. امروزه برای ایجاد توسعه همه جانبه و پایدار خصوصاً در زمینه توسعه پایدار روستایی و همچنین جایگزینی منابع جدید کسب درآمد به جای منابع نفتی، نیازمند استفاده از تمامی توانها و قابلیتهای یک سرزمین به صورت سیستماتیک می باشیم. توریسم روستایی ا ...

با توجه به اینکه معیشت اکثر ساکنین روستایی وابسته به بخش کشاورزی است و همچنین نگرانی هایی که طی سال های اخیر پس از انقلاب سبز در نهاده های جدید از جمله کودها و سموم شیمیایی و ... بوجود آمد.توجه به مفهوم توسعه پایدار با توجه به فشارهای زیادی که طی سالهای گدشته به منابع کشور، بویژه در سطوح روستایی وارد و به تخریب آنها منجر شده است، به عنوان یک ضرورت اساسی مطرح می‌ باشد. هدف از انجام این تحقیق، تحلیلی بر توسعه پایدار روستایی بر پایه توسعه کشاورزی پایدار در مناطق روستایی شهرستا ...

گردشگری روستایی، یکی از مفاهیم و اشکال توسعه پایدار روستایی است که در آن از منابع موجود در مناطق روستایی استفاده می شود. این گونه توسعه، کمترین تاثیر مخرب را دارد، یا اصولا فاقد چنین آثاری است و باعث ارتقای سطح بهره وری در مناطق روستایی، ایجاد اشتغال، اصلاح توزیع درآمد، حفظ محیط روستا و فرهنگ بومی، جلب مشارکت مردم بومی و محلی و ... خواهد شد در این مقاله تلاش شده است تا علاوه بر ارزیابی و بازنگری رویکرد استراتژیک در گردشگری روستایی به تبیین جایگاه گردشگری در توسعه روستایی پردا ...

روستای خوشواش شهرستان آمل به دلیل دارابودن جاذبه های طبیعی و پتانسیل های اجتماعی – فرهنگی و اقتصادی بالا می تواند ضمن بهره برداری از منافع اقتصادی (اشتغال، درآمد و ...) از فرصت های اجتماعی – فرهنگی و کالبدی نیز به نفع ساکنان خود و منطقه، برخوردار گردد. روش تحقیق حاضر توصیفی – تحلیلی بوده و اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق به دو روش اسنادی – کتابخانه ای، میدانی گردآوری شده که برای تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسشنامه از آزمون Tتک نمونه ای در نرم افزار SPSS استفاده شده است. جامعه آماری ...

این تحقیق با هدف شناسایی چالش های توسعه پایدار روستایی در استان ایلام انجام شده است.ابزار پژوهش ،پرسشنامه بود که روایی آن توسط کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت. پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ برابر (α=./78) بدست آمده است. جامعه آماری مورد نظر شامل کارشناسان ترویج و آموزش کشاورزی جهاد کشاورزی استان ایلام بود که از این میان تعداد 105 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند .نتایج نشا ...