عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 307

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

توسعه پایدار یکی از جامع ترین مفاهیم در همه زمان ها است.اهداف توسعه پایدار،در همه سطوح سازمان فضایی اجرا می شود لیکن سطح شهری،به علت متمرکز پیوسته رو به رشد جمعیت وفعالیت های اقتصادی،به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته،توجه بیشتری را جلب کرده است.توسعه پایدار شهری sustainable urban development که مفهوم اصلی در این سطح است،مفاهیم ودیدگاه هایی را در ادبیات تحقیق نشان می دهد که برخاسته از حوزه فکری افرادی است که در این سطح تحقیق کرده اند،توسعه پایدار ارائه راه حلهایی در مقتبل ال ...

با افزایش مشکلات دنیای مدرن، سامانه های پایدار در اولویت سیسات های کشورهای توسعه یافته قرار گرفت. کشورهای در حال توسعه مانند ایران نیز هم اکنون در پی اجرای این سیاست ها در جهت حل مشکلات مختلف فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی و با در نظر گرفتن پیامدهای اقتصادی هستند. موضوع بام سبز در کشور ما موضوع جدیدی نیست اما سامانه بام سبز موضوعی جدید می باشد که مزایای مربوط به آن در گرو استفاده گسترده و کلان آنها می باشد. یکی از راه حل های اجرای گسترده سامانه سبز تعریف و تحلیل آن در قالب سیاست ...
نمایه ها:
توسعه | 

توسعه پایدار شهری که در معنای عام خود رشد و گسترشی همه جانبه و بدون تعارض و تناقض معنا می شود با دو هدف عمده 1 ارتقای کیفیت زندگی با لحاظ ظرفیت محیط زیست و 2 پاسخگویی به نیازهای نسل حاضر بدون محدودیت برای آیندگان تعریف می شود اگرچه توسعه پایدار درا بتدا با بحث های محیط زیست آغاز شد اما از این حیطه پای فراتر گذاشت و در حوزه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به صورت جدی بیان گردید. در واقع مفهوم توسعه پایدار محدوده مشترک حوزه های ذکر شده است توسعه پایدار در سطوح مختلفی قابل بحث است و د ...

در حال حاضر موضوع توسعه پایدار در دستور کار بسیاری از سازمانها، نهادها و دولت ها قرار دارد و در بیانیه ها، کنفرانس ها، تحقیقات و مقالات و کتب موجود، تعاریف مختلفی در مورد آن ارائه شده است. تنوع موجود در این تعاریف نشان می دهد که هنوز یک مفهوم و تعریف جامع و مانع که قابل قبول برای همه باشد، مطرح نگردیده است. رویکرد توسعه ی پایدار و مطرح شدن اهداف آن، در برنامه ریزی و توسعه ی شهری تضادهایی به وجود آمده است. تضاد میان اهداف توسعه پایدار نه تضادهای سطحی برخاسته از ترجیح های شخصی ...

در زمان ما تغییرات اجتماعی- اقتصادی از تغییرات فیزیکی سریعتر صورت می گیرد و محیط زیست انسانی نه از تغییرات فیزیکی، بلکه از تغییرات اجتماعی، تأثیر فوری می پذیرد. آخرین راهبرد برای مسائل ناشی از رشد و توسعه در سطح جهانی، منطقه ای و محلی (شهرها و روستاها) طی دهه های گذشته، ارائه راهبرد توسعه پایدار می باشد که توسط سازمان ملل معرفی گردیده است. در این رویکرد، هر توسعه ای باید ضمن رفع نیازهای کنونی، متضمن حق آیندگان برای تأمین نیازهایان نیز باشد. با توسعه شهرها و م طرح شدن رویکرد ت ...

امروزه گردشگری به عنوان یکی از مهمترین پایه های اصلی توسعه پایدار شهری در هر جامعه ای می باشد که نقش بسیار مهمی در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشورها و شهرها ایفا می کند. سیستان به لحاظ دارا بودن قدمت و ویژگی های بسیار بارز تاریخی، طبیعی، فرهنگی و معنوی توانمندی های فراوانی در زمینه گسترش توسعه پایدار گردشگری دارد و این پتانسیل ها در رشد و توسعه پایدار شهر تأثیرگذار می باشد. هدف از این تحقیق شناسایی توانمندی ها و قابلیت های بالقوه و بالفعل جاذبه های گردشگری در جهت رشد و ت ...
نمایه ها:

توسعه پایدار هم اکنون در حوزه برنامه ریزی های منطقه ای، اقتصادی، توسعه های شهری، فرهنگ و جامعه شناسی به پارادایم غالب تبدیل شده است. این پارادایم دارای عناصر و ابعاد مختلف و متعددی می باشد که ناظر بر سازمان مدنیت جامعه بشری می باشند. مسکن به عنوان یکی از اصلی ترین نیازهای بیولوژیکی با نقش های متعدد زیستی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بالندگی مدنی جایگاه مهمی در روند حرکت به سوی پایداری ایفا می کند. چنانکه ابعاد مختلف آن با شاخص های پایداری همخوانی داشته باشد؛ می توان گفت که در ...

امروزه با توجه به سیر نگران کننده و روزافزون عوامل تهدیدزای سلامت زیست شهروندان، برنامه ریزان حوزه شهر و سلامت اصطلاحی نسبتاً جدید تحت عنوان شهر سالم و برنامه ریزی سلامت را مطرح می نمایند که در آن با توجه به پارادایم غالب توسعه پایدار در حوزه مطالعات شهری و اجتماعی، به دنبال این هدف می باشند تا محیط زندگی را با سلامت فیزیکی و روحی شهرنشینان پیوند بزنند و تصمیمات خویش در خصوص برخی مسائل اساسی همچون سلامت زیست شهری، رفاه اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی انسانی را تقویت نمایند. از ای ...

امروزه در بیشتر مناطق کشاورزی ایران، استفاده از منابع طبیعی و نهاده های بیرونی به طور مداوم افزایشی افته است و این مساله زمینه بروز چالش های جدی از جمله کاهش شدید منابع آب و خاک مناسب تشدید بیکاری و در مواردی روستاگریزی را در این مناطق فراهم آورده است. کشاورزی پایدار با مدیریت صحیح منابع کشاورزیدر تلاش است تا در مکان هایی که کشاورزی اساس فعالیت اقتصادیر ا شکل می دهد علاوه بر رفع نیازهای در حال تغییر بشر، کیفیت زندگی جوامع بشری، محیط زیست و منابع طبیعی را نیز ارتقاء دهد. بنابر ...