عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر که در حوزه باروری افتراقی انجام می‌شود، بدنبال یافتن پاسخی به این پرسش بوده است : "الگوی نابرابر باروری در مناطق بیستگانه شهر تهران و در 24 استان ایران (مبتنی بر تقسیمات سرشماری 1365) تحت تاثیر چه عواملی و چگونه شکل گرفته است ؟" محقق در بررسیهای اکتشافی خود دربارهء باروری خانواده‌های ساکن مناطق بیستگانه شهر تهران و استانهای ایران به این نکته می‌رسد که الگوی باروری، منطقه به منطقه در شهر تهران و استان به استان در کل ایران متفاوت است . پرسش تحقیق نیز براساس این یافته ...