عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 115

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

توسعه سازمانی به عنوان نیاز سازمان‌های امروز در تعریف تلاشی برنامه‌ریزی شده با هدف افزایش اثربخشی و سلامت سازمان است. پیشرفت راهبردهای توسعه سازمانی از طریق مداخلات طرح‌ریزی شده در فرآیندهای سازمانی با استفاده از دانش علوم رفتاری و با بهره‌گیری از توانایی‌ها و ویژگی‌های افراد انجام می‌گیرد. بدین ترتیب نحوه مداخله مناسب در سازمان و بهره‌گیری صحیح از نیروی انسانی مساله اساسی و حیاتی برای سازمان‌های امروزی خواهد بود. نیروی انسانی همواره نقشی کلیدی در طراحی، پیش‌برد و اجرای راهبر ...

هدف از انجام این پژوهش بررسي نقش واسطه ای جو سازمانی در رابطه مدیریت مشارکتی و توسعه سازمانی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را تمامی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان دنا در سال تحصیلی 92-1391(217 نفر) تشکیل می دهند و حجم نمونه مورد پژوهش تعداد 140 نفر مي باشد که به روش تصادفی طبقه ای بر اساس جدول مورگان انتخاب شده اند. اين بررسي به روش توصيفي از نوع همبستگي صورت گرفته و جهت جمع آوري داده ها از پرسش نامه جو سازماني (سوسمن و دیپ، 1989)، مدیریت مشارکتی(فیضی، 2007) و توسعه سازمانی (ف ...

چکیده ندارد.

یکی از مسائل مهم مورد توجه مدیران، مقوله "توسعه سازمانی" است ، ارزیابی صحیح از فضای سازمانی و برنامه‌ریزی بمنظور ایجاد تغییرات مورد نیاز بعنوان پیش‌نیازهای این هدف مطرح است . اما تغییرات هنگامی عمیق و پایدار خواهد بود که به تغییر در "فرهنگ سازمانی" منجر شود. این پژوهش به بحث در خصوص نقش "توسعه سازمانی" در تغییر سیستم و فرهنگ پرداخته و چگونگی انعقاد قراردادهای مشاوره‌ای و مشکلات اجرایی این موضوع و عوامل موفقیت یا عدم موفقیت آن را مورد بررسی و کنکاش قرار می‌دهد. ...

هدف اصلی در این مقاله این است که با معرفی مجموعه ای پیشرفته از الگوهایی که فرهنگ سازمانی را با دیگر جنبه های سازمانی و توسعه اقتصادی مرتبط می سازد، درک ما را از مفهوم سازمانها در کشورهای درحال توسعه بهبود و ارتقا بخشد. ...

این مقاله، قابلیت یادگیری سازمانی را برای حفظ، بقاء و ارزیابی موفقیت سازمانی بررسی کرده و با توجه به ماهیت و چیستی یادگیری سازمانی در شرایط رقابتی ساز و کارهای (توسعه قابلیت یادگیری سازمانی) را در یک نگاه سیستمی و همه‌جانبه در جهت ورود به شرایط رقابتی در شرکت ایران خودرو مورد تحلیل قرار داده است. و با استفاده از عناصر اصلی موثر در ان، شرایط موجود و مطلوب را بررسی و الگوی مناسبی را جهت افزایش قابلیت یادگیری سازمانی در شرکت ایران خودرو به عنوان لازمه ورود به موقعیت رقابتی ارائه ...

تغییرات سریع درمحیط سازمان ها در چهار دهه اخیر که با دگرگونی محیط های اجتماعی همراه بوده و منجر به تغییر عمده ای در شیوه زندگی، نیازها و پایگاه ارزش های افراد گردیده ایجاب می کرد که ساختار و فرآیند سازمانی انعطاف پذیر تا حدودی جایگزین الگوهای سنتی گذشته شود. تنها راه موثر در ایجاد دگرگونی سازمان ها، تغییر فرهنگ و نحوه عملکرد مدیران وکارکنان از طریق تحول در سیستم ارزش ها، باورها و نگرش ها و روابط پذیرفته شده درون سازمان است بنابراین بالندگی سازمانی ضرورت پیدا می کند. تغییرات س ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر مولفه های اقتصاد مقاومتی بر توسعه سازمانی در بانک سپه در شهر تهران است. این تحقیق به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ روش توصیفی - پیمایشی است. در تحقیق حاضر جامعه آماری شامل کلیه جامعه آماری کارکنان شعب بانک سپه در شهر تهران بودند که آمار آنان بر اساس گزینش بانک 1800 نفر اعلام شدکه بر اساس فرمول کوکران 317 نفر از کارکنان شعب بانک سپه در شهر تهران مورد مطالعه قرار گرفتند. روش نمونه گیری طبقه بندی متناسب بود. بدین صورت که از میان شعب بانک سپه ...

در دنیای رقابتی امروز و با وجود تغیرات گسترده در محیط سازمانی و ضرورت سازگاری سازمان ها با این تحولات، دانش به منبع استراتژیک بسیاری از سازمان ها تبدیل شده است. بنابراین سازمان هایی در جهان پیچیده و متحول قرن حاضر موفق خواهند بود که بتوانند فرایند یادگیری، کسب، حفظ و توسعه دانش را با موفقیت پیاده سازی کنند. مدیریت دانش راهبرد آگاهانه ای برای در دسترس قرار دادن دانش صحیح برای افراد صحیح برای افراد صحیح در زمان صحیح، به منظور کمک به افراد، برای انجام وظایف خویش و بهبود عملکرد س ...