عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 448

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مسائل و مشکلات نواحی روستایی کشور ایران بسیار است و هر ناحیه روستایی مسایل و مشکلات خاص خود را دارد . با وجود این ، نواحی روستایی کشور در مجموع با مسائل و مشکلات فراوانی مواجه اند که توجه به آنها علاوه بر اینکه ضرورتهای برنامه ریزی توسعه روستایی را ایجاب می نماید ، اولویت های موجود در این مسیر را منعکس می سازد و می تواند دراتخاذ راهبرد مناسب برای توسعه روستایی مفید باشد. در مناطق روستایی چالش هایی چون فقدان فرصت های شغلی, سازوکارهای مناسب مشارکتی ، مشخص نبودن وظیفه دستگاههای ...

روستاهای دشت اردکان- یزد با توجه به قرار گرفتن درحاشیه کویر برای اولین بار در این تحقیق رتبه بندی شده‌اند بدین منظور جهت رتبه بندی روستاها براساس عوامل مختلف کشاورزی ، بهداشت ، زیربنایی ، اداری و سیاسی ، ارتباطات ، خدمات ، آموزش و فرهنگی و جمعیت و حتی براساس کلیه شاخص ها روشهای متفاوتی وجود دارد که الزاما جوابهای یکسانی را در پی ندارد .در میان روشهای گوناگون در این تحقیق روشهای تاکسونومی عددی که با تلفیق نمودن شاخص های مختلف توسعه درجه توسعه یافتگی روستاهای دشت اردکان – یزد ر ...

امروزه سياستگذاران و برنامه ريزان کشورهاي در حال توسعه به طور گسترده به اين مطلب پي برده اند که مکان يابي خدمات و تسهيلات زير ساختي نقش با اهميتي در توسعه روستايي بازي ميکند ، همچنين بهبود قابليت دسترسي جغرافيايي جمعيت روستايي به خدمات اساسي يکي از اهداف بنيادي اغلب دولت ها در کشورهاي جهان سوم ميباشد.در کشور ما نيز تعادل بخشي به سطوح توسعه در مناطق مختلف طي دهه هاي اخير همواره ذهن مجريان و برنامه ريزان و پژوهشگران امر برنامه ريزي منطقه اي را به خود مشغول داشته. مطالعه و شناسا ...

در دوران حاکمیّت دانش توسعه، الگوهای گوناگونی از توسعه معرفی شده، که در زمانه خود در همه سطوح و اجزای ناظر بر مدیریت توسعه رسوخ یافته و پیامدهای خاص مکانی- فضایی در عرصه جهانی، منطقه‌ای، ملی و سرزمینی نیز داشته است. الگوهای توسعه در کشورهای جهان سوم عمدتاً بر اساس الگوهای توسعه غیر بومی بوده که به عنوان نسخه‌های یکسان برای کشورهای جهان سوم مورد استفاده قرار گرفته است. استفاده از این الگوهای یکسان برای کشورهایی با شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و طبیعی متفاوت در بیشتر م ...

گردشگری و اقتصاد گردشگری در حال حاضر، در حال تبدیل شدن به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان است. افزون بر این بسیاری از برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه نیز از صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می کنند. در این راستا گردشگری روستایی نیز جزئی از صنعت گردشگری به حساب می آید که می تواند با برنامه ریزی اصولی مناسب و شناسایی مزیت ها و محدودیت های گردشگری روستایی، نقش موثری در توسعه این مناطق و در نتیجه توسعه ملی و در نتیجه توسعه ملی و تنوع بخشی به اقتصاد ملی بر عهد ...

امروزه پیشرفت جوامع از ابعاد مختلف علمی و فنّاوری، روندی انفجاری و غیرقابل کنترل به خود گرفته است. انسانها ناگزیرند برای مواجهه با مسایل روزافزون و جدید سازمانی و حل آنها، همواره خود را با دانش و فنّاوری‌های جدید مجهز کنند. بنابراین ممکن است انسانها درمقطعی از زمان از دانش و مهارت لازم برای مواجهه با پدیده‌های سازمانی برخوردار باشند، ولی تغییرات و تحولات محسوس و شتابزده علمی به سرعت دانش و مهارت آنان را منسوخ کند. بنابراین بازسازی و نوسازی دانش و تجربیات آن‌ها برای سازگاری ب ...

کشاورزی یکی از مهمترین و توانا ترین بخش اقتصاد کشور است که توسعه آن پیش شرط توسعه روستایی است و آگاهی از وضعیت اقتصادی در یک جامعه قدم در مسیر برنامه ریزی برای مبارزه با فقر و محرومیت و بررسی نتایج برنامه ها و سیاست های پیشین و احیانا تجدید نظر در آنها خواهد بود و فعالیتهای اقتصادی یکی از مهمترین کارکردهای جوامع روستایی است که نقش اساسی در پایداری سکونتگاهها، تولید اقتصادی، و درآمدزایی و ایجاد فرصت های شغلی داشته و حرکت جوامع روستایی نیز با توجه به قابلیتهای محیط طبیعی به سمت ...

هدف توسعه روستايي به عنوان راهبردي براي بهبود زندگي اقتصادي و اجتماعي مردم فقير روستايي؛ نوين سازي جامعه روستايي و تغيير آن از يك انزواي سنتي به جامعه اي است كه با اقتصاد ملي و بين المللي آميخته شده باشد. از طرفي، برنامه ها و طرح هاي مربوط به توسعه پايدار روستايي نيز، در محدوده يك بخش خلاصه نمي شوند بلكه در قالب يك پارادايم سيستماتيك، مواردي همچون( بهبود بهره وري، افزايش اشتغال، تأمين حداقل نيازهاي اساسي (غذا، مسكن و فاكتورهايي از جمله آموزش، بهداشت و در مجموع ارتقاي كيفيت زن ...

امروزه طرح هادي روستايي یکی از مهمترين ابزار مديريت توسعه روستايي در ايران محسوب می‌شود که عمدتاً جنبه‌هاي كالبدي روستاها را مورد توجه قرار می‌دهد. در این راستا فرآیند تهیه طرح هادی با یک الگوی ترسیمی با انجام مطالعات اجتماعی، اقتصادی، محیطی و کالبدی آغاز می‌‌شود این قسمت از کار (مرحله تهیّه طرح هادی)، دارای ابعاد فنّی و علمی بوده که توسط مشاور طرح انجام می‌گیرد و عموماً طولانی و دارای مشکلاتی می‌باشد که تحلیل آن‌ها در جهت برنامه‌ریزی و ساماندهی مسیر تولید طرح منجر به نزدیک ش ...