عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 533

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پروژه از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به موسسه واگذار شد که با همکاری بانک جهانی انجام شد. به منظور تحقق اهداف پروژه که در زیربه آنها اشاره خواهد شد. اجرای پروژه در 2 منطقه (دهستانهای چهارکوه در استان گلستان و نیز دهدستان حومه شرقی سوسنگرد) آغاز و با تشکیل7 گروه مطالعاتی منابع طبیعی، منابع انسانی، امور زیربنایی، فعالیتهای مولد، اقتصاد منطقه، سازمانها و مدیریت اجرایی، آمار‏‎GIS‎‏ کلیه بخشهای اقتصادی -اجتماعی این دو دهستان مطالعه گردید. اهم اهداف این پروژه عبارت اس ...

در دوران حاکمیّت دانش توسعه، الگوهای گوناگونی از توسعه معرفی شده، که در زمانه خود در همه سطوح و اجزای ناظر بر مدیریت توسعه رسوخ یافته و پیامدهای خاص مکانی- فضایی در عرصه جهانی، منطقه‌ای، ملی و سرزمینی نیز داشته است. الگوهای توسعه در کشورهای جهان سوم عمدتاً بر اساس الگوهای توسعه غیر بومی بوده که به عنوان نسخه‌های یکسان برای کشورهای جهان سوم مورد استفاده قرار گرفته است. استفاده از این الگوهای یکسان برای کشورهایی با شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و طبیعی متفاوت در بیشتر م ...

هدف اصلی این تحقیق عبارتست از بررسی راهکارهای توسعه مناطق روستایی دهستان آبعلی (به عنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری مردم کلانشهر تهران) از طریق توسعه گردشگری.برای نیل به این هدف، ابتدا به بررسی مبانی مفهومی و نظری مفاهیم توسعه، توسعه روستایی، گردشگری و توسعه گردشگری روستایی پرداخته شد. بعد از ذکر مبانی نظری به بررسی وضع موجود و امکانات، قابلیت‌ها و ظرفیت‌های موجود در دهستان آبعلی به منظور توسعه آن از طریق گردشگری پرداخته گردید. در این مسیر از روش‌های میدانی، پیمایشی، اسنادی و ک ...

امروزه طرح هادي روستايي، به عنوان نخستين تلاش سازمان‌يافته و فراگير ملي براي ساماندهي فضايي روستاهاي کشور، مهم‌ترين ابزار مديريت توسعه روستايي محسوب مي‌شود. طرح هادي روستا ازجمله طرح‌هاي عمران روستايي است که مي‌تواند نقش بنيادي و زيربنايي در توسعه يکپارچه نواحي روستايي داشته باشد. لذا با توجه به ادامه روند اجراي اين طرح‌ها، ارزيابي اثرات آن‌ها، موضوع مهمي است که مي‌تواند از يک‌سو پيامدهاي اجراي طرح را در روستا مشخص کند و از سوي ديگر با شناسايي قوت‌ها و ضعف‌هاي موجود، اطلاعات ...

توسعه و عمران روستاها از ابزار و عوامل اصلی توسعه ملی بشمار می آید. هم از اینرو و هم به منظور تامین عدالت ومحرومیت زدایی از سکونتگاههای روستایی، در سالهای گذشته روستاها عرصه انجام اقدامات وسیع عمرانی بوده اند. با وجود آنکه شاخص برخورداری مناطق روستایی از تاسیسات زیربنایی و خدمات عمومی و رفاهی افزایش چشمگیری یافته، اما به موازات بهره مندی روستاییان از امکانات خدماتی مناسب تر، مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این جوامع دستخوش تحولات جدی شده و کالبد و سیمای آنها را به شدت تغییر د ...

شناسائی عوامل موثر درتوسعه روستایی از جهات جامعه‌شناسی و فرهنگی بطور اعم و آزمون آن در دو منطقه روستایی استان لرستان بطور اخص اهداف این پژوهش هستند. جامعه آماری در منطقه روستایی توسعه یافته و توسعه نیافته همگن با بیش از 10 خانوار است . روش تحقیق تطبیقی و با توجه به عوامل متغیرهای مستقل می‌باشد که ابزار آن پرسشنامه است . یافته‌ها نشان می‌دهد که رابطه مثبتی بین میزان حضور سوادآموزی و آموزش و پرورش و توسعه وجود دارد. همچنین بین میزان اجرای برنامه اصلاحات ارضی و میزان حضور صدا و ...

در این مطالعه مجموغا 58 شاخص توسعه در زمینه های مختلف اجتماعی - استعدادی برای سه مقطع زمانی 1365،1375 و 1379 بکار گرفته شده و پس از رفع اختلاف مقیاس شاخصها شاخص ترکیبی با اعمال وزن هر یک از شاخصها به روش تحلیل توسعه ای علمی محاسبه شده است. برای تحلیل نابرابریهای توسعه روستایی از روش ضریب تغییرات ‏‎(CV)‎‏ استفاده شده است نتایج نشان می دهد که در شهرستان تربت حیدریه 73 روستا نسبتا توسعه یافته 116 روستا در حال توسعه و 106 روستا محروم می باشند. اگر چه نابرابریهای توسعه روستائیان د ...

امروزه گردشگری روستایی در بسیاری ازکشورها رو به توسعه گذاشته و روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود .این خود ازآن ناشی می شودکه درچند دهه اخیر در برخی ازکشورها ، اقتصاد روستایی رو به رکود گذاشته که خود دور باطلی ازتنزل اقتصادی و افت برنامه های اجتماعی – اقتصادی را سبب شده است که این موضوع خود جوامع روستایی را برای دوام و ادامه حیات به درآمدهای دیگری وابسته نموده است. این در حالی است که در کشورهای صنعتی و پیشرفته ، کشاورزی ، دیگر بعنوان محور اصلی اقتصاد روستا محسوب نمی شود، لذ ...

پاکستان در حدود 20 23 تا 10 37 عرض جغرافیایی و 50 60 تا 45 77 طول شرقی جغرافیایی واقع شده و مدار راس سرطان از جنوب آن میگذرد . کشور پاکستان از شمال با چین و افغانستان از غرب با ایران از شرق با هند و ازسمت جنوب با دریای عمان همسایه است. پاکستان حدود 803 هزار کیلومتر مربع وسعت دارد و در منطقه آسیا و شبه قاره هند قرار دارد. جمعیت کشور پاکستان در سال 2000 ، 156500000 می باشد که تراکم آن 196/6 نفر در کیلومتر مربع و رشد سالانه آن 2/8 میباشد. براساس برآورد جمعیت (ژانویه 1987 ) جمعی ...