عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 49

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

روستاها کهن ترین شکل سکونتگاههای انسانی و روستانشینی یکی از قدیمی ترین شیوه های زندگی اجتماعی بشر است. شناخت وضع موجود و روندهای حاکم بر جنبه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و زیست محیطی، از مهمترین نکاتی هستند که مبنای تعیین سطوح توسعه روستایی قرار می گیردند. پژوهش حاضر با هدف سنجش و اولویت بندی سطوح توسعه روستایی استان فارس با روش پژوهش پهوهش تحلیلی- اکتشافی و مقایسه ای و بررسی تعداد 27 نماگر در قالب 4 شاخص شامل شخص های زیستی، نهادی- کالبدی، اجتماعی و اقتصادی با استفا ...

صنعت گردشگری در جهان توسعه فراوانی یافته است و بسیاری از کشورها از این راه توانسته اند وضعیت خود را بهبود ببخشند و از مشکلاتی مانند بیکاری، پایین بودن سطح درآمد سرانه و کمبود درآمد ارزی خویش بکاهند. صنعت گردشگری امروزه به قدری در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها اهمیت دارد که اقتصاددانان آن را صادرات نامرئی نیز می نامند. یکی از انواع گردشگری که روز به روز طرفداران بیشتری پیدا می کند، گردشگری روستایی (گردشگری مذهبی) است و به نظر می رسد روستاها در آینده به یکی از مهمترین مقاصد گر ...
 
شناخت دقيق مشكلات مربوط به جوامع روستايي از اهميت زيادي برخوردار است زيرا ريشه ي بخشي از مشكلات و مسائلي نظير فقر ، نابرابري ، بيكاري و ...در مناطق روستايي قرار دارد . به همين دليل در بسياري از كشورها ، توسعه روستايي به مثابه راهبردي با اهميت در توسعه ملي تلقي مي گردد .در اين تحقيق سعي بر آن است تا وضعيت توسعه يافتگي روستايي و موانع و مشكلات آن با استفاده از تكنيك دلفي مورد بررسي قرار گيرد . ...
نمایه ها:
Delphi | 
دلفی | 

امروزه گردشگری به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد جهانی سهم چشمگیری را در معادلات بین المللی ایفا می کند. از این رو توسعه فعالیت های گردشگری و شناساندن بخشی از جاذبه های جهانگردی ایران به خصوص در روستاها، می توان به بهبود و ارتقای سطح این فضاها کمک شایانی کرد و برای بهسازی و بازسازی کالبد اقتصادی و اجتماعی آنها گام های موثری برداشت. هدف از این مطالعه بررسی گردشگری روستایی و نقش آن در توسعه روستایی می باشد. این مطالعه از نوع مروری و به روش اسنادی کتابخانه ای انجام شد. نتایج حاص ...

توسعه روستایی و کاهش فقر ارتباط نزدیکی با همدیگر دارند. رسانه های جمعی نقش قابل توجهی در ایجاد آگاهی زیست محیطی و اطلاعات مربوط به فن آوری های جدید کشاورزی در میان مردم روستایی دارند. مطالعه حاضر به منظور بررسی نقش کانال های اطلاعات مختلف در ایجاد آگاهی زیست محیطی و توسعه مهارت میان مردم روستایی مقطوع علیا انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 458 نفر از افراد 20 تا 60 ساله زن و مرد انتخاب شدند که بر اساس فرمول کوکران 210 نفر از افراد سن 20 تا 60 ساله به عنوان نمونه آماری ...

گردشگری به عنوان یکی از مهمترین صنایع جهان در دهه های اخیر رشد سریعی در توسعه اقتصادی جهان داشته است. از زمانی که روستاها با شهرها ارتباط برقرار کردند و نیازهای فراغتی شکل گرفته در شهرها مستلزم محیط های طبیعی و دست نخورده شدند، گردشگری روستایی شکل گرفت. روستاها به منزله فضای حیاتی تعداد بسیاری از انسان ها به ویژه در جوامع در حال توسعه که با انبوهی از مشکلات، محدودیتها و کمبود منابع و سرمایه روبرو هستند، به منظور جوابگویی به تامین نیازها و همچنین ارتقای سطح و کیفیت زندگی، اشتغ ...

امروزه رکود اقتصادی روستاها، پایین بودن درآمد سرانه روستایی نسبت به درآمد ملی، بالا بودن سطح بیکاری در روستاها و در نتیجه مهاجرت جوانان از روستاها به شهرها، ضرورت توجه به گردشگری روستایی را افزایش داده است. با توجه به تغییرات سریع اجتماعی – اقتصادی در سطح بین المللی، توجه به مسئله ی جهانی شدن در بخش های گوناگون اقتصادی از جمله گردشگری، امری اجتناب ناپذیر می باشد. بر این اساس، توجه به گردشگری روستایی در راستای موضوع کارآفرینی به عنوان یکی از محورهای توسعه اقتصادی روستاهای کشور ...

توسعه پایدار روستایی، یکی از شاخه های اصلی توسعه پایدار است، که در پی ارائه شیوه های مناسب زندگی در سطح روستاها از طریق حفظ و تقویت پتانسیل های طبیعی و انسانی و همچنین کاهش محدودیتهای آنها می باشد. توسعه پایدار توسعه ای است که بتواند نیازهای کنونی بشر را تأمین کند. بدون آنکه توانهای محیطی و زیستی نسل های آینده را در تأمین نیازهایشان به مخاطره اندازد. برای دستیابی به توسعه پایدار روستایی برنامه ریزی جامع، مستمرف هدفمند و متناسب ضروری است. روش تحقیق در این مقاله بصورت کتابخانه ...