عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بودجه این طرح از طرف دفتر عمران ملل متحد در تهران تامین شده و هدف آن تهیه نیمرخی از شاخصهای توسعه انسانی پایدار در ایران بود. گزارشهای نهایی طرح به زبان انگلیسی تهیه و به دفتر عمران ملل متحد ارائه گردید. ...

امروزه پایبندی عموم شهروندان به هنجارهای ترافیکی، نشانگر انضباط اجتماعی و فرهنگ غالب در هر جامعه می باشد. رفتارهای ترافیکی شهروندان اعم از پیاده، راننده و مامور اجرایی انتظامی می تواند باعث ایجاد تراکم ترافیکی شده، خسارت ها و معضلاتی را بعضا با بهایی گزاف، به دنبال داشته باشد. که این امر خود می تواند با آموزش های صحیح و بهنگام ، به حداقل برسد اما متاسفانه بهدلیل این که آموزش ها دارای ویژگی های پایداری یعنی پایایی و پویایی و نیز موثر بودن یعنی استاندارد و به هنگام بودن نیستند ...

در الگوی حکمرانی خوب بحث از دولت نماینده و دولت مشارکتی است که از این طریق راه را برای فعالیت سایر بخش‏‎‎‏ها هموار می‏‎‎‏سازد. به منظور اعمال نقش فوق، الگوی دولت تسهیل‏‎‎‏گر در حکمرانی خوب با متغیرهایی مانند دموکراسی، مشارکت، پاسخگویی، عدالت محوری و اثربخشی پیشنهاد شده که در صورت تحقق متغیرهای فوق در دولت، تعامل بین آن و نهادهای مدنی و بخش خصوصی بیشتر خواهد شد. بررسی نظری این الگو، هدف نهایی این مقاله خواهد بود. ...