عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 88

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پژوهش ضمن تبیین تئوری "بازگشت به خویشتن" شریعتی تلاش شده است تا به بررسی مهم‌ترین مفروضات نظری، تئوری "بازگشت به خویشتن" در رابطه با توسعه انسانی بپردازیم؛ بدین منظور با روشی مقایسه‌ای و در چارچوب اندیشه سیاسی بین تئوری "بازگشت به خویشتن" و رویکرد "قابلیت" آمارتیا سن به‌عنوان الگویی از توسعه انسانی تطبیق صورت گرفته است. در اینجا بیان می‌شود که توسعه عصاره‌ی امکانات آزادی است؛ و آزادی به‌مثابه بستری برای خلق ابداعات وجودی آدمی مهم‌ترین هدف توسعه است. ...

بودجه این طرح از طرف دفتر عمران ملل متحد در تهران تامین شده و هدف آن تهیه نیمرخی از شاخصهای توسعه انسانی پایدار در ایران بود. گزارشهای نهایی طرح به زبان انگلیسی تهیه و به دفتر عمران ملل متحد ارائه گردید. ...

ورود توسعه انساني به ادبيات رايج توسعه باعث نوعي تحول ديدگاه از نگاه‌هاي کمي صرف به ديدگاه‌هاي کيفي موثر در توسعه شد. امروزه موضوعاتي چون سرمايه معنوي، سرمايه اجتماعي، سرمايه فرهنگي در ادبيات توسعه غريب و نا مانوس نيست. ادبيات توسعه انساني در پي تلاش‌هاي سازمان ملل متحد و تدوين گزارش‌هاي توسعه انساني و تعريف شاخص HDI گسترش يافته و اينک محققين در پي رفع اشکالات اين حوزه هستند. در ادبيات توسعه، انسان هم عامل توسعه است و هم هدف توسعه. توسعه انساني ضمن توجه به نقش عامليت انسان در ...

در سیر تحولات تاریخی مربوط به حقوق بشر و در نسل سوم حقوق بشر تحت عنوان حقوق جمعی، سازمان های بین المللی و به ویژه نهادهای مالی بین المللی به توسعه پایدار و توسعه انسانی توجه ویژه داشتند و به منزله مدافعان عمومی به سمت دکترین « حکمرانی مطلوب » رهنمون گشتند و همزمان با ارائه حکمرانی مطلوب توسط بانک جهانی در سال 1989 ، برنامه توسعه ملل متحد ( UNDP) دکترین امنیت انسانی با تأکید بر اینکه فرد انسانی باید در مرکز و بطن امور بین الملل قرار بگیرد ، را ارائه کرد . در تعریف ام ...

اندازه‌ی بزرگ دولت یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته می‌باشد، به‌طوری‌که اغلب بخش‌های اقتصاد در این‌گونه کشورها از جانب دولت مدیریت و تأمین مالی شده، و دولت‌ها در این‌گونه کشورها با کسری شدید بودجه مواجه هستند. بنابراین، عمده‌ی تغییرات در این دسته از کشورها، تحت تأثیر اندازه‌ی دولت آنها قرار می‌گیرد، و همین امر سبب شده که تلاش‌های زیادی در جهت بررسی تأثیر اندازه‌ی دولت بر متغیرهای مختلف اقتصادی انجام شود. اما تا کنون کمتر مطالعه‌ای به بررسی اثر ...

این طرح پژوهشی به دو شیوه تحقیق میدانی و تحقیق نظری و کتابخانه‌ای اجرا می‌شود. در این طرح با استفاده از شاخصهای بین‌المللی توسعه انسانی از قبیل آموزش و پرورش ، بهداشت ، اشتغال ، مشارکت مردم در فعالیتهای اجتماعی ، باسوادی ، زنان و ... میزان توسعه انسانی در ایران به تفکیک مناطق محروم ، نیمه محروم و غیرمحروم مورد بررسی قرار می‌گیرد و شاخصهایی که از ضعف بیشتری برخوردارند شناسایی می‌شوند و یا این شناخت زمینه‌هایی که برای برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در اولویت قرار دارند مشخص خواهد ش ...

در این گزارش ضمن خلاصه‌ای از گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد (سال 1994) جایگاه ایران از لحاظ شاخصهای توسعه انسانی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . نتایج این بررسی نشان می‌دهد که ایران از نظر شاخص توسعه انسانی در رتبه 86 قرار دارد و جزو کشورهای با توسعه انسانی متوسط تلقی می‌گردد: همچنین نتایج نشان می‌دهد که در فاصله سالهای 1980 تا 1992 جزو ده کشور دارای بهترین عملکرد بوده و از این نظر در بین ده کشور دارای بهترین عملکرد بوده و از این نظر در این ده کشور مقام هفتم ر ...

این مقاله با استفاده از آمار و اطلاعات سال 1999 است. بدین منظور با استفاده از روش آنالیز تاکسونومی عددی از شش شاخص امنیت غذایی ارائه شده از سوی سازمان ملل، یک شاخص ترکیبی محاسبه گردیده و بر اساس آن کشورهای اسلامی به لحاظ امنیت غذایی رتبه بندی شده اند. در ادامه وضعیت هر کشور با توجه به شاخص امنیت غذایی ارائه شده و شاخص توسعه انسانی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های مطالعه نشان می دهد که رابطه مثبت و معنیداری بین توسعه انسانی و امنیت غذایی در کشورهای اسلامی وجود دارد و از آن ...

با توجه به نابرابریهای موجود در جوامع، شاخصی که بتواند به صورت همه‌جانبه ابعاد مسئله را بررسی نموده و نمایانگر وضعیت جامعه باشد ضروری به نظر می‌رسد. شاخص های اندازه‌گیری شده تاکنون در رابطه با شاخص‌های اقتصادی مدنظر بوده است . لذا برای در نظرگرفتن کلیه ابعاد جامعه، تلاش گسترده‌ای از سوی سازمان ملل متحد،در در قالب شاخص‌های توسعه انسانی از سال 1990 شروع گردیده است و تاکنون نابرابری‌های موجود در کشورهای مختلف جهان را در گزارش توسعه انسانی بیان نموده است . در راستای این امر، کشور ...
نمایه ها:
شاخص |