عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 15

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با مرور ادبیات توسعه انسانی و وفور منابع طبیعی مشخص می‌شود که وفور منابع طبیعی می-تواند باعث رشد و توسعه انسانی شود. نتایج مطالعات تجربی نشان می‌دهد که وفور منابع طبیعی علاوه بر اثرگذاری مستقیم، باعث انحرافاتی می‌شود که از طریق آنها اثر غیر مستقیمی بر توسعه انسانی دارد. یکی از این انحرافات فساد اداری می‌باشد. در این مطالعه سعی شده که ابتدا به صورت توصیفی و با استفاده از داده‌های مقطعی و سپس با استفاده از داده‌های تابلویی، رابطه وفور منابع طبیعی و توسعه انسانی از طریق فساد ادا ...

طی سال های اخیر، توسعه پایدار به یکی از مهمترین اهداف سیاستی در سطح جهانی تبدیل شده است. مطالعات تجربی زیادی به منظور تعیین روابط بین رشد اقتصادی و کیفیت زیست محیطی انجام شده است. مدل تجربی به کار رفته در بیشتر این مطالعات به منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) معروف است. هدف این تحقیق، برآورد یک مدل EKC تعدیل یافته است که در آن به جای مفاهیم رشد اقتصادی و محیط زیست از معیارهای توسعه و پایداری استفاده شده است؛ بطوری که معیار ناپایداری، مقدار منفی شاخص پس انداز خالص تعدیل شده و معیا ...

گزارش های مفصل سازمان ملل در خصوص اهمیت همکاری و توسعه و تقویت تعاونی ها برای از بین بردن فقر، توسعه همکاری های اجتماعی، افزایش رفاه و به دنبال آن توسعه آموزش و توانمندسازی افراد ساکن در مناطق محرومتر موید قاطعی در اهمیت تعاونی ها در توسعه انسانی است. ماهیت و کارکرد تعاونی ها به عنوان اجتماعی ترین نهاد اقتصادی که مورد تأیید سازمان ملل متحد نیز هست نشان دهنده اهمیت آن در توسعه انسانی است که گواه بزرگ آن برنامه توسعه هزاره سازمان ملل متحد است که در تمامی گزارش های آن تعاونی ها ...

اهمیت نقش ارزش های توده در گذار به دموکراسی در سال های اخیر برجستگی خاصی یافته است. اگرچه دیرینه شناسی مفهومی حکایت از تأکید اندیشمندانی مانند ارسطو و افلاطون بر اهمیت نقش ارزش های شهروندان در سیاست دارد، اما در دهه های اخیر و به طور خاص با مطالعه "فرهنگ مدنی" آلموند و وربا بود که توجهات بیش از پیش به این سو رهنمون شد. مطالعه حاضر نیز در همان راستا، البته با طرح نظریات و تجربیات نوتر درباره ارزش ها انجام پذیرفته است. دو رهیافت نظری مورد بررسی در این پژوهش عبارت بودند از توسعه ...

مهمترین عامل توسعه هر جامعه، افراد آن جامعه می باشند چرا که انسان هم هدف و هم ابزار توسعه است. این اهمیت و افر موجب شده تا کشورهای جهان و سازمانهای بین المللی توجه خاصی به امر توسعه انسانی داشته باشند و عوامل تاثیر گذار بر آن را شناسایی کنند. این تحقیق نیز با تاکید بر اهمیت توسعه انسانی برای رشد جوامع در جستجوی شناخت تاثیر شاخص های حکمرانی بر شاخص توسعه انسانی می باشد. تحلیل اطلاعات 57 کشور که از طریق نمونه گیری تصادفی نظام مند انتخاب شده اند بیانگر تاثیر معنی دار کیفیت حکمرا ...

حکمرانی خوب محصول مشارکت سه نهاد دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی می باشد. جامعه مدنی مستحکم به همراه دولتی مدرن، قوی و توسعه خواه، می تواند زمینه های ایجاد حکمرانی خوب و در نتیجه توسعه همه جانبه را با کمترین زمان و آسیب ممکن به پیش ببرد. بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس شاخص های حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی، کارایی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترلفساد تعریف می کند. این تحقیق با تأکید بر اهمیت توسعه انسانی به بررسی تاثیر آن برشاخص های حکمرانی پرداخته است. ...

به دنبال تغییر و تحولات اساسی دهه‌های اخیر در مفاهیم توسعه و رویکردهای مبتنی بر عدالت جتماعی، سازمان ملل متحد با ابتکار تهیه گزارش‌های توسعه انسانی سالانه برای تمام کشورها، چارچوب فکری نوینی در ادبیات توسعه، تحت عنوان توسعه انسانی شکل داده که در سطح بین‌المللی از اعتبار خاصی برخوردار شده است. شاخص‌های اصلی سنجش توسعه انسانی سه دسته‌اند: عوامل بهداشتی یا برخورداری از زندگی طولانی همراه با تندرستی، عوامل آموزشی و عوامل اقتصادی یا توانایی دست‌یابی به منابعی که برای پدید آوردن سط ...

بررسی جایگاه استان‌های کشور به لحاظ برخورداری از معیارهای توسعه انسانی حائز اهمیت است. برای تعیین جایگاه و رتبه‌بندی مناطق از نظر توسعه‌یافتگی، از روش‌های گوناگونی استفاده می‌شود که نتایج حاصل از این روش‌ها با یکدیگر متفاوت می‌باشد. در حقیقت، روش محاسبه‌ی شاخص توسعه انسانی در تعیین جایگاه مناطق بسیار تاثیر‌گذار است. بنابراین، در این پژوهش، با استفاده از اطلاعات سال 1385، در کنار محاسبه‌ی شاخص توسعه انسانی به روش سازمان ملل، از یک مدل برنامه‌ریزی ریاضی نیز برای وزن‌دهی به شاخص ...

انتشار نخستین گزارش توسعه انسانی در سال 1990 که با تلاش های محبوب الحق و آمارتیا سن آغاز شد توجه اقصاددانان و سیاستگذاران اقتصادی را بیش از پیش معطوف نقش محوری توسعه انسانی در توسعه همه جانبه و اقتصادی- اجتماعی جوامع کرد. به این ترتیب در مطالعات توسعه، بررسی ابعاد مختلف توسعه انسانی و اثرگذاری آنها بر رشد اقتصادی و همچنین تأثیر عوامل گوناگون همچون رشد اقتصادی بر توسعه انسانی در پژوهش های این دو دهه اخیر اهمیت بالایی پیدا کرده اند. در این پژوهش با استفاده از الگوی داده های مق ...