عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 359

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

صنایع روستایی به صورت شهرک‌ها و نواحی صنعتی به عنوان دو شکل از استقرار واحدهای صنعتی و به صورت دو سیستم با کارکرد و ویژگی‌های خاص خود دارای آثار مثبت توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی می‌باشند و بدون تردید ارزیابی کمیت و کیفیت و شدت تأثیرگذاری آنها بستگی به مقیاس فعالیت، سطح تکنولوژی، دسترسی به زیرساختها و امکانات زیربنایی برای توسعه روستایی دارد. با توجه به اینکه صنعتی‌شدن روستا به عنوان عاملی که اثرات آن در همه بخش‌ها بویژه بخش اقتصاد روستا احساس شده و باعث تحرک قسمت زیادی از م ...

ارزیابی وضعیت عملکرد زیست محیطی ایران در دوره 2006 تا 2012 در مقایسه با سایر کشورهای جهان و بررسی رابطه شاخص‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی و نقش آن در ارتقای عملکرد زیست محیطی موضوع مقاله حاضر است. رویکرد پژوهش بر این فرض مبتنی است که عملکرد زیست محیطی کشورها تابعی از سطح توسعه‌یافتگی آنها در ابعاد اقتصادی و اجتماعی است. از نظر روش‌شناسی مطالعه حاضر به شیوه اسنادی و با استفاده از تحلیل ثانویه داده‌های گزارش توسعه انسانی و داده‌های مربوط به شاخص عملکرد زیست محیطی که برای 194 ک ...

مطالعات جامع توسعه اقتصادی - اجتماعی استان کرمان مجموعا از 18 بخش مطالعاتی تشکیل شده که در طول زمانی 3 سال انجام می‌گردد. بخشهای مطالعاتی عبارتند از هواشناسی و اقلیم ، زمین‌شناسی ، منابع اراضی و طبقه‌بندی اراضی - پوشش گیاهی ، فرسایش خاک و بیابان زدائی - محیط زیست جمعیت نیروی انسانی و اشتغال - معدن - فعالیتهای فرهنگی و هنری - جامعه روستائی - روستا شهرها - دامداری و پرورش آبزیان - زراعت و باغداری منابع آب کاربری اراضی - اقتصاد کلان - تهیه سیستم اطلاعاتی فهرستگان مدارک توسعه است ...

بحث و بررسی روی مفاهیم و الگوهای «توسعه اجتماعی» بازنگری در نظریه های جامعه شناسانه ای را می طلبد که از آغاز پیدایی و تکوین آنها تا به امروز، مورد تحلیل ها و نقدهای گونه گون بوده اند. در راستای خطی از این بینشها که توسعه اجتماعی را کم و بیش همسان و همسنگ نوگرایی و نوسازی می بیند، مباحث نظری طرح شده از سوی ماکس وبر (Max Weber) تا یورگن هابرماس (Jurgen Habermas) کاملاً روشنگر تواند بود. بخش عمده این نوشتار سعی در شناساندن مفهوم و الگوی توسعه اجتماعی مورد نظر هابرماس دارد؛ یعنی ...

تعاونی‌ها براساس عوامل تاریخی، سیاسی و اجتماعی در قرن 19 در اروپا به وجود آمدند و دارای اصولی اجتماعی و انسانی هستند. در ایران دارای سابقه‌ای هفتاد ساله‌اند. شرکت‌های تعاونی پس از انقلاب اسلامی به عنوان یکی از بخش‌های سه‌گانه اقتصاد در قانون اساسی مطرح شده‌اند. در این تحقیق میزان تاثیر آنها در توسعه اجتماعی و اقتصادی شهرستان نی‌ریز به وسیله چهار شاخص : اشتغال، آموزش ، مشارکت اجتماعی و تولید سنجیده شده است . ...

در بررسی و تحلیل علمی از تغییرات اجتماعی در مفهوم عام آن می‌توان عوامل و شاخص‌های گوناگونی را در نظر گرفت . در تعیین جایگاه این عوامل قطعا" نقش و سهم پاره‌ای از این عوامل و شاخص‌ها بیش از سایرین ارزیابی می‌گردد. توسعه اجتماعی از جمله جریانات عمده و تعیین کننده دوران اخیر در ایران و بسیاری دیگر از کشورهای جهان تلقی می‌گردد. بررسی فوق در صدد است تا معلوم کند که آیا شهرنشینی تاثیر ویژه‌ای بروی رویکرد توسعه شهری داشته است و یا خیر؟ متغیر اصلی وابسته در این تحقیق عبارت است از توسع ...
نمایه ها:
تهران | 

امروزه با توجه به شرایط خاص کشورهای درحال‌توسعه و نرخ فزاینده شهرنشینی و مشکلات ناشی از آن، توسعه روستایی از اهمیتی مضاعفی برخوردار است. توسعه روستایی استراتژی‌ای است که برای بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی روستاییان فقیر، طراحی می‌شود. کشور ما به دلیل وجود پتانسیل‌های فراوان و تنوع مواد معدنی از مناطق بالقوه به شمار می‌آید. با عنایت به پتانسیل‌های فراوان در بخش سنگان شهرستان خواف – منطقه موردمطالعه – و جایگاه استراتژیک بخش معدن در تولید ملی، هدف از مطالعه حاضر بررسی و شناخت ا ...