عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 232

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نگاهی به آموزش و پرورش استان و کشور - تعداد آبادیها و جمعیت دهستان برحسب دهستان - تعداد مدارس استان - تعداد کلاسها - تعداد کارکنان و ... رشد دانش آموز به کارکنان برحسب مناطق آموزشی استان می‌باشد. ...
  
در این مقاله، جهت توسعه آموزشهای علمی و کاربردی با استفاده از روشهای اولویت بندی گزینه ها (معیارهای چندگانه MCDM )به اولویت بندی مناطق مختلف جهت تاسیس مراکز آموزشهای علمی - کاربردی می پردازیم. ...

چون ساخت فضاهای آموزشی اولین و ابتدایی‌ترین کار در سیستم آموزشی کشور است و این کار نمی‌تواند در شرایط کنونی در تمام روستاهای کشور انجام پذیرد ، لذا قصد این است که در این طرح روستاهای خالی از سکنه ، کم قیمت و پرجمعیت به نحو مطلوب شناسایی و طرح ایجاد مدارس متمرکز همراه با سرویس ناب بررسی و پیشنهاد می‌گردد. ...

در این تحقیق به بررسی ره‌آورد برنامه پنج‌ساله دوم که همزمان با اجرای برنامه پنج‌ساله دوم توسعه آموزش عالی تدوین شده پرداخته میشود و بعد از تحلیل نقاط ضعف و قوت آن بمنزبه یکی از منابع و پایه‌های تدوین برنامه پنج‌ساله سوم خواهد پرداخت . بدیهی است که کار ارزشیابی برنامه دوم مستلزم استخراج مجموعه‌ای از شاخصها است که به بعد ملی آن پرداخته خواهد شد وضعیت دانشگاه کردستان بر مبنای آن تحلیل می‌شود و هم به شاخص منطقه نگاهی انداخته و در یک روند طبیعی-مقایسه با سایر مراکز آموزش عالی منطق ...

چکیده ندارد.

این بررسی به پژوهش در زمینه عوامل درونی و عوامل بیرونی موثر بر آموزش و پرورش استان زنجان پرداخته و در مورد آنها در طول تاریخ شکل گیری آموزش و پرورش استان بررسی کرده و سعی دارد کیفیت پویائی و نحوه تحول تشکیلاتی پرسنلی ، امکانات آموزشی و دانش‌آموزشی این استان را در طول دهه‌های گذشته بررسی نماید. به این ترتیب تغییرات تدریجی و یا مداوم و متوالی و یا ناگهانی و غیر مداوم آن و الگوهای رشد و توسعه آن را درمقایسه با سایر استانها بدست آورد و ویژگیهای هر مرحله از رشد و توسعه آموزش و پرو ...

چکیده ندارد.