عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 309

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گردشگری یکی از بخش های مهم اقتصادی است که توانسته است به عنوان یک صنعت پاک مطرح شود و ضمن افزایش درآمدهای ارزی برای اقتصاد ملی، کمک شایسته ای به رونق اشتغال و ایجاد درآمدها نیز نماید. توسعه صنعت گردشگری به خصوص، گردشگری روستایی در ایران ضمن ایجاد اشتغال برای گروههای مختلف، رونق صنایع دستی روستا، حمل و نقل روستایی و در ضمن می توان منبع قابل توجهی جهت کسب درآمدهای ارزی و عاملی برای بازدارنده مقابل خروج ارز باشد. تحقیق حاضر بر اساس روش تحلیلی – توصیفی و بهره گیری از داده های حاص ...
نمایه ها:
توسعه | 
swot | 

سیر تحولی معماری هر دوره از تاریخ بشری متناسب با نیازهای گوناگون بشری دچار تغییر و تحول متعددی بوده است. معماری متمایز هر بخش از جهان در مسیر تکاملی خود متاثر از عوامل گوناگون مانند فرهنگ، اقلیم، نگرش متفاوت مردم به محیط پیرامون خود بوده است. جایگاه برجسته ی عناصر معماری در فضاهای شهری شاید به این دلیل می باشد که این عناصر در قالب بناها، المانهای شهری ... بدون واسطه در معرض قضاوت عام قرار دارند و ویژگی بیان شده عناصر معماری باعث تاثیرگذاری به میزان زیاد این عوامل در کیفیت زیس ...
نمایه ها:
توسعه | 
شهر | 

برنامه ریزی منطقه ای با هدف توسعه وکاهش نابرابری منطقه ای،از موضوعات وبحثهای بسیار مهم وجدی در کشورهای در حال توسعه می باشد.لازمه برنامه ریزی منطقه ای،شناسایی جایگاه مناطق و استانها نسبت به یکدیگر از لحاظ شاخص های مهم توسعه است. تا نابرابری وتفاوت های منطقه ای آنها نسبت به هم مشخص شود. شناخت ودرک تفاوتهای موجودمیان مناطق واستانهای مختلف ایران از نظرمیزان برخورداری آنها از امکانات ، فعالیتها و خدمات گوناگون به منظور شناخت سطح توسعه و محرومیت آنها ، میزان فاصله هر منطقه یا استا ...

گردشگری بعنوان بعنوان صنعتی پر درآمد امروزه از سوی بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته است و سرمایه گذاری های زیادی جهت رشد و رونق آن صورت گرفته است .این صنعت بعنوان یک عامل مهم اقتصادی توانسته نقش پررنگی در ایجاد اشتغال ، تحصیل ارز و..برای جوامع میزبان ایجاد و باعث رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی آنها گردد. هدف کلی این تحقیق بررسی قابلیتهای گردشگری شهرستان در توسعه شهر فریمان است که ضمن بیان مشکلات و معضلات فراروی گردشگری شهرستان، با استفاده از پرسشنامه و مطالعات میدانی، س ...

اجراي اين پژوهش در راستاي رويكردهاي جديد توسعه مي باشد. در اين رويكردها، به قابليتهاي محلي و منطقه اي در قالب برنامه هاي همه جانبه توجه زيادي مي شود. بررسي هاي مختلفي نشان داده است، براي چاره انديشي در مورد مشكلات توسعه كشاورزي هر منطقه اي مانند بيكاري، كمبود درآمد، پايين بودن بهره وري و بالابودن ضايعات توليد، مي بايست به پتانسيلها و توانمنديهاي همان منطقه توجه شود تا برنامه هاي قابل اجرا و نتايج آنها، از پايداري لازم برخوردار باشند. تهيه سند توسعه صنايع تبديلي در استان كردست ...

امروزه صنعت گردشگری به طور عام و گردشگری روستایی به طور خاص دارای اهمیت و جایگاه خاصی در ابعاد مختلف توسعه در جهان شده است. موضوع گردشگری روستایی در جهان به دلیل ایجاد فرصت های شغلی برای روستاییان که منافع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیادی را در پی دارد، اهمیت بسیار زیادی یافته است. گردشگری روستایی کمک شایان توجهی به توسعه ی پایدار محیط زیست می کند و ضمن حفظ ارزش های محلی و بومی در جامعه ی روستایی، نقش تعیین کننده ای در حفظ و توسعه ی پایدار محیط زیست دارد. با توجه به لزوم حرکت ...

توسعه پایدار روستایی، یکی از شاخه های اصلی توسعه پایدار است، که در پی ارائه شیوه های مناسب زندگی در سطح روستاها از طریق حفظ و تقویت پتانسیل های طبیعی و انسانی و همچنین کاهش محدودیتهای آنها می باشد. توسعه پایدار توسعه ای است که بتواند نیازهای کنونی بشر را تأمین کند. بدون آنکه توانهای محیطی و زیستی نسل های آینده را در تأمین نیازهایشان به مخاطره اندازد. برای دستیابی به توسعه پایدار روستایی برنامه ریزی جامع، مستمرف هدفمند و متناسب ضروری است. روش تحقیق در این مقاله بصورت کتابخانه ...

در این مقاله، مفاهیم توسعه و توسعه پایدار به اختصار بیان شده، شاخص های ارزیابی توسعه پایدار مرور می شود وسپس درجه پایداری توسعه در ایران با کمک مدل فازی و استفاده از شاخص های مختلف توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، محاسبه و با سایر کشورها مقایسه می شود. طبق محاسبات مقاله برای دوره تطبیقی 2000-1990درجه پایداری، ضعیف ارزیابی می شود. ...
نمایه ها:
توسعه | 

تحقیق" نقش شبکه های ماهواره ای یمن - الیمن سبأ – السعیده – در زمینه سازی توسعه فرهنگی کشور یمن ؛ بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه صنعا" با هدف ارائه تصویری از نقش این شبکه ها در راستای توسعه فرهنگی کشور یمن صورت گرفت . در فصل اول پژوهش (کلیات تحقیق) ، دلایل طرح مسئله تحقیق ، اهمیت وضرورت پرداختن به موضوع تحقیق ، هدف از انجام تحقیق ارائه گردیده است . در فصل دوم (ادبیات موضوع وچار چوب نظری تحقیق ) ، ابتدا مروری بر ویژگی های کشور یمن سپس پیشینیۀ تحقیق که مروری بر تحقیات انجام شده در ...