عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 285

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه صنعت بیمه از طریقی یکی از عمده ترین نهادهای اقتصادی و از طرف دیگر قوی ترن نهاد پشتیبانی سایر نهاد های اقتصادی و خانواده ها تلقی می شود. در این بین بیمه های زندگی یا عمر جایگاه رفیع و ویژه ای در بین انواع بیمه ها در سطح جهان دارند؛ چرا که هم ایجاد نوعی تأمین برای خانواده ها می نمایند و هم با ایجاد ذخایر ریاضی در سرمایه گذاری های ملی و سود آور مشارکت می کنند. پژوهش فوق با عنوان "بررسی موانع موجود در راه توسعه بیمه های جامع عمر و پس انداز و ارایه راهکارهای مناسب(مطالعه مو ...

با وقوع انقلاب 1357 ایران، محققان و اندیشمندان علوم اجتماعی به مطالعه در مورد دلایل وقوع این انقلاب پرداخته و درصدد برآمدند تا چارچوب‌های نظری در این زمینه ارائه دهند. هریک از این چارچوب های نظری، ضمن پذیرش وجود عوامل مختلف در وقوع انقلاب ایران بر یک عامل به عنوان عامل اصلی اشاره می کنند. بر اساس نظریۀ اقتصاد، یکی از عوامل سرمایه‌داری وابسته و ضعف اردوگاه امپریالیستی، موقعیت شبه پیرامونی ایران در اقتصاد جهانی و نفوذ مرکز، و نفع‌طلبی شخصی افراد (گزینش عقلانی) علت وقوع انقلاب ا ...

با توجه به نقش حساس زنان در تولید و توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، کارآفرینی به‌عنوان مهم‌ترین عامل در به عرصه ظهور رساندن توانایی‌های زنان می‌باشد و هر قدر میزان مشارکت زنان افزایش یابد، روند رشد و توسعه تسهیل می‌گردد. تجربه بسیاری از کشورها نشان می-دهد، مشاغل خانگی راهکاری مناسب برای کاهش نرخ بیکاری و فراهم ساختن زمینه توسعه‌ی اشتغال محسوب می‌شود. بنابراین تحقیق حاضر، به توصیف اهمیت و مزایای مشاغل خانگی در توسعه‌ی اشتغال کشور می‌پردازد و موانعی که در راه توسعه‌ی مش ...

هدف امکان سنجی توسعه گیاه روناس در استان یزد با رویکرد صادراتی شناخت عوامل صادرات کشت گیاه روناس و عوامل موثر بر تولید این گیاه می باشد.روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی مورد استفاده قرار می گیرد.جامعه آماری شامل همه کشاورزان استان یزد که به کشت روناس مشغول می باشند که حجم نمونه شامل ۱۰درصد از آن کشاورزان می باشند.نمونه آماری این تحقیق شامل ۴۰ نفر از کشاورزان روناس کار استان یزد می باشد.در این تحقیق از پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. بطور کلی نتایج این بررسی نشا ...
نمایه ها:
روناس | 
توسعه | 

امروزه استفاده از فناوری اطلاعات گسترش یافته است و اکثر کشورها سرمایه گذاری کلانی را به آن اختصاص داده اند.یکی از بخش های که می تواند فناوری اطلاعات را بکار گرفته و از مزایای آن منتفع شود بازارچه های مرزی است.به همین منظور در این پژوهش به رتبه بندی عوامل بحرانی فناوری اطلاعات در راستای توسعه بازارچه های مرزی غرب کشور پرداخته می شود. تعداد سوالات پرسشنامه 35 سوال می باشد که بین 300 نفر از نمونه های آماری توزیع گردید.به منظور شناسایی و تحلیل روابط این متغیرها و ارائه یک مدل مفه ...

ارتباطات و وسایل ارتباطی ازشاخص های مهم توسعه ملی به شمار می روندواز آنجا که توسعه علمی از ملزومات توسعه ملی است؛ غفلتازمباحث و تحقیقات مربوط به توسعه علمی باعث عقب ماندن کشور از چرخه توسعه جهانی می شود و تاکید بر آن در مطبوعات کشور باعث توجه درخورتر به این مقوله خواهد شد. در این تحقیق ما می خواستیم بدانیم مطبوعات کشور چگونه و تا چه اندازه مطالب مربوط به توسعه علمی را منعکس می کنند و به آن بها می دهند. در این تحقیق 100 شماره روزنامه (ایران، همشهری، کیهان، اطلاعات) در طول 6ما ...

با توجه به نقش ورزش، به عنوان یک پدیده‌ی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در دنیای کنونی و همچنین پتانسیل قوی آن در توسعه‌ی جوامع، تحقیقات مختلفی در مورد عوامل موثر بر توسعه و عملکرد ورزشی کشورهای مختلف در رقابت‌های مهم از جمله المپیک و جام‌های جهانی انجام گرفته که هر کدام با استفاده از عوامل موثر مدل‌هایی را ارائه داده‌اند. در این تحقیق عوامل موثر بر میزان توسعه و عملکرد ورزش قهرمانی در ایران، با توجه به متغیرهای مستقلی از جمله جمعیت، تولید ناخالص داخلی، امید به زندگی، نرخ باسوادی، آ ...

در این مطالعه با کمک شاخص ترکیبی توسعه مالی که به روش عامل پویا استخراج گریده، به بررسی تأثیر توسعه مالی بر احتمال تداوم رونق در اقتصاد ایران پرداخته شده است. سایر متغیرهایی که در این تحقیق به عنوان متغیرهای تأثیرگذار بر ادوار تجاری به کار رفته عبارتند از؛ شوک قیمت‌های نفت، شوک پول و شوک تکنولوژی و روش استخراج هر یک از این متغیرها که به تفصیل در فصول 3 و 4 تشریح شده است به ترتیب عبارتند از؛ روش مورک، متدولوژی باکس – جنکیز و پسماند سولو. مدل بکار رفته جهت بررسی ارتباط توسعه ما ...

چکیده جاده ابریشم، جاده ای که به طول ۸۰۰۰ کیلومتر، هزاران سال بود که قسمتی از جهان و مردمانش را به هم پیوند می داد، حوادثی را در تاریخ رقم زده است که خواننده را در مسیرهای گوناگون خود مجاب می کند که به گشت و گذار در تاریخ آن بپردازد. در اصل این ابریشم بود که از طریق این جاده مبادله میشد و مردم غرب را به خود جذب می کرد و باعث می شد که امپراتوری ها یکی پس از دیگری از راه جاده ابریشم به سوی شرق کشیده شوند.هر چند که در این جاده مهم تاریخی غیر از ابریشم کالاهای دیگری نیز مبادله م ...