عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 68560

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

توجه به روستاها و شناخت ویژگی های آنها از اهمیت بسزایی برخورداراست.یکی از جمله مسائلی که در مطالعه روستا باید در نظرگرفته شود بافت مسکونی روستاست که با شناخت آن میتوانیم از قابلیت های روستا آگاهی یابیم. جهات توسعه ی بافت فیزیکی روستا از مسائلی است که کمتر به آن توجه شده است .در مقاله حاضر با استفاده از نتایج آمارگیری مسکن روستایی سال 1378 به بررسیوضعیت و جهت های توسعه روستاهای کشور و ارتباط آن با موقعیت اراضی کشاورزی پرداخته شده است. با مطالعه جمعیت بخش روستایی کشورو سیر نزول ...

افزایش سریع جمعیت در قرن اخیر توسعه فیزیکی شهرها را به همراه داشته و کشور ایران نیز از آن بی بهره نبوده است، بطوریکه بر اساس نتایج آخرین سرشماری عمومی نفوس ومسکن کشور در سال 1390جمعیت شهرنشین بیش از 74/1 درصد جامعه را تشکیل می دهد. با افزایش جمعیت شهرنشین، شهر ها به سرعت تغییرات و دگرگونیهایی را پذیرفتند یکی از این دگرگونیها رشد فیزیکی شهر ها به صورتی نامتعادل و ناهماهنگ بوده است، یکی از پیامدهای گسترش فیزیکی شهر افزایش شاخکهای خزنده شهری بر اراضی پیراشهری که باعث مشکلاتی همچ ...

چکیده چشم انداز پایداری با هدف عدالت در حوزه روابط انسان و طبیعت شامل سه رابطه خاص عدالت بین نسلی، عدالت درون نسلی و عدالت بین انسان و طبیعت است از طرفی مطابق نظریات جدید رشد، انسان به عنوان عامل اساسی در رشد و توسعه اقتصادی جوامع مد نظر می باشد. از این رو، هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر شاخص توسعه انسانی بر پایداری اقتصادی در کشورهای منتخب جهان است. بدین منظور از شاخص توسعه انسانی(HDI) و شاخص ترکیبی جدید و کلان پایداری اقتصادی ارائه شده توسط بنیاد FEEM با توجه به حداکثر اطلاع ...

چکیده: تردیدی نیست که ترکیه در فاصله سال های (2010-1983) تحولات سیاسی واقتصادی قابل توجهی را در جغرافیای آسیای صغیر تجربه کرده است.علی الخصوص که روی کار آمدن حکومت اردوغان و حزب عدالت و توسعه تحولی بزرگ در تاریخ معاصر ترکیه به شمار می آید. البته تحولات دهه‌های 70، 80 و 90 در ترکیه، زمینه را برای اینگونه تحولات، هموارتر کرده بود .امروزه ترکیه و البته در سایه مجاهدت سیاسی واقتصادی حزب عدالت وتوسعه در تلاش است تا در سایه تحولات سیاسی،تحولاتی چون: عرضه دموکراسی نمایند ...

توسعه فرآیندی کمی و کیفی است که برابعاداجتماعی اقتصادی و فرهنگی جامعه تاثیر میگذارد و سطوح مختلف زندگی را دربرمیگیرد به عبارت دیگر توسعه فرآیندی است که یک جامعه را به وضعیت مناسبی ازنظر کیفیت زندگی می رساند توسعه همه جانبه ازملزومات تحقق توسعه پایدار درآن جامعه است براین اساس حفاظت مستمر و مداوم ازمحیط زیست سبب میشود ساختارسه گانه توسعه پایدار مستحکم و ایستا باشد اهمیت این موضوع تاحدی است که تضمین پایداری محیط زیست به عنوان یکی ازاهداف هشت گانه توسعه هزاره سازمان ملل متحد برش ...

از سال 1989 میلادی ، اساس گزارش های صندوق عمران ملل متحد بر شاخص های توسعه انسانی قرار گرفت. بر این اساس، به جای پرداختن به سوال اولویت جنبه های ساختاری مختلف توسعه نسبت به یکدیگر، انسان ، نیازها ، رفتارها و اهداف او محوریت مباحث مدیریت و توسعه را به خود اختصاص می دهد.جنبه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و اجتماعی توسعه، روبنایی بر زیربنای انسان در مدیریت و توسعه قرار می گیرند. انسان هم به عنوان سوژه شناسا ، هم عامل و هم هدف توسعه قرار می گیرد.بنابراین به میزان افزای ...

موضوع توسعه پایدار چند دهه ای است که در علوم و حرفه های مختلف مطرح شده و ریشه اصلی ظهور و پیدایش آن، به تمرکز شدید جمعیت در شهرها، بهره کشی بیش از توان ها و ظرفیت های محیط طبیعی، کم توجهی و یا بی توجهی به منابع آلوده کننده و بروز انواع بحران های زیست محیطی در این نواحی مربوط می باشد. با توجه قابل م لاحظه و مستمر بسیاری از محققین و دولتمردان در مورد مسئله پایداری زیست محیطی سکونتگاه های شهری در طی دهه های اخیر، به نظر می رسد تقاضا برای دستیابی مطلوب تر به توسعه شهرهای پایدار، ...

توسعه محلی بر خلاف دیگر انواع توسعه از سابقه نسبتا طولانی تر و در عین حال پر نوسان تری در منابع توسعه و برنامه ریزی برخوردار است. تحولات فکری و معرفتی در برنامه ریزی از طرفی و دگرگونی های و تحولات اجتماعی از سویی دیگر باعث شده اند که توسعه محلی به بحث روز تبدیل گردد. در این راستا توسعه پایدار محلی می تواند به عنوان پیش شرط توسعه پایدار شهر و منطقه تلقی شود. بررسی ها نشان می دهد که امروزه توسط منطق تمرکزگرا و عملکرد گرایی جای خود را به منطق غیر متمرکز یا چند هسته ای در طراحی ...

کشاورزی مرکز مباحث در مورد توسعه پایدار است. تحلیل الگوی پراکندگی گیاهان زراعی و باغی مستلزم در اختیار داشتن آمار مربوط به نحوه بهره برداری از اراضی کشاورزی است. آماری که طبق معمول فقط در دسترس ارگانها و نهادهای دولتی و اداری می باشد. با توجه به این آمار می توانیم سطح زیر کشت، عملکرد و تولید محصول مورد نظر را به بدست آورده و برای منطقه مورد مطالعه طبق آمار برنامه ریزی نماییم که این امر در راستای توسعه پایدار اقتصادی کمک شایان توجهی می نماید. در این تحقیق آمار 16 سال (2001-198 ...