عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 133

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نیاز روزافزون جمعیت به ورزش و مدیریت قوی در سطوح محله، ناحیه، منطقه وشهر بدون استفاده از اطلاعات، ابزار، روش های مدرن و به روز هرگز میسر نیست، لذا، دسترسی سهل و سریع ، کم هزینه به خدمات ورزشی، صرفه جویی در هزینه‌ها و تخصص بهینه منابع مستلزم کاربرد مدل‌ها و روش‌های علمی و معیارهای مرتبط جهت پشتیبانی از مدیریت شهرها است. در این پایان نامه وضعیت سرانه نظام همجواری فضاهای ورزشی در منطقه 16 تهران مطالعه شده است. در این پژوهش ابتدا منطقه ی موردنظررا ازنزدیک وبطورمستقیم مشاهده شد ...

ساقه‏خواران نیشکر Sesamia spp. یکی از آفات کلیدی نیشکر در استان خوزستان هستند که همه ساله خسارت سنگینی به محصول کلی و شکر حاصله وارد می‌سازند. یکی از اساسی‌ترین اطلاعات، جهت آگاهی یافتن از ویژگی‌های مختلف آفات در مدیریت تلفیقی (IPM)، تعیین نوع توزیع فضایی آن‌ها می‌باشد. به‌همین منظور در این تحقیق برنامه نمونه‌برداری منظم و بررسی پراکنش فضایی جمعیت ساقه‌خواران در سال 1387 در سطح مزارع نیشکر کشت و صنعت دعبل خزاعی واقع در جنوب شهرستان اهواز مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه‌برداری به ...

اصلی‌ترین هدف در ارائه‌ی خدمات بهداشتی، فراهم ساختن خدمات عادلانه برای همه افراد تحت پوشش است. اما اساساً مدیریت مسئله‌ی ایجاد دسترسی عادلانه و در نتیجه عدالت خدمت رسانی، منوط به بررسی عواملی از جمله توزیع فضایی خدمات و جمعیت متقاضی است. در دو دهه اخیر تحقیقات مختلفی در زمینه تحلیل دسترسی به خدمات بهداشتی- درمانی با کمک GIS انجام گرفته است. اما سهم تحقیقات داخلی در این بخش بسیار ناچیز است و تنها مطالعات محدودی در زمینه بررسی توزیع فضایی برخی مراکز درمانی و نیز مکان‌یابی این م ...

امروزه فضاهای آموزشی یکی از مهمترین کاربری‌ها در سطح شهر محسوب می‌گردند که سطح قابل توجهی از فضاهای شهری را به خود اختصاص داده‌اند. فضاهای آموزشی آن هم در سطح متوسطه از یک طرف در شکل‌دهی کالبدی شهر موثر می باشند و از سوی دیگر به عنوان یک مرکز خدمات رسانی کاربری‌های اطراف را تحت تاثیر قرار داده و یا از آنها تاثیر می‌پذیرند. این پایان نامه در صدد مطالعه و تحلیل آسیب شناسانه بررسی نظام فضایی والگوهای مکان یابی مدارس متوسطه دخترانه در منطقه ی شانزده کلان شهر تهران و بر همین م ...

امروزه علوم مختلف با توجه به نیازهای روزافزون بشری ، نیاز به ارزیابی بهینه و برنامه ریزی از عرصه های منابع خود را دارند . مکان یابی تسهیلات عمومی ، شهری یکی از مهمترین اهداف برنامه ریزی شهری است . برنامه ریزان از طریق اختصاص زمین های شهری به کاربری های ضروری و مختلف ، اختصاص تسهیلات و با کاهش رفت و آمد های غیر ضروری و فراهم سازی یک محیط سالم به افزایش رفاه شهروندان کمک می کنند . هدف اصلی این پژوهش ،‌ارزیابی مدل های مکان یابی مراکز درمانی (بیمارستان) شهر کرمانشاه با توجه به مع ...

همراه رشد جمعیت و تمرکز فعالیت‌های اقتصادی در فضاهای شهری، شهرها رشد می‌یابند و نواحی شهری به طور سریعی گسترده می‌شوند که این جمعیت اضافه شده عموماً در شهرها مستقر می‌گردند. در نتیجه، این رشد بالای اقتصادی و شهرنشینی شتابان باعث دگرگونی برجسته‌ای در ساختار فضایی شهرها می‌گردد. به طوری که رابطه انسان و محیط زیست را در معرض خطر قرار داده که اثرات زیان باری را برای انسان و محیط زیست به همراه دارد. این مسئله از یک سو موجب رشد و توسعه سریع کلان شهرها و مناطق حاشیه آن‌ها می‌گردد و ...

آب به عنوان اصلی ترین عنصر حیات بشر شناخته شده است و این امر ساکنان اغلب مناطق دنیا به ویژه مناطق خشک را واداشته تا به دلیل کمی بارندگی و عدم برخورداری از منابع آب های سطحی، همواره در پی کشف و بهره برداری از آب های زیرزمینی مناسب و با کیفیت باشند. بدین جهت مطالعات هیدروشیمی برای شناخت کیفیت شیمیایی آب از اهمیت بسزایی برخوردار گشته است. در مطالعه حاضر، وضعیت هیدروشیمی آبخوان دشت بیرجند در سالهای 1376، 1384 و 1389 به ترتیب بر اساس تعداد 33، 18 و 20 داده آنالیز شیمیایی آب مورد ...

در عین حال گسترش شهرنشینی و زندگی صنعتی باعث ایجاد اثرات مخرب زیست محیطی گوناگون گردیده که مهمترین آنها آلودگی هوا و صدا می باشد. برای کاهش اثرات منفی زیست محیطی ایجاد شده نیز توسعه فضاهای سبز شهری یکی از بهترین و مهمترین عوامل موثر می باشد. در این رساله فضای سبز منطقه یک شهری زاهدان با این نگاه مورد بررسی قرار گرفته است. براساس یافته های این تحقیق، با توجه به جمعیت 253252 نفری منطقه یک شهر زاهدان و فضای سبز موجود آن که 221517 مترمربع در سال 1388 می باشد؛ در مجموع سـرانه فضای ...

در کار حاضر دو لیزر حالت جامد سه ترازی یاقوت و چهار ترازی Nd:YAG پیوسته مورد مطالعه قرار گرفته شده است. در این پژوهش با رهیافتی نو اتلاف کاواک فقط در محل آینه خروجی در نظر گرفته شده است. سپس این دو لیزر به روش تفاضلهای متناهی در حوزه زمان شبیه‌سازی شدند. در این شبیه‌سازی اثرهای طول میله لیزر، طول کاواک، ضریب بازتاب آینه خروجی و هندسه دمش بر روی توان خروجی، زمان رسیدن به حالت پایا مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که با افزایش ضریب بازتاب آینه خروجی، توا ...