عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 16

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از مهمترین شرایط جهت توسعه گردشگری در هر منطقه وجود مراکز اقامتی و نحوه توزیع فضایی آنها می باشدنحوه قرارگیری )مکان یاشی( مراکز اقامتی در فضای شهر، شسته شه پراکنش و توزیع فضایی آنها، می توان کاهش یا افزایش فضای خ ماتی و تغییر الگوی رفتاری گردشگران را شه همراه داشته شاش . در این مقاله سعی شده است توزیع فضایی مراکز اقامتی گردشگری شهری در شهر های تاریخی فرهنگی شر اساس م ل های آشورث، تنبرگ و گتناز مورد تحلیل- قرار شگیرد روش این پژوهش توصیفی تحلیلی است شا شهره گیری از دو شیوه ...

مراکز آموزشی فضاهایی هستند که در آن به تربیت و پرورش اساسی ترین عامل توسعه و پیشرفت هر جامعه، یعنی نیروی انسانی ماهر و متخصص پرداخته می شود. بر همین اساس است که برنامه ریزی، توزیع فضایی و به دنبال آن مکان گزینی مناسب مراکز آموزشی و نیز رعایت ضوابط و استانداردهای آن اهمیت اساسی پیدا می کند. چرا که مسئله دسترسی به فضاهای شهری به ویژه فضاهای آموزشی در شهر به قدری حائز اهمیت است که دسترسی عادلانه به این فضاها یکی از مولفه های اساسی توسعه پایدار محسوب می گردد و این امر می تواند با ...

در این مقاله به بررسی وضع موجود فضاهای ورزشی شهر کرمان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS پرداخته شده است پس از مطالعه وضع موجود فضاهای ورزشی مشخص گردیده است که توزیع فعلی فضاهای ورزشی در سطح سلسله مراتب شهری مناسب نبوده است. در انجام این پژوهش ابتدا برداشت میدانی با دستگاه GPS انجام شده سپس به وارد کردن این دادهها در نرم افزار SIG پرداخته شده است. بعد از ان با به کارگیری روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از اطلاعات به دست آمده و همچنین با استفاده از روش کتابخانه ای به برر ...

شهر محصول روابط و مناسبات پیچیده اقتصادی و اجتماعی است. امروزه شهرها جدای از موقعیت جغرافیایی و ساختار سیاسی و اقتصادی خود به صحنه ای از تضادهای اجتماعی بدل شده اند که طبقات متمایز اجتماعی کاملا از یکدیگر فاصله گرفته اند و شکاف بین فقیر و غنی روز به روز بیشتر می شود، به بیانی دیگر نابرابریهای فضایی بازتاب فیزیکی نابرابریهای اقتصادی-اجتماعی است. تاکنون تلاشهای زیادی جهت کاستن از این نابرابریها صورت گرفته اما این تلاشها در کشورهای جهان سوم، چندان اثر بخش نبوده اند و این مساله ر ...

مساله محاسبه تئوری و اندازه‌گیری توزیع دقیق فضائیˆانرژی نوترون‌های بوجود آمده بوسیله چشمه فیسیون خودبخودی کالیفرنیوم 252 در یک محیط کندکننده می‌باشد (در نظر است از آب پارافین به عنوان کندکننده استفاده شود) هدفهای اجرای طرح عبارتست از: -1 پیش‌بینی تئوری توزیع فضائیˆانرژی نوترونها با استفاده از دو متد مونت‌کارلو و تئوری ترانسپورت و بررسی حساسیت به Nuclear Data. -2 اندازه‌گیری این توزیع با استفاده از متد اکتیو کردن و متد ردیابهای حالت جامد -3 مقایسه خاصیت کندکنندگی در کن ...

در این پژوهش سعی شده به تبیین شاخص های اصلی و موثر در بحث ارزیابی و بررسی پراکندگی توزیع فضایی و مکان یابی مناسب فضای سبز شهری منطقه 5 پرداخته شود . جهت انجام این تحقیق از روش میدانی ، پیمایشی و همچنین جهت گرد آوری اطلاعات از روش اسنادی ، کتابخانه ای و توزیع پرسشنامه استفاده شده است . با توجه به جامعه آماری منطقه 5 ، جهت تعیین حجم نمونه آماری از فرمول کوکران استفاده و حجم نمونه براساس این فرمول 384 نفر می باشد . روش های آماری مورد استفاده در این پژوهش استفاده از نرم افزار SP ...

امروزه حوادث جاده ای یکی از مهمترین معضلات کشور و اصلی ترین عامل مرگ زودرس افراد جامعه است. دربروز حوادث جاده ای عوامل متعددی نقش دارند. بررسی ها و مطالعات صورت گرفته در کشور بیانگر نقش پررنگ وسهم قابل توجه عوامل اقلیمی بویژه یخبندان و لغزندگی در رخداد حوادث ناگوار جاده ای می باشد که آثار دردناکاجتماعی ، اقتصادی و روانی آن همه ی جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد و در بین استان های کشور استان سمناندر زمینه واژگونی و لغزندگی خودروآمار بالایی ازخود نشان می دهد از این رو با توجه به ...