عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در استان مازندران بیشتر از خشک کن نوع خوابیده استفاده می شود برای بررسی توزیع رطوبت در نقاط مختلف مخزن از مخزنی دارای ابعاد 7 متر طول ، 2 متر عرض ، 8/0 متر عمق استفاده می شد مخزن به وسیله سه صفحه فرضی که به ترتیب 5/5و5/3و5/1 متر از دیواره سمت دمنده فاصله داشتند به چهار ناحیه و در عمق به وسیله سه صفحه فرضی که به ترتیب ‏‎0/55.0/35.0/15‎‏مت از سطح شلتوک فاصله داشتند ، به چهار عمق تقسیم شد در نتیجه مخزن به 16 خانه کوچکتر تقسیم گردید . برای اجرا ئ آزمایش از سه خشک کن مشابه که هرک ...
نمایه ها:
رطوبت | 
شلتوک | 

افزایش تقاضا برای منابع آب در جهان به خصوص در مناطق خشک و نیمه خشک، سبب شده است کشاورزان از آبهای باکیفیت پایین مانند آب زهکشی و آب زیرزمینی شور استفاده کنند. به منظور بررسی الگوی توزیع رطوبت و شوری خاک تحت کشت در سامانه آبیاری سطحی تحت تیمارهای مختلف شوری آب و شبیه سازی آن توسط مدل SWAP ، پژوهشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز صورت گرفت. نتایج تحلیل حساسیت، واسنجی و صحت سنجی مدل SWAPنشان داد که خروجی مدل نسبت به پارامتر حداکثر دما با ضریب ...
نمایه ها:
شوری | 

رطوبت خاک یکی از پارامترهای بنیادی محیط زیست است که بر زندگی گیاهی، جانوری و میکروارگانیزم ها تاثیرگذار بوده و از پارامترهای اصلی ورودی در بسیاری از مدل های پایش و پیش بینی عملکرد محصولات است، بدین لحاظ ضروری است در هر منطقه به صورت موردی شناسایی گردد. آبیاری قطره ای نواری به علت ایجاد الگوی رطوبتی یکپارچه، عملکرد بهتری دارد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی نحوه توزیع رطوبت در الگوی خیس شده نیم رخ خاک تحت یک منبع خطی با شوری های متفاوت آب آبیاری و سه حجم آبیاری، طی آزمایش صحرایی در ...
نمایه ها:
tdr | 

آبیاری سطحی متداولترین روش برای تامین نیاز آبی گیاهان در سراسر دنیاست . به واسطه عدم نیاز سرمایه گذاری اولیه بالا ، استفاده از کارگران بدون تجربه و ساده بدون سیستم ، این روش در مقایسه با آبیاری بارانی و قطره ای از استقبال گسترده ای برخوردار است . یکی از نقاط ضعف روش آبیاری سطحی که مشکل اصلی برای هر محقق ، طراح و زارعی محسوب می شود. این است که سطح خاک انتقال دهنده و در عین حال نفوذ دهنده آب می باشد. به همین دلیل در حالیکه آب تازه به پایاب رسیده است ˆ آب فرصت برای نفوذ داشته اس ...

غالباًطراحی و برنامه‌ریزی آبیاری قطره‌ای بدون آگاهی کافی از توزیع رطوبت در خاک انجام می‌گیرد که در نتیجه به طراحی وبرنامه‌ریزی صحیح ختم نمی‌شود. فاصله بین خروجی‌ها روی لوله آبده و فاصله لوله‌های آبده از یکدیگر بایستی براساس قطر خاک مرطوب شده توسط گسیلنده‌ها تعیین شوند. مدت آبیاری نیز بستگی به سرعت پیشروی جبهه رطوبتی در محدوده توسعه ریشه گیاه دارد. لذا در یک طرح آبیاری قطره‌ای تعداد خروجی، شدت جریان و مدت آبیاری بایستی طوری در نظرگرفته شود که حجم خاک مرطوب شده تا حدممکن به حجم ...

مناطق خشک و نیمه‌خشک دارای بارندگی بسیار محدود هستند. در طی فصول غیر زراعی سطح خاک زمین-های کشاورزی این مناطق بدون پوشش بوده و تبخیر مستقیماً از این سطوح صورت می‌گیرد. نرخ بالای تبخیر و بالابودن آب زیرزمینی شور به خصوص در طول دوره آیش باعث حرکت آب زیرزمینی شور توسط نیروی موئینگی به سطح خاک شده و علاوه برکاهش رطوبت منجر به تجمع املاح در سطح خاک و شوری خاک می‌شود. تجمع زیاد نمک در پروفیل خاک باعث کاهش بهره‌وری کشاورزی می‌شود و برای احیای خاک‌های شور بایستی نمک‌های اضافی را با ش ...

چکیده ندارد.

تخمین محدوده گسترش پیاز رطوبتی برای طراحی مناسب آبیاری قطره‌ای ضروری می باشد. این محدوده ممکن است تغییرات زیادی در خاک‌های مختلف داشته باشد. در این تحقیق نحوه توسعه پیاز رطوبتی در شرایط تغذیه پیوسته و متناوب منابع نقطه‌ای با دو دبی 2و 4 لیتر در ساعت برای سه خاک لوم شنی ( منطقه خلعت پوشان)، لوم شنی ( منطقه کرکج) و لوم ( آرپادره‌سی) مورد بررسی قرار گرفت.منطقه اشباع در حالت جریان متناوب تا اتمام آبیاری نسبت به جریان پیوسته دارای حجم کوچکتری می‌باشد که این می‌تواند از نظر تهویه خ ...

این پژوهش، ضمن شناسایی عوامل موثر بر الگوی پیشروی جبهه رطوبتی با هدف توسعه کاربرد مدل سازی انتقال آب و نیتروژن در خاکهای مختلف استان خوزستان تحت سیستم کودآبیاری قطره‌ای نقطه ای- سطحی در دو شرایط متفاوت مزرعه ای و محیط کنترل شده آزمایشگاهی انجام پذیرفت. بر این اساس، آزمایشها بر روی سه نوع بافت و ساختمان متفاوت از خاکهای غالب مزارع کشاورزی استان خوزستان، متشکل از لومی، لومی شنی و شنی لومی دارای جرم ‌مخصوص ‌ظاهری متفاوت از 45/1 الی70/1 گرم ‌بر ‌سانتی‌مترمکعب در دو شرایط مدل فیزی ...