عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 141

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از مهمترین وظایف اقتصادی دولت ها کنترل وضعیت نابرابری درآمد است، زیرا وظیفه توزیع حکم می کند که دولت ها به منظور کاهش نابرابری، چگونگی تغییرات درآمدهای افراد جامعه را با استفاده از ابزارهای موجود، تجزیه و تحلیل کنند. عوامل متعددی از جمله عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاستهای پولی ومالی بر تغییرات توزیع درآمد جامعه در طول زمان موثر است. عواملی مانند سیاستهای مالیاتی، مخارج دولت، نوع درآمد، تبعیض قیمت ها، کمکهای انتقالی دولت، نرخ بهره وری، حداقل دستمزد، نرخ بیکاری، تسهیلات مالی برا ...

امروزه گردشگری به عنوان یکی از گسترده‌ترین فعالیت‌ها در بخش فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و خدماتی به شمار می‌آید. توسعه صنعت گردشگری برای کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال افریقا که با معضلاتی چون نرخ بیکاری بالا و محدودیت منابع ارزی مواجه هستند، از اهمیت فراوانی برخوردار است. از جمله مشکلات حاد موجود در این قبیل کشورها، نابرابری درآمدی می‌باشد. لذا در این پژوهش به بررسی تاثیر درآمدگردشگری برتوزیع درآمد منتخبی از کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا پرداخته شده است. برای این منظور از دا ...

در کل تاثیر یارانه های کالاهای اساسی بر رفاه اقشار کم درامد شهری منفی بوده است جز در مورد کالاهای کپنی که به علت توزیع برابر انها بین کل خانوارها ئ برخوردار بودن سهم بالا در سبد خانوارهای کم درامد شهری موجب کم شدن هزینه پرداخت شده برای ان اقلام شده است.از طرفی اساسا تاثیر یارانه ها بر رفاه اقشار کم درامد شهری با توجه به مثبت بودن ضریب جینی انها از سهم این یارانه ها در هزینه خانوارها منفی بودن تاثیر انها را تایید می کند. ...

بدلیل گستردگی مصرف حاملهای انرژی افزایش قیمت این حامل ها تاثیرات زیادی بر روی تمامی ابعاد و اجزاء اقتصاد خواهد داشت. از مهمترین کمیتهای اقتصادی کلان یک جامعه که همواره دغدغه سیاستهای دولت بوده است، توزیع درآمد است که این متغیر نیز تحت تاثیر افزایش قیمت انرژی تغییر خواهد داشت. این تحقیق با فرض وجود ارتباط مابین افزایش قیمت حامل های انرژی و توزیع درآمد روش جدول داده و ستانده را جهت اندازه گیری مقادیر تغییرات توزیع درآمد متاثر از دو سناریوی منتخب افزایش قیمت حامل های انرژی بکار ...

موضوع فقر و غنا همواره از دغدغه هاي جامعه بشري بوده و با پيدايش علم اقتصاد از زمان آدام اسميت تا کنون مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. در سال هاي اخير به دليل گسترش اجراي سياست هاي اقتصادي، شاهد رشد فقر و نابرابري در بيشتر کشورهاي جهان بوده ايم. افزايش رفاه اقتصادي و کاهش فقر يکي از اهداف اصلي برنامه هاي توسعه اقتصادي در هر کشوري است و فراهم آوردن شرايط مناسب براي زندگي تمام اقشار جامعه وظيفة اصلي کارگزاران و مسئولين اقتصادي کشور تلقي مي شود. از هدفهای مهم دولتها و سیاست ...

با گسترش روابط تجاری در دهکده جهانی، نرخ ارز نقش به مراتب تعیین کننده‌تری را نسبت به گذشته در معادلات اقتصادی کشورها ایفا می‌کند و به تبع آن تاثیر نرخ ارز بر متغیرهای مختلف اقتصادی از جمله توزیع درآمدیکی از موضوعات جالب توجه می باشد. بنابراین در این تحقیق تاثیرگذاری نرخ ارز و نوسانات آن بر روند توزیع درآمد در ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این پژوهش علاوه بر نرخ ارز، اثر برخی متغیرهای دیگر مانند تورم، هزینه‌های دولتی برای هر خانوار، درجه باز بودن اقتصاد و رشد اقتصادی بر نا ...

بررسی موانع رشد و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط در نقش‌های اشتغال‌زایی و توزیع درآمد در واحدهای صنعتی شهر تهران موضوعی است که در این تحقیق به آن پرداخته شده است. در حالی که بنگاه‌های کوچک و متوسط نقش‌های به سزایی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فردی است و می‌تواند به ایجاد زمینه مناسب برای نقش‌های کارآفرینی و اشتغال‌زایی، تسهیل خصوصی‌سازی، توزیع عادلانه درآمد، ایجاد زمینه مشارکت زنان و جوانان در فعالیت‌های اقتصادی و ... منجر شود اما در کشور ما رشد و توسعه بنگاه‌ها با موانعی روبرو ...

فراهم نمودن زمینه لازم برای حصول عدالت اقتصادی و به تبع آن توزیع عادلانه درآمد از وظایف اصلی دولت در تمامی اقتصادها است. شناخت و میزان اثرگذاری عوامل موثر بر نابرابری درآمد در جامعه، مانندمالیات بر درآمد، تورم، بیکاری و ...، می‌تواند سیاست‌گذاران اقتصادی را راهبری نماید. در این زمینه بگارکیری سیاست مالیاتی به عنوان ابزاری کارآمد و شناخته شده همواره مورد تأکید بوده است. از این رو، در تحقیق حاضر برای بررسی عوامل مذکور و به ویژه نشان دادن جایگاه مالیات بر درآمد در مقایسه با سای ...

این تحقیق ابتدا به بررسی دیدگاههای متفاوت در رابطه با ارتباط توزیع درآمد و رشد اقتصادی می‌پردازد. سپس با استفاده از داده‌های سری زمانی سال1383-1347 اقتصاد ایران، چگونگی رابطه بین توزیع درآمد و رشد اقتصادی و تأثیر پذیری این دو هدف توسعه‌ای را در بازه زمانی مذکور مورد بررسی قرار می‌دهد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد، بااستفاده از آزمون علیت گرانجرمشخص شد که رشد اقتصادی و توزیع درآمد رابطه علیت گرانجر دو طرفه دارند.‌ بدین‌صورت تأثیرپذیری این دو متغیر به صورت دوطرفه از هم ...