عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 167

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

توزیع درآمد یکی از پرسابقه‌ترین موضوعات تئوری اقتصاد می‌باشد. کمترین مقوله‌ای در اقتصاد وجود دارد که مانند توزیع درآمد از اکثر سیاست‌های اقتصادی تاثیر پذیرفته و بر بیشتر متغیرهای اقتصادی اثر گذار باشد. یکی از مهمترین شاخص‌های ارزیابی هر سیاست اقتصادی در نظرگاه عامه، بررسی آثار توزیعی آن است . به همین جهت دولت‌ها مایلند قبل از هر سیاست باز توزیع درآمد از تاثیرات احتمالی چنین سیاست‌هایی به صورت کمی و ملموس با خبر شوند. بطور کلی این تحقیق به بررسی این موضوع می‌پردازد که نتایج اح ...

توزیع درآمد و مسأله عدالت اجتماعی از عمده ترین مسایل اقتصادی است که از گذشته مورد توجه دولت مردان بوده است و تعاریف متعددی از طرف صاحب نظران در این مورد ارائه گردیده است که هر کدام بنا به ماهیت موضوع با ارزش های قومی و مذهبی ارائه کنندگان رابطه نزدیک داشته است و به صراحت می توان گفت هرگونه تعریفی از عدالت تحت تأثیر ارزش های ذهنی فرد ارائه دهنده است. اکنون با توجه به تعدد آراء در این مورد، در این تحقیق سعی بر این است که دو دسته از تعاریف مدنظر قرار گیرد. در یک دسته تعریف عدالت ...

"بررسی تطبیقی توزیع درآمد در ایران و استان اصفهان در سالهای 56 و 70-72" در این مطالعه شاخصهای نابرابری توزیع درآمد در ایران و استان اصفهان با استفاده از اطلاعات بودجه خانوار سالهای (56 و 1370-1372) محاسبه شده است . پس از محاسبه شاخصهای نابرابری مربوط به استان اصفهان با شاخصهای نابرابری توزیع درآمد در کل کشور مقایسه گردیده است . بعلاوه روند زمانی نابرابری توزیع درآمد در استان مزبور نیز در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است . شاخصهای اندازه‌گیری نابرابری توزیع درآمد، ضریب جین ...

در گذشته، توجه اقتصاددانان کشورهای جهان به افزایش نرخ رشد اقتصادی معطوف شده بود ولی در عصر کنونی با ملاحظه افزایش شکاف درآمدی میان فقرا و ثروت مندان و همچنین تحول در آگاهی عمومی به افزایش کیفیت زندگی تأکید شده است. از این نقطه نظر بهبود در توزیع درآمدها و مبارهز با فقر و کاهش نابرابری به صورت یکی از اهداف عمده استراتژی توسعه اقتصادی و اجتماعی درآمده است. به نظر می رسد ضعف های نهادی موجب کاهش قدرت رقابت پذیری و سرمایه گذاری، افزایش بیکاری، تغییر توزع درآمد به نفع گروه های خاص، ...

در سال‌های اخیر مقوله توزیع درآمد و تورم به صورت گسترده‌ای در مباحث کلان اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در ادبیات اقتصادی از تورم به عنوان یک عامل مهم و تأثیرگذار بر توزیع درآمدها یاد می‌شود. اقتصاد ایران به لحاظ ساختار ناهمگنی که دارد علاوه بر اینکه طی بیش از سه دهه دستخوش تورم نسبتاً بالایی بوده است، از نابرابری در توزیع درآمدها به ویژه در برخی استان‌های کشور در امان نمانده است. هدف اصلی این پژوهش تحلیل رابطه میان توزیع درآمد و تورم در استان‌های کشور طی دوره (13 ...

بدلیل گستردگی مصرف حاملهای انرژی افزایش قیمت این حامل ها تاثیرات زیادی بر روی تمامی ابعاد و اجزاء اقتصاد خواهد داشت. از مهمترین کمیتهای اقتصادی کلان یک جامعه که همواره دغدغه سیاستهای دولت بوده است، توزیع درآمد است که این متغیر نیز تحت تاثیر افزایش قیمت انرژی تغییر خواهد داشت. این تحقیق با فرض وجود ارتباط مابین افزایش قیمت حامل های انرژی و توزیع درآمد روش جدول داده و ستانده را جهت اندازه گیری مقادیر تغییرات توزیع درآمد متاثر از دو سناریوی منتخب افزایش قیمت حامل های انرژی بکار ...

با گسترش روابط تجاری در دهکده جهانی، نرخ ارز نقش به مراتب تعیین کننده‌تری را نسبت به گذشته در معادلات اقتصادی کشورها ایفا می‌کند و به تبع آن تاثیر نرخ ارز بر متغیرهای مختلف اقتصادی از جمله توزیع درآمدیکی از موضوعات جالب توجه می باشد. بنابراین در این تحقیق تاثیرگذاری نرخ ارز و نوسانات آن بر روند توزیع درآمد در ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این پژوهش علاوه بر نرخ ارز، اثر برخی متغیرهای دیگر مانند تورم، هزینه‌های دولتی برای هر خانوار، درجه باز بودن اقتصاد و رشد اقتصادی بر نا ...

هدف از این مطالعه بررسی وضعیت توزع درآمد بین کشاورزان دو ناحیه دشت و کوه شهرستان ساوجبلاغ استان تهران می باشد. داده های این تحقیق از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری با 350 کشاورز که از طریق نمونه گیری طبقه ای متناسب و تصادفی انتخاب گردید، جمع آوری شد. برای تحلیل از تکنیکهای ضریب جینی، مقایسه پنجکها و مقایسه میانگین ها استفاده گردید. نتایج نشان داد که میزان نابرابری درآمد در ناحیه کوه بیشتر از دشت می باشد. میانگین درآمد در پنجک پنجم به طور قابل ملاحظه ای نسبت به سایر پنجکها بالات ...

از آنجائی که توزیع درآمد یکی از وظایف دولتهاست لذا برای ایجاد تعدیلات لازم در جهت بهبود شاخصهای نابرابری شناخت ابزارهای لازم ضروری است .از آنجائیکه یکی از سالمترین و بهترین ابزارهائی که در اختیار دولتهاست ابزارهای مالیاتی است که دولتها به کمک آن ابزارها توانائی آن را پیدا می‌کنند که در اقتصاد دخالت نموده و علاوه بر تامین مالی هزینه‌های خود با جهت‌گیری‌های خاصی در جهت تعدیل توزیع درآمد گامهای اساسی را بردارند آنچه در این پایان‌نامه به آن پرداخته شده است رابطه تک تک انواع مالیا ...