عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 62

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایان‌نامه به تحلیل احتمال کشندگی یک سامانه‌ی سلاح پرداخته شده است. تعریف احتمال کشندگی معیاری را فراهم می‌کند که بتوان عملکرد سامانه‌ را در مقابله با تهدیدات هوایی ارزیابی نمود. با دسته‌بندی عوامل مؤثر بر این احتمال، ورودی‌های موردنیاز برای محاسبه‌ی احتمال انهدام هدف معرفی شده‌اند. با توجه به عوامل مشخص شده، احتمال کشندگی برای هدفی با مشخصات معلوم در ناحیه‌ی تخریبِ سرجنگی محاسبه شده است. برای مؤثر واقع شدن سامانه، سرجنگی بایستی مدت زمانی بعد از آشکارسازی هدف توسط سنسو ...

یکی از مدلهای قدرتمند استنباط، شبکه های بیزی هستند. هدف انجام استنباط احتمالی محاسبه احتمال پسین برای متغیرهای تصادفی شبکه می باشد. در این پایان نامه، تمرکز بر روی این موضوع می باشد. در بسیاری از کاربردها، برای مدل کردن مساله متغیر های تصادفی گسسته و پیوسته به کار می رود. شبکه ی بیزی مورد مطالعه، در این تحقیق شبکه بیزی ترکیبی است که شامل متغیرهای تصادفی گسسته و پیوسته به صورت همزمان می باشد. یکی از چالشها برای استنباط در این شبکه ها، متفاوت بودن توابع توزیع احتمال برای انواع ...

این پژوهش به بررسی توزیع لامبدای تعمیم‌یافته و خواص آن می-پردازد. توزیع لامبدای تعمیم یافته یک تعمیم چهار پارامتری از توزیع لامبدای توکی است که دارای کاربردها و مزایای مختلف می‌باشد. توزیع لامبدای تعمیم یافته برای آزمون و برازش داده‌ها به توزیع‌های شناخته شده کاربرد زیادی دارد. توزیع لامبدای تعمیم یافته بخاطر فرم تابع چندک آن می‌تواند الگوریتم ساده و موثری جهت تولید متغیرهای تصادفی ارائه دهد. ما در این پایان نامه در باره‌ی خواص توزیع لامبدای تعمیم یافته و اشکال مختلف آن بحث ...

بسط های لاگرانژی می توانند در فراهم کردن مدل های احتمال متعددی مفید واقع شوند. این مدل های احتمال در مسائل واقعی از جمله فرآیندهای شاخه ای، فرآیندهای صف بندی، سم شناسی زیست محیطی، انتشار اطلاعات، بوم شناسی، اعتصاب در کارخانجات، فروش محصولات جدید و تعداد محصولات برای سوددهی بهینه کاربرد دارند. توزیع های احتمال لاگرانژی رده وسیعی از توزیع های احتمال را تشکیل می دهند که خانواده های بسیار مهمی نظیر توزیع های پواسن تعمیم یافته، دوجمله ای منفی تعمیم یافته، سری لگاریتمی تعمیم یافته ...

برآورد آب‌نمود سیل، اولین و مهم‌ترین قدم در طراحی و اجرای طرح‌های هیدرولوژیکی و هیدرولیکی از جمله در طرح‌های مهار سیلاب به‌شمار می‌آید. لذا استفاده از روش‌های جدید چون توابع توزیع احتمال در تهیه آب‌نمود سیل می‌تواند در کاهش خسارات سیل که در سال‌های گذشته روند افزایشی در کشور داشته است، نتایج قابل قبولی داشته باشد. بنابراین در این تحقیق به ارزیابی کارایی توابع توزیع احتمال گاما، بتا، کای-اسکوئر و ویبول در تهیه آب‌نمود سیل پرداخته شده است. تحقیق حاضر به‏صورت موردی در حوزه آبخیز ...

داده‌هایی که ذاتاٌ تابعی پیوسته از یک متغیر دیگر مانند زمان، باشند داده‌های تابعی نامیده می‌شوند. خانواده‌های توزیع احتمال پارامتری ابزار حیاتی برای مدل‌بندی احتمالاتی و تحلیل داده‌ها محسوب می‌شوند. با این وجود در تحلیل داده‌های تابعی این خانواده از توزیع‌ها کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. در این پایان‌نامه یک خانواده توزیع احتمال پارامتری برای داده‌های تابعی مورد بررسی قرار گرفته است. توزیع احتمال مورد نظر با استفاده هممزمان از میانگین شبه حسابی و تابع مفصل ارشمیذدسی به‌دست ...

خطوط جذبی در طیف اختروش‌ها ، مهم‌ترین ابزار مشاهده‌ای برای آشکار‌سازی و مطالعه فضای بین کهکشانی است. یک روش مفید برای انجام چنین مطالعاتی، استفاده از ویژگی‌های خطوط جذبی لیمان آلفا می‌باشد. این خطوط بر اثر گذار الکترون از تراز نخست به تراز دوم اتم‌های هیدروژن خنثی واقع در محیط‌های بین کهکشانی تولید می‌شوند. با توجه به انتقال به سرخ محیط جاذب می‌تواند در محدوده‌ی مرئی طیف اختروش قرار گرفته و از کنار هم قرار گرفتن این خطوط جذبی بسیار زیاد، جنگل لیمان آلفا ساخته می‌شود. این جنگ ...

در این تحقیق با استفاده از مفهوم انتروپی تسالیس و ماکزیمم سازی آن به کمک ضرایب لاگرانژ، رابطه ای برای پیش بینی توزیع تنش برشی در کانال های باز بدست آمده است. با توجه به اینکه ساده ترین مقطع هیدرولیکی کانال با مقطع عرضی مستطیلی می باشد، صحت سنجی رابطه در کانال مستطیلی صورت پذیرفته است. بر اساس نتایج محققین در پیش بینی توزیع تنش برشی مرزی، رابطه حاصل به دو رابطه مجزا برای بستر ودیوار کانال مستطیلی تفکیک شده است. با کمک دو رابطه بدست آمده، توزیع تنش برشی در چندین ارتفاع جریان در ...

در نظریه آمار و احتمال، توزیع بتا-دوجمله‌ای خانواده‌ای از توزیع‌های احتمالی گسسته است که در بسیاری از تحقیقات کاربردی در زمینه‌هایی مانند علوم‌ زیست شناسی، بهداشت، فیزیکی و اجتماعی مورد توجه محققان قرار گرفته است. انعطاف پذیری توزیع بتا-دوجمله‌ای باعث شده که این توزیع در برازش برخی مجموعه داده‌هایی که بیش پراکنش دارند سهم به سزایی ایفا کند، به طوری که در آمار بیزی، روش‌های بیز تجربی و آمار کلاسیک به عنوان توزیع دوجمله‌ای بیش پراکنده به صورت فراوان مورد استفاده قرار می‌گیرد. م ...