عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 170

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در سالهای اخیر ، مقوله تورم و توزیع درآمد به گستردگی در مباحث کلان اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. اقتصاد ایران گذشته از اینکه در بیش از سه دهه گرفتار تورم کمابیش سنگین بوده، از نابرابری در توزیع درآمد ها نیز درامان نمانده است و همچنین توزیع نابرابر درآمد از نظر عدالت اجتماعی نامطلوب میباشد. برجسته ترین داوریها در مورد رابطه بین تورم و فقر و توزیع درآمد بدبینانه است یعنی تورم موجب افزایش نابرابری درآمد میشود. موضوع دیگری که عمدتاً طی دهه جاری در متون اقتصادی- سیاس ...

تورم را می‌توان شناخته‌شده‌ترین معضل اقتصادی در میان مردم کشورهای در حال توسعه همچون ایران دانست. مردم به خوبی تأثیر منفی تورم را بر رفاه اقتصادی و کاهش قدرت خرید خود لمس می‌کنند و خواستار مهار قیمت‌ها و دست‌کم ثبات درآمد واقعی خود هستند. تورم با اثرگذاری بر رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، اشتغال، توزیع درآمد و ثروت و حتی شرایط سیاسی و اجتماعی یک کشور، می‌تواند تمامی شئونات آن کشور را تحت تأثیر قرار دهد. از این رو، هدفگذاری تورم روی یک شاخص با ثبات و پایدارتر تورم می‌تواند به عنوا ...

رشد بهره‌وری ضرورت هر اقتصاد پویا و رو به رشد به شمار می‌رود و موجبات بهبود وضعیت اقتصادی هر کشور را فراهم می-آورد. با توجه به‌ نقش مهم بهره‌وری در بهبود سطح رفاه کشورها، بسیاری از پژوهشگران و محققان به دنبال بررسی عوامل موثر بر بهره‌وری بوده‌اند. یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی اثرگذار در این مطالعات، متغیر تورم بوده ‌است. تورم بالا در اقتصاد، به‌ عقیده بسیاری از اقتصاددانان، رشد بهره‌وری را با اخلال روبه‌رو می‌سازد. در واقع، تورم بالا افزون بر دیگر پیامدهای نامطلوب رفاهی، ت ...

در این تحقیق، با توجه به اینکه بسیاری از محققان، یکی از مهمترین مشکلات کشورهای در حال توسعه و جهان سوم را تک‌محصولی بودن و وابستگی اقتصاد آنها به صدور مواد خام و اولیه و پیامدهای منفی و ناگوار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ناشی از اینگونه برخوردها در تجارت بین المللی می‌دانند، صادرات غیرنفتی را از دیدگاه کلان اقتصادی مورد مطالعه و بررسی قرار داده و صادرات غیرنفتی را به عنوان متغیری از متغیرهای کلان اقتصادی که تحت تأثیر سایر متغیرها می‌باشد، مورد مطالعه قرار می‌دهد و بر اسا ...

شناسایی و تبیین ارتباط بین دو پدیده تورم و بیکاری در اقتصاد کشور، به لحاظ تصمیم گیری های اقتصادی از جایگاه خاصی برخوردار است تحقیق حاضر کوششی در جهت شناسایی روابط پدیده های فوق در کوتاه مدت و بلند مدت در اقتصاد ایران طی دوره 1385-1354 می باشد. در این تحقیق برای برآورد رابطه بین نرخ تورم و نرخ بیکاری از روش ARDL و مدل فیلیپس استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که مدل خطی منحنی فیلیپس برتر از مدل غیر خطی آن است. همچنین، در کوتاه مدت بین نرخ تورم و بیکاری راب ...

این رساله، به بررسی چهار موضوع مهم در حوزه اقتصاد کلان ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه متکی به صادرات نفت می‌پردازد. در مرحله اول، به منظور بررسی عوامل موثر بر نرخ تورم ، ما دو مدل مختلف را با استفاده از برخی از تکنیکهای اقتصاد سنجی نظیر آزمون‌های ریشه واحد، آزمون‌های هم‌انباشتگی و مدل تصحیح خطا مورد ارزیابی قرار دادیم. یافته‌های ما نشان می‌دهند که قیمتهای خارجی، GDP ، نرخ ارز و جنگ تحمیلی با عراق دارای تأثیرات معناداری بر روی سطح قیمتها در بلندمدت می‌باشند. علاوه بر آن ر ...

در سال های اخیر افزایش تورم سبب شده این متغیر کلان اقتصادی نقش موثری در تصمیم گیری های اقتصادی، مالی و سرمایه گذاری داشته باشد. هدف از این مطالعه شناسایی توانایی پوشش تورمی بازده دارایی ها می باشد، بنابراین رابطه بین بازده دارایی ها و تورم واقعی، تورم پیش بینی شده و تورم پیش بینی نشده مورد بررسی قرار می گیرد. این بررسی با توجه به بازارهای طلا، سهام، مسکن و ارز خارجی و با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی 1376تا1391انجام میشود. به منظور تجزیه و تحلیل از روش OLS استفاده م ...

با سقوط ناگهانی قیمت ها در بورس نیویورک در دوم آبانماه 1308 ( 29 اکتبر 1929) بحران بزرگ از آمریکا آغاز و حالت رکود بر اکثر امور اقتصادی جهان مستولی شد. اقتصاد ایران نیز از این بحران در امان نبود و به اشکال مختلف اکثر متغیرهای اقتصادی از آن متاثر شدند. مطالعه اثرات بحران مذکور بر اقتصاد ایران می تواند درسهایی برای سیاستگذاری در مواقع مشابه باشد. در این تحقیق با روش داستان سرایی سیستماتیک و بررسی تاریخ اقتصادی بحران در ایران، اثر بحران بزرگ بر چند متغیر اقتصادی از جمله نرخ ار ...

رشد اقتصادی از مهم ترین شاخص های اقتصادی است. برای رشد اقتصادی در نظریات و تئوری های مختلف، تعیین کننده های فراوانی ذکر شده است. از جمله مهم ترین این متغیرها می توان به تورم و پس انداز اشاره کرد. در این پژوهش رابطه بین سه متغیر رشد اقتصادی، تورم و پس انداز برای دوره زمانی 1391-1352 با استفاده از روش سیستم معادلات همزمان و در سه معادله برای رشد اقتصادی، تورم و پس انداز مورد آزمون قرار می گیرد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تورم و پس انداز به ترتیب دارای اثر منفی و اثر مثبت بر ...