عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 517

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تورم، همواره به عنوان یک معضل اقتصادی شناخته شده است و در طول تاریخ راهکارهای مختلفی برای کنترل آن پیشنهاد شده است. آن‌چه که بر اساس استدلال‌های نظری حاصل می‌شود وجود یک ابهام در رابطه با تاثیر تورم بر رشد تولید است و این‌که نااطمینانی موجود در تورم چه تاثیری بر رشد تولید داشته است. در این مطالعه رابطه‌ی بین تورم، نااطمینانی تورم و رشد تولید در ایران با توجه به داده‌های فصلی از تابستان 1369 تا زمستان 1389 مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به اهمیت وجود نااطمینانی تورم، نا ...

تورم از مباحث بسیار مهم اقتصاد اغلب کشورها و همچنین کشور ما می باشد. مطالعه و بررسی تورم وعلل بوجود آورنده آن امری است که در سالهای اخیر توجه بسیاری از اقتصاد دانان و افراد جامعه رابه خود جلب نموده است، تورم از متغیرها وموضوعات اساسی کلان اقتصادی است. تورم عبارتست از افزایش مداوم سطح عمومی قیمت کالاها وخدمات، بنابراین افزایش یکمرتبه و دفعه ای قیمت یک یا چند کالا وخدمت خاص تورم محسوب نمی گردد. نکته ای که باید به آن توجه نمود آن است که اغلب اقتصاددانان وجود تورمی ملایم را برای ...
نمایه ها:
تورم | 

در این تحقیق با انجام یک سلسله آزمایشهای آزمایشگاهی، نظیر تعیین مشخصه‌های مهندسی خاک ، آزمایشهای شیمیائی، آزمایش تعیین قابلیت واگرائی خاک به دو روش شیمیایی و بین هول و آزمایش تورم با استفاده از روش استاندارد تورم (ASTM) و روش ارائه شده توسط انجمن بین المللی مکانیک خاک و مهندسی پی (ISSMFF) بر روی نمونه‌های خاک برداشت شده از بستر کانالهای تخریب شده مورد بررسی قرار گرفت . همچنین با انجام یک آزمایش صحرائی، در یک قطعه از کانال پوشش شده بطول 60 متر، ضمن میخ کوبی در 10 مقطع عرضی در ...

با استفاده از رئومتر مویین با رانش گشتاور تورم کشسان (تورم محصول اکسترودشدن یا تورم حدیده) و لغزندگی روی جداره آج تایر برای جریان آمیزه لاستیک از حدیده مویین و اثر شرایط فرایند بررسی شد. برای این هدف حدیده‏‎‎‏های مویین با طول ثابت و شعاعهای مختلف از جنس فولاد زنگ نزن (316 SKP) ساخته شد. رفتار تنش برشی و سرعت برش برای جریان‏‎‎‏یابی آمیزه درون حدیده مویین با فرض تصحیات بگلی (Bagley) و رابینوویچ (Rebinowitsch) و با محاسبه ضریب لغزش (β) معین شد. همچنین وابستگی ضریب لغزش روی ...

هدف این تحقیق ، تجزیه و تحلیل تاثیرات توام متغیرهای اسمی و واقعی بر تورم ( درایران)با استفاده از مدل بردارهای خودرگرسیونی ‏‎VAR‎‏می باشد. با استفاده از متغیرهای رشد نقدینگی ، رشد نرخ ارز، نرخ تورم و تورم انتظاری ، به عنوان متغیرهای اسمی و متغیر شکاف تولید ناخالص داخلی حقیقی به عنوان متغیر واقعی ، مدل برآورد شد. نتایج آزمون نشان می دهد ریشه تورم صرفا پولی نبوده ومزمن بودن تورم درایران به متغیرهای واقعی نیز ارتباط دارد. در یک افق زمانی کوتاه مدت شوکهای تورم ، رشد نقدینگی و نرخ ...
نمایه ها:
تورم | 

تغییر نسبی قیمتهای کالاهای مختلف در سبد مصرفی خانوارها باعث می‌شود تا اثر تورم بر گروههای مختلف هزینه‌ای (درآمدی) جامعه یکسان نبوده، بر توزیع درآمد و شاخص نابرابری اثر افزایشی یا کاهشی داشته باشد. اقتصاد ایران در دو دههء اخیر شاهد تورم نسبتا زیادی بوده است . بنابراین بررسی شدت و جهت اثر آن بر نابرابری اقتصادی دارای اهمیت است . هدف از این پژوهش ، بررسی مستقیم اثر تورم بر توزیع درآمد و نابرابری اقتصادی به تفکیک مناطق شهری و روستائی می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل اثر مستقیم تورم بر ...

به لحاظ اهمیت شاید مهم ترین هدف دولت بایستی کنترل تورم باشد زیرا طبق شواهد موجود، تورم آثار نامطلوب اقتصادی و غیراقتصادی زیادی بر جامعه تحمیل می کند، از جمله اینکه تورم در سطوح بالا نظام قیمت ها را مختل می کند، موجب کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه کاهش قدرت خرید حقوق و دستمزدهای ثابت می شود.اگرچه تورم در کشورهای مختلف تابعی از عوامل گوناگون است، اما در یک تقسیم بندی کلی می‌توان مهم ترین علل تورم را به چهار دسته تقسیم نمود: اولین نوع تورم، تورم پولی است و دومین نوع آن ناشی از اف ...
نمایه ها:
تورم | 

تورم بالا و متغیر از خصیصه‌های اصلی اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته بوده است. این مطالعه به دنبال بررسی و تحلیل تجربی تاثیر سیاست های پولی و تحریم ها بر تورم در ایران و یافتن مولفه‌های اصلی آن با استفاده از رویکرد هم انباشتگی، خودهمبسته برداری (ARDL) و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) در دوره زمانی 1392-1369 است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که متغیر های پولی مهم ترین عوامل در توجیه و توضیح فرایند تورمی در ایران می‌باشند و در شرایط اعمال تحریم ها در اقتصاد ایران نقدینگی و حجم پول ت ...

در کشورهای مختلف اعم از توسعه یافته و در حال توسعه، سیستم اقتصادی همواره در جدال و کشمکش مداوم با بحران‌ها و آفات متنوع است که ثبات اقتصادی کشورها در گرو اتخاذ سیاست‌های صحیح جهـت برخورد با آن‌هاست. پدیده تورم از مهم‌ترین معضلاتی است که دامن‌گیر اغلب نظام‌های اقتصادی گشته است. این پدیده که با عنوان رشد مستمر، متناسب و همه‌گیر قیمت‌ها تعریف می‌شود، در صورت عدم نظارت و کنترل دائم، باعث لطمات عمیق اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی خواهد شد. اختلال در سیستم قیمت-گذاری، کاهش آهنگ رشد ا ...