عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 33

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

حد فاصل روستاي دستگردو تا گردنه ملااحمد (110 كيلومتري شرق اصفهان) برونزدهايي از سنگ هاي ولكانيك ائوسن ديده مي شود. اين سنگ ها كه در يكي از كم پهناترين بخش هاي زون اروميه- دختر قرار دارند، شامل سنگ هاي تراكيت، داسيت، آندزيت، بازالت آندزيتي، بازالت، ليتيک توف، توف برشی و ايگنيمبريت می باشند. از بين سنگ های ولکانيک ائوسن مورد بررسي آندزيت ها بيشترين فراواني را دارند. كاني هاي اصلي تشكيل دهنده ي اين سنگ ها کلينوپيروکسن (اوژيت)، ارتوپيروکسن (انستاتيت)، پلاژيوکلاز (آندزين تا بيتوني ...

منطقه مورد مطالعه در 23 کیلومتری جنوب غرب شهرستاشاهرود قرار دارد که در نقشه 100000/ 1 شاهرود قرار گرفته است.ناحیه مورد مطالعه در تقسیمات ساختاری ایران بخشی از زون البرز شرقی است. در طی سنوزوئیک این زون به شدت تحت تأثیر فازهای کوهزایی آلپی قرار گرفته و فعالیت های آتشفشانی انوسن در قسمت های غربی آن دیده می شود. از نظر ترکیب سنگ شناسی منطقه مورد مطالعه متنوع و بیشتر شامل سنگ های رسوبی مانند : آهک ها ، شیل ها و مارن ها هستند و دارای بخش کوچکی از سنگ های آذرین که شامل گابروها ...

توده نفوذی جبال بارز یک باتولیت گرانیتی با طول 52 کیلومتر و عرض آن در پهن ترین قسمت 14 کیلومتر ودر باریکترین قسمت 2/5 تا 5 کیلومتر است،که درون ولکانیک‌های ائوسن بیرون زدگی دارد. دارای روند شمال غرب –جنوب شرق است. منطقه مورد مطالعه جزئی از باتولیت جبال بارز به سن الیگو-میوسن است، که در زون ایران مرکزی، جنوب شرق کمربند ماگمایی ارومیه-دختر بین طول‌های جغرافیایی ´ 24˚58 تا´ 25˚58 عرض جغرافیایی َ33 ˚28 تا ´34 ˚28 واقع گردیده است. از لحاظ سنگ شناسی جنس سنگ‌های توده نفوذی مو ...

منطقه مورد مطالعه در زون البرزغربی – آذربایجان تقریباً در 20 کیلومتری جنوب کلیبر و در شمال روستای جوان شیخ واقع شده است . توده نفوذی مورد نظر در داخل سنگهای آهکی – شیلی کرتاسه فوقانی و گدازه های آتشفشانی آندزیتی ائوسن نفوذ کرده و دگرگونی مجاورتی خفیفی را در کنتاکت با آنها ایجاد کرده است . با توجه به نفوذ توده مورد نظر در تشکیلات با سن کرتاسه فوقانی و ائوسن ، سن توده نفوذی را بعد از کرتاسه در نظر می گیریم و احتمالاً در ارتباط با فاز پیرنه ( ائوسن بالایی – الیگوسن زیرین ) که ی ...

مجموعه گرانیتوئیدی نیاسر، بخشی از پلوتونیسم سنوزوئیک است که در قسمت مرکزی کمربند ماگمایی ارومیه – دختر واقع شده است. توده‌های مورد مطالعه شامل میکرودیوریت مزوش، سیلهای دیوریتی نشلج، تونالیت مارفیون، کوارتزدیوریت قالهر، تونالیت پودلگ و دیوریت کوه قده می‌باشند. واحدهای میزبان توده‌های نفوذی در منطقه، شامل سنگهای آتشفشانی ائوسن میانی تا بالایی، همراه با میان لایه‌های شیل و مارن هستند. شواهد صحرایی نشان می‌دهد که توده مزوش، مربوط به قدیمیترین فعالیت پلوتونیسم در منطقه مورد مطالعه ...

منطقه بآلوجه در شمال غرب ایران ما بین عرض های جغرافیایی ˝3 و َ45 و°38 تا ˝13 و´46 و°38 شمالی و طولهای جغرافیایی ˝26 و´38 و°46 تا ˝22 و´39و°46 شرقی و در 35 کیلومتری.شمال غرب ورزقان واقع شده است. این منطقه در تقسیم بندی زونهای زمین شناسی ایران در محدوده زون البرز غربی – آذربایجان قرار می‌گیرد. واحد های مختلف سنگی در این منطقه حضور دارند که شامل توده های آتشفشانی با ترکیب آندزیت وداسیت ائوسن وتوده های نفوذی پورفیری بآلوجه به سن تقریبی الیگوسن- میوسن و با ترکیب گابرو- دیوریت، ک ...

توده نفوذی کوه دم بخشی از سنگ‌های ائوسن بالایی نوار ماگمایی ارومیه- دختر در ایران مرکزی محسوب می-شود. این توده نفوذی به دو واحد اسیدی و حدواسط – بازیک قابل تقسیم است. واحد اسیدی دارای ترکیب سنگ-شناسی مونزوگرانیت، گرانودیوریت، کوارتز مونزونیت و تونالیت است. در حالی که واحد حدواسط- بازیک از مجموعه سنگ‌شناسی گابرو، دیوریت، گابرو دیوریت، مونزودیوریت و مونزونیت تشکیل شده است. در واحد اسیدی حضور آنکلاوهای میکروگرانولار مافیک با ترکیب دیوریت، مونزودیوریت و مونزونیت به شکل بارزی خودن ...

منطقه مورد مطالعه در 32 کیلومتری شمال شرق بیرجند و در زون ساختاری زمین‌درز سیستان قرار دارد. واحدهای سنگی منطقه عبارتند از: شیل و ماسه سنگ (فلیش های پالئوژن)، توده‌های آذرین نیمه نفوذی با سن الیگوسن ـ ائوسن و متافلیش‌های حاصل از نفوذ توده های‌ آذرین. توده های نیمه نفوذی که با عنوان توده های نیمه نفوذی خوشینه معرفی شده‌اند دارای بافت غالب پورفیری با زمینه میکروگرانولار هستند. این واحدها بر اساس کانی شناسی مدال و آنالیز شیمیایی، گرانودیوریت معرفی شده‌اند. کانی‌های موجود در آنها ...

مجموعه نفوذی کال کافی در شمال شرق انارک (286 کیلومتری شمال شرق اصفهان) و در بخش غربی بلوک یزد قرار دارد. سنگ میزبان توده نفوذی، دگرگونه‌های انارک (گروه چاه گربه) با سن Neo Proterozoic می‌باشد. توده نفوذی مذکور در بخش شرقی دارای کنتاکت گسلی با سنگ‌های آتشفشانی ائوسن است. شواهد صحرایی - زمین‌شناسی و تعیین سن مطلق انجام شده توسط زمین‌شناسان روس، سنی در حدود ائوسن فوقانی را برای مجموعه کال کافی مطرح می‌سازد. بررسی‌های انجام شده حاکی از حداقل چهار فاز ماگمایی در مجموعه نفوذی کال ...