عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 546

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف بررسی چگونگی کپک‌زدگی توتون می‌باشد. طی بازدید از محلهای نگاهداری توتون کشاورزان و انبارهای شعب دخانیات گیلان به این نتیجه رسیده شد که وقتی توتون در محلی قرار گیرد که در هوای مرطوب ،رطوبت جذب نماید آماده کپک‌زدگی می‌شود و تنها راه جلوگیری از کپک‌زدگی انبار کردن توتون در محلی است که رطوبت هوا امکان نفوذ به آن نیابد و کشاورزان عموما" فاقد چنین محلی می‌باشند. ...

بمنظور اطلاع ازخصوصیات توتون های مناطق اقدام به تعین خصوصیات توتون 189 روستای توتونکاری ارومیه گردید.برای این منظور هزارتن توتون درجه 3 ک ه بالاترین درصدرا درمنطقه دارداز 189 روستای موردکشت توتون تهیه و خواص فیزیکی آنها شامل سوزش برگ ، خاصیت پرکنی رطوبت پذیری ، مقدارماده خشک ضمانت برگاندازه گیری شد.درخاتمه نتیجه حاصله درروی نقشه ای پیاده گردیده است . ...
نمایه ها:
توتون | 

این طرح از سال 64 شروع شده و هدف از اجرای آن شناخت بیماریهای توتون مخصوصا بیماریهای قارچی و برآورد میزان پراکندگی و انتشار آنها در سطح استان گیلان میباشد برای این منظور خزانه های توتون ومزارع توتون کاری در سطح استان گیلان عبارت از بوته های توتونکاری آستارا بیشتر طوالش بندرانزلی ، رشت ، بازار جمعه ، فومن ، صومعه سرا، کسما ،طاهرگوداب مورد بازدید قرار گرفته و از بوته ها یا برگهای توتون آلوده به بیماریهای نمونه های تهیه و جهت تشخیص قطعی بیماری و عامل آن به آزمایشگاهها تحویل می گر ...

باتوجه به اینکه درزمینه تولیدات داخلی توتون هنوز به مرحله خودکفائی لازم نرسیده و افزایش روزافزون جمعیت نیازبیشتری به انواع توتون راموجب میگردد،وازطرفی بدلیل اینکه مقداری ازتوتون های مرغوب کشور درانبارهای زارعین دچار کپک زدگی شده وغیر قابل استفاده میشوند،لذا بررسی ومطالعه وجلوگیری ازخسارات وارده ازکپکزدگی توتون حائزاهمیت میباشد. ...

درسال 1368 بررسی درمورد چهارواریته توتون که شامل بارلی 21،بارلی 151،کوکر 347 و کوکر 411 بود دردوایستگاه کوشکک مرودشت و چمخانی یاسوج انجام گرفت ،نتایج نشان داد که رشدو نموبوته هادرمزرعه مطلوب بودوبین واریته هاازنظرارتفاع بوته درهردو ایستگاه تفاوتی نداشت اماازنظر وزن محصول واریته های کوکربرواریته های بارلی برتری داشت ودراین مورد حداقل وحداکثر محصول به ترتیب درایستگاه کوشکک کوکر 411 وبارلی 151 با 3649/8 و 2539 کیلوگرم درهکتار ودرایستگاه کوشکک به ترتیب 5 2 درصددر بارلی 151 مخلوط ...
نمایه ها:
کشت | 
گیاه | 
توتون | 

جلوگیری و کنترل جوانه‌زنی بذور علف‌های هرز در خزانه نشاء توتون و دستیابی به در مناسب بازامید بمنظور کنترل علف‌های هرز و مقایسه آن با فومیگانت واپام (متام سدیم) که به روش آماری بصورت بلوک‌های کامل تصادفی با 8 تیمارو 4 تکرار بمود اجراء درآمد و نتیجه در سال اول اختلاف معنی‌دار را بین دزهای سم بازامید و واپام نشان نداد. ...

بمنظور بالابردن کارایی گرمخانه سنی بااستفاده از کاست بالک کیورنیگ برای خشکانیدن توتون در گرمخانه و حذف مرحله سوزن‌زنی و کاهش هزینه‌های تولیدی و صرفه‌جویی در هزینه‌های توتون‌کاری و استفاده بیشتر از حجم گرمخانه‌های سنی کشاورزان و بهبود کیفیت توتون طرح فوق به مرحله اجرا درآمد. نتایج بدست آمده نشان داد گرمخانه تبدیلی بعلت عدم کارایی مطلوب نتوانست ارجعیت و ارزش افزوده بیشتری نسبت به گرمخانه سنتی داشته باشد. ...

به منظور تعیین علف‌کش مناسب برای مزارع توتون گیلان این آزمایش ، 10 تیمار در چهار تکرار و طرح بلوکهای کامل تصادفی انجام شد. تیمارها: (1)اپتام 82 درصد به نسبت 6 لیتر در هکتار قبل از کشت مخلوط با خاک (2 و 3)پندیمتالین 33 درصد به نسبت 3 و 5 لیتر در هکتار قبل از کشت مخلوط با خاک ، (4)تری‌فلوراالین 48 درصد به نسبت 2/5 لیتر در هکتار قبل از کشت ، (5 و 6)پندیمتالین 33 درصد به نسبت 3 و 5 لیتر در هکتار بعد از کشت ، (7)آلاکلر 48 درصد به نسبت 5 لیتر در هکتار قبل از کشت مخلوط با خاک ، (8)آ ...

گل جالیز ازگیاهان انگل تکدار ریشه بعضی از نباتات زراعی بود وهمه ساله زیانهای قابل توجهی رابه این گیاهان از جمله توتون واردمیسازد باتوجه به فقدان ماده شیمیایی موثرجهت کنترل این پارازیت درمزارع توتون ضرورت بررسیهای درباره روش مبارزه زراعی بااین پارازیت احساس گردید به همین دلیل طی یک دوره سه ساله مطالعاتی روی اثر غرقاب رادرتقلیل جوانه زدن بذر گل جالیز وکاهش جمعیت آن درزراعت توتون آشکار ساخت ...