عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 46

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین عوامل ترکیب بدنی با برخی از متغیرهای فیزیولوژیکی و عملکردی دانش آموزان پسر 14 تا 17 سال شهر اردبیل بود. به همین منظور 238 دانش آموز به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و میانگین سن، وزن و قد به ترتیب 1/05± 15/62 سال، وزن 15/3 ± 60/58 کیلوگرم و 9/94 ± 168/21 سانتی متر بود. شاخص های آمادگی جسمانی و آنتروپومتریکی شامل VO2max (پله کوئین)، فشار خون سیستولی (SBP) و دیاستولی (DBP) (فشار سنج دیجیتالی)، توان بی هوازی (پرش عمودی سارجنت)، انعطاف ...

به منظور بررسی میزان ارتباط بین قد و وزن با توان هوازی و توان بی‌هوازی دانش‌آموزان غیرورزشکار 10-11 سالهء منطقهء 6 آموزش و پرورش شهر تهران، از میان کلیهء مدارس ابتدایی موجود در منطقهء 6، به قید قرعه و به روش نمونه‌گیری تصادفی، سه مدرسه و از هر مدرسه، بیست نفر را انتخاب کردیم، در مجموع شصت نفر آزمودنی جهت انجام تستهای مربوطه انتخاب شدند. سپس از این شصت نفر آزمودنی در نوبتهای مختلف تست گرفته شد، میزان قد آزمودنیها را با متر و قدسنج آزمایشگاهی، میزان وزن دانش‌آموزان را با ترازو، ...
نمایه ها:
تهران | 
قد | 
وزن | 

این تحقیق در پی یافتن پاسخ به این سوال است که آیا تمرینات پلایومتریک بر متغیرهای توان بی هوازی‏‎‎‏، سرعت عکس العمل و رکورد شناگران دختر نخبه تیم ملی 15 تا 17 سال تاثیر دارد یا خیر؟ بدین منظور، تعداد 30 شناگر دختر در محدوده سنی 15 تا 17 سال به تمرینات شنا دعوت شدند. آزمون های قد، وزن، سرعت عکس العمل، توان بی هوازی، میزان چربی زیرپوست و رکورد 33 متر شنای سرعتی در پیش آزمون اندازه گیری شد. سپس شناگران کاملا تصادفی به دو گروه 15 نفری تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت 8 ...

هدف پژوهش:توان انفجاری در بسیاری از ورزش‌ها مانند دو و میدانی ، ژیمناستیک و برخی از ورزش‌های گروهی نقش تعیین کننده دارد . یکی از روش‌های جدید و موثر برای افزایش این متغیرها تمرین‌های پلایومتریک است این تحقیق ، پژوهشی نیمه تجربی است که با هدف تأثیر سه روش تمرین پلایومتریک بر توان انفجاری اندام تحتانی و توان بی هوازی دا هندبالیستهای 18-19 سال انجام شده است. روش تحقیق:در این تحقیق 32 بازیکن در رشته هندبال با میانگین سنی 0.37±18.56 سال، قد 5.9±175.8 سانتی‌متر و وزن 6.4±65.7 کیلوگ ...

گیاه جینسینگ به عنوان یکی از داروهایی است که به طور گسترده در شرق آسیا برای درمان استفاده می‌شود و نیز در کشورهای غربی به طور رایج به یک ماده‌ی غذایی مکمل تبدیل شده است. اگرچه اثرات بسیاری وجود دارد کهبه جینسینگ نسبت داده شده است اما برخی از تحقیقات اخیر علاقه‌ی خاص به پاسخ به این سوال که آیا جینسینگ می‌تواند به میزان قابل توجهی بر عملکرد فیزیولوژیکیبدن و خستگی تأثیر داشته باشد و از این رو به عنوان یک ماده‌ی غذایی مکمل استفاده شود؟ (گرندهی و همکاران،1994 ; پت‌کو و همکاران،198 ...

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر چرخه عادت ماهانه بر هورمون رشد و استروژن و توان هوازی و بی هوازی در دختران 17-15 سال غیر ورزشکار می باشد. از این رو تعداد 15 نفر از دانش آموزان دختر غیر ورزشکار شهر قم با میانگین سنی 8/ 0±25/ 16 سال و میانگین وزن 63/ 9 ± 12/ 59 کیلوگرم و میانگین قد 59/ 5 ±6/ 162سانتی متر و درصد چربی 28/ 4 ±3/ 27 و شاخص توده بدنی7/ 2 ± 35/ 22 کیلوگرم/متر مربع انتخاب شدند. این تحقیق از نوع علی پس از وقوع و کلینیکی می باشد. میزان هورمون های رشد و استروژن در سه مرح ...

هدف از انجام این تحقیق ، ارزیابی رابطه ی بین توان هوازی و بی هوازی با توانایی تکرار دوهای سرعتی در نوجوانان پسر فوتسالیست بود . آزمودنی های این تحقیق شامل 35 بازیکن نوجوان پسر فوتسالیست منتخب مدارس خفر با میانگین )قد 12/66± 155/40 سانتی متر ، وزن10/49 ±40/68 کیلو گرم و سن 89/ ± 13/03 سال ( بودند که به صورت داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند . متغیرهای تحقیق شامل توان بی هوازی با روش وینگیت ، توان هوازی با روش آستراند و آزمون تکرار سرعت با روش RSA اندازه گیری شد. از روش آماری ...

تاثیر تمرینات دوی استقامتی پیوسته روی حداکثر توان هوازی و بی‌هوازی دانشجویات سال اول رشته تربیت‌بدنی: در این تحقیق پانزده نفر از دانشجویان مرد نیمسال اول دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران بعنوان آزمودنی انتخاب شدند، میانگین‌های سن، وزن، و قد آنها به ترتیب 21/77 +- 1/25 سال، 64/55 +- 4/99 کیلوگرم، و 172/76 +- 4/16 سانتیمتر بود. آزمودنی‌ها قبل و بعد از 6 هفته تمرین دوی استقامتی با استفاده از "آزمون پله کوئین"، "آزمون پرش عمودی" و "آزمون زمان دوی 45/73 متر سرعت " مور ...

امروزه پژوهشگران و متخصصان علوم ورزشی از جمله شیوه های تمرینی که برای افزایش توان انفجاری و ظرفیت گلیکولیتیک عضلات درگیر جهت اجرای مهارت های ورزشی که به سرعت و قدرت و توان وابسته اند، تمرینات با وزنه و پلیومتریک را توصیه می کنند. شواهد علمی نشان می دهد که در میان روشهای مختلف تمرینی، تمرینات پلیومتریک، روش مؤثری در توسعه قدرت، سرعت و در نهایت توان ورزشکاران است. در اين تحقیق تأثير سه شيوه تمرينات سنتي (G1)، پليومتريك (G2) و وزنه(G3) در ظرف 8 هفته روي شاخص هاي مطلق و نسبي تو ...