عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

موضوع توانمندی به ویژه رویکرد توانمندی روانشناختی از نگرش های نوین در مدیریت منابع انسانی به شمار می آید. توانمندی مفهوم جدیدی است که در دهه1990 توجه بسیاری از پژوهشگران ،محققان و دست اندرکاران مدیریتی را به خود جلب کرد. این مفهوم تاثیر زیادی بر کارایی و اثر بخشی مدیریتی و سازمانی داشته است.فضای کسب و کار بیمه با توجه به آزادی سازی و خصوصی سازی هایی که در ان در حال صورت گرفتن می باشد، در حال رقابتی تر شدن می باشد. در این فضا شرکت های بیمه باید تلاش نمایند تا مزیت رقابتی برای ...

چکیده عملکرد سازمانی در تسهیل اثربخشی سازمانی یک وظیفه مهم مدیریت منابع انسانی تلقی می‌شود. در سالهای اخیر به نقش ارزشیابی عملکرد سازمانی توجه زیادی معطوف شده است. به عقیده صاحبنظران یک سیستم اثربخش ارزشیابی عملکرد سازمانی می‌‌تواند انبوهی از مزیت‌ها را برای سازمان‌ها و کارکنان آنها ارزانی دارد. سیستم ارزشیابی عملکرد؛ الف) بازخورد عملکردی مشخصی را برای بهبود عملکرد کارکنان فراهم می‌آورد، ب) الزامات کارآموزی کارمند را معین می‌کند ج) زمینه توسعه کارکنان را فراهم و تسهیل می‌کند ...

از آنجا که منابع انسانی با ارزش ترین عامل تولید و مهم ترین سرمایه و منبع اصلی مزیت رقابتی و ایجاد کننده قابلیت های اساسی هرسازمانی به شمار می آید، یکی از موثرترین راه های دست یابی به مزیت رقابتی در شرایط فعلی ، کارآمد تر کردن کارکنان سازمان ها است که بتوانند محصولات و خدمات مناسب و طبق نیاز و خواسته مشتریان را ارائه دهند. هدف این تحقیق بررسی تاثیر توانمندی کارکنان بر ارائه خدمات با کیفیت در سازمان ملی استاندراد است. در این مطالعه، روش تحقیق از نوع همبستگی انتخاب شده است و پژو ...

در این پژوهش، اثر توانمندی کارکنان، بر آنان در شرکت پتروشیمی بیستون استان کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفته است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه توانمندی و قابلیت تصمیم گیری است که هردو پرسشنامه از روایی و پایایی لازم برخوردار بودند . حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شد. فرضیات تحقیق با انجام آزمون همبستگی به بوته آزمون قرارداده شدند و رابطه معنی دار و مثبت آنها در مجموع به اثبات رسید. یافته های پژوهش نشان میدهد که تلاش برای توانمندسازی کارکنان بالاتر از حد متوسط اثرب ...