عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 58

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

توانمندی مفهومی است که با مولفه‌هایی چون عاملیت، دسترسی به منابع، دستاوردها، مشارکت و آگاهی و........ تعریف می‌شود. هدف این پژوهش شناخت تأثیر مهاجرت شغلی شوهران بر میزان توانمندی همسرانشان در شهرستان لامرد می‌باشد. الگوی نظریمورد استفاده در این پژوهش نظریه‌ی توانمندی نایلا کبیر و نظریه‌ی توانا‌سازی سارا لا‌نگهمی‌باشد. پژوهش از نوع مطالعات توصیفی – تحلیلی است. برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شده و داده‌ها توسط نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده‌اند. فرضیات پژوهش در راس ...

طی سالهای گذشته یکی از بحث های مهمی که مطرح شده، انتظاراتی بوده است که جامعه و الطبع بخشهای مختلف اجتماع و از جمله (خدماتی، تولیدی، صنعتی، فرهنگی) از دانشگاهها موسسات پژوهشی داشته اند و دا ئما این انتقاد وجود داشته است که این نهادهای مصرف کننده تبدیل شده اند و از طرف دیگر دانشگاهها و موسسات پژوهشی معتقدند که از توان پژوهشی آنها بدرستی بهره گیری نمی شود. هدف طرح این است که به این سوال اساسی پاسخ دهد که آیا دانشگاهها و موسسات پژوهشی با عملکرد خود که بیانگر توانمندی های آنهاست ق ...

موضوع پژوهش حاضر بررسی عوامل موثربر توانمندی زنان سرپرست خانوار می باشد که زنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد امام (ره) استان اردبیل در سنین بین 20 الی 30 سال جهت مطالعه موردی بعنوان جامعه آماری انتخاب شده است. در این مطالعه چگونگی پیوند بین توانمندی زنان سرپرست خانوار و عوامل موثر بر آن به عنوان هدف کلی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. روش پژوهش، از نوع روش پیمایشی می باشد. بدنبال دستیابی به این اهدف، شناخت بستر، زمینه های مناسب، امکانات و عوامل تاثیر گذار جهت ت ...

تحقیق حاضر با هدف بررسی توانمندی مرغداران گوشتی در بکارگیری مدیریت ریسک در شهرستان سمنان انجام شد. پژوهش حاضراز لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ درجه کنترل متغیرها غیر آزمایشی می‌باشد.هم‌چنین از لحاظ نحوه گردآوری داده ها جزو تحقیقات توصیفی- پیمایشی محسوب می گردد. جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه مرغ‌داران گوشتی شهرستان سمنان در سال 1392 (178N=) بود. با توجه به کم بودن تعداد نمونه آماری در این تحقیق از روش سرشماری استفاده شد و کل جامعه آماری به عنوان نمونه پژوهش ...

محیط کسب و کار کنونی، محیط تغییر و دگرگونیهای سریع و پویا است. بنابراین تغییر، یکی از بزرگترین خصوصیات سازمانها و موسسات در حوزه رقابتی امروز است . این تغییر و تحولات باعث شده است که صاحبنظران در دهه های اخیر، بحثهای گسترده ای را در زمینه ضرورت توجه به عوامل محیطی موثر در سازمانها مطرح کنند. به‌ عبارتی می‌توان گفت رویکردها و راه‌حلهای گذشته دیگر قابلیت و توانایی خود را برای رویارویی با چالشهای سازمانی و محیط بیرونی از دست داده‌اند. چابکی توانایی سازمان برای تغییر است تا فرصته ...

با در نظر گرفتن نقش انکارناپذير زنان در فرايند توسعه روستايي از یک‌سوی و وضعيت نامطلوب آنان ازنظر بيشتر شاخص‌هاي توسعه از سوي ديگر، توانمندسازي آنان امري ضروري به نظر مي‌رسد که در اين خصوص، بنا بر نظر بيشتر محققان و صاحب‌نظران، سرمايه اجتماعي و مؤلفه‌های آن مي‌توانند نقش کليدي در این زمينه داشته باشند. بر اين اساس، تحقيق توصيفي- همبستگي حاضر با هدف اصلي بررسي تأثیر مؤلفه-هاي سرمايه اجتماعي بر توانمندی زنان روستایی در شهرستان قروه انجام گرفت. جامعه آماري اين پژوهش، تمامي زنان ...

در دنیای کنونی هر کشوری که از آگاهی و دانش بیشتر و روزآمدتری برای توانمندسازی بیشتر بهره‌مند باشد، به مواهب بیشتری از توسعه نیز دست می‌یابد. بنابراین در این مطالعه سعی شد تاثیر آگاهی‌های اجتماعی بر میزان توانمندی زنان روستایی بخش زنجانرود شهرستان زنجان بررسی شود. برای اجرای این پژوهش از روش تحقیق کیفی -کمی استفاده شد. جامعه بخش کیفی این پژوهش را افراد صاحب‌نظر در زمینه آگاهی‌های اجتماعی زنان روستایی تشکیل دادند. محقق به منظور طراحی گویه‌های آگاهی اجتماعی پرسشنامه به مصاحبه ...

چکیده نیروی انسانی به‌عنوان یکی از عوامل مهم بهره‌وری هر سازمان و جامعه است بی‌شک، شکوفایی هر جامعه‌ای در بهبود و پرورش منابع انسانی آن نهفته است. با توجه به اهمیت و جایگاه منابع انسانی در امر توانمندی سازمان‌ها، پژوهش حاضر باهدف شناسایی عوامل موثر بر توانمندی کارکنان بانک کشاورزی (شعب خراسان رضوی) انجام‌شده است. این پژوهش از حیث هدف کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی است جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شعب بانک کشاورزی خراسان رضوی که در حدود ۸۰۰ ن ...

اعتبار خرد رهیافتی است که بر فقر زدایی تاکید دارد و این امر از طریق ارائه خدمات اعتباری به افراد کم درآمد صورت می گیرد. این پژوهش با هدف بررسی سازه های موثر بر توانمندی زنان عضو صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در استان هرمزگان انجام شد. این تحقیق از نوع توصیفی بوده و با بهره گیری از فن پیمایش داده های تحقیق جمع آوری شده است. ابزار سنجش این پژوهش، پرسشنامه با سوالات از نوع بسته بوده و کلیه اعضا صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی استان هرمزگان جامعه آماری این پژوهش بودند، از روش ن ...