عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 38

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پس از سالها تجربه ،دنیا به این نتیجه رسیده است که اگر سازمانی بخواهد در اقتصاد و امور کاری خود پیشتاز باشد و در عرصه رقابت عقب نماند باید از نیروی انسانی متخصص ،خلاق و با انگیزه بالا برخوردا باشد.از دغدغه های مهم بنگاههای اقتصادی موفق جهان ،توانمندساختن نیروی انسانی و شناخت عوامل مؤثر بر این توانمندسازی می باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر نیز این است عوامل و متغیرهای مختلفی را که می توانند بر توانمندسازی کارکنان در بانک سپه تأثیر داشته باشند ، شناسایی و رتبه کند.در این پژوهش مجموعه ...

امروزه توانمندسازی کارکنان از مباحث مهم مدیریت منابع انسانی سازمان ها به حساب می آید و به منظور غلبه بر شرایط نامطمئن و پیچیده، داشتن نیروی انسانی توانمند منافع بسیار زیادی برای سازمان ها، از جمله شرکت ‌های کوچک و متوسط خواهد داشت. از سوی دیگر در اقتصاد دانش محور، سازمان ها از مدیریت دانش به عنوان عاملی حیاتی برای بهبود عملکرد کارکنان استفاده می نمایند و در این راستا مدیریت دانش نقشی اساسی در بهبود توانمندی های منابع انسانی دارد. هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر استراتژی ها، توانم ...

هدف از انجام پژوهش، بررسی نقش مدیریت استعداد و توانمندسازی کارکنان با تغییر سازمانی خبرگزاری ایرنا از دیدگاه کارکنان این سازمان می‌باشد. مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش 250 نفر از کارکنان شاغل خبرگزاری ایرنا در سال 94 بود. از میان این تعداد با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و براساس جدول کرجسی-مورگان، نمونه‌ای به حجم 148 نفر انتخاب گردید. داده‌ها با استفاده از سه پرسشنامه‌ی مدیریت استعداد صیادی، محمدی و نیک‌پور (1391)، توانمندسازی کارکنان اسپرتیزر (1995) و تغی ...

توانمندسازی کارکنان ابزار ضروری مدیریتی است که میتواند در راستای هدایت منابع انسانی به منظور افزایش مشتری گرایی به کار رود. براین اساس هدف اصلی این پژوهش بررسی توانمندسازی کارکنان در رفتار مشتری گرایی در بیمارستان بین المللی شهر تبریز است. این پژوهش، مطالعه توصیفی-همبستگی است که به صورت مقطعی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق کارکنان بیمارستان بین المللی شهر تبریز در سال 1394 می باشد. که شامل 200 نفر که از طریق آزمون کوکران 110نفر انتخاب و مورد آزمون قرار گرفت. ابزار انداز ...

هدف این پژوهش تحلیل درک از تاثیر رهبری معنوی اسلامی از طریق توانمندسازی کارکنان بر بهبودعملکردسازمانی در شرکت گاز استان لرستان می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت گاز استان لرستان به تعداد 200 نفر بود. بر اساس جدول مورگان حجم نمونه آماری 127 نفر تعیین گردید. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. سنجش روایی پرسشنامه از روش روایی صوری با استفاده از نظرات برخی از اساتید گروه مدیریت دانشگاه اصفهان و از روایی سازه صورت پذیرفت. برای تعیین پایایی پ ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر توانمندسازی کارکنان بر موفقیت مدیریت دانش در بانک سپه بوشهر در سال 89 انجام پذیرفت. این پژوهش یک تحقیق توصیفی- پیمایشی است که حجم نمونه آن 97 نفر از کارکنان شعب شهر بوشهر بوده که با استفاده از جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان انتخاب و به روش تصادفی طبقه بندی شده گزینش شدند. متغیر مستقل در این تحقیق توانمندسازی کارکنان و متغیر وابسته مدیریت دانش می باشند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه توانمند سازی روانشناختی و پرسشنامه مدیریت دانش می باشد که برا ...

یادگیری سازمانی فرآیندی پویاست که سازمان را قادر به سازگاری سریع با تغییرات می سازد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی رابطه یادگیری سازمانی و توانمندسازی از دیدگاه کارکنان استانداری تهران می باشد. تحقیق حاضر، به لحاظ روش جزء تحقیقات توصیفی – پیمایشی، و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات جزء تحقیقات همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان استانداری تهران می باشند که تعداد آنها 597 نفر می باشد. و نمونه مورد مطالعه در این پژوهش 234 نفر بوده که با استفاده از روش تصادفی ساده ان ...

هدف پژوهش حاضر بررسی مولفه های توانمندسازی و ارتباط آن با میزان فروش شرکت اسنوا بود. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی انتخاب گردید. جامعه آماری کارکنان فروش شرکت اسنوا(N=1050) در سال 1390 بود که از این تعداد 291 نفر از کارکنان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه توانمندسازی کارکنان بر اساس نظریه اسپریتزر(1995) با ضریب پایایی 91 درصد بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسو ...

توانمند سازی روش نوینی برای سازمان های پیشرو، در محیط های رقابتی است. در استراتژی مدیریت کیفیت جامع (TQM)، اگر در سازمانی به توانمندی کارکنان توجه نشود، محکوم به شکست است. بهبود مستمر (کایزن)، هنگامی است که کارکنان اطلاعات لازم را در اختیار داشته و مورد اعتماد مدیریت باشند تا بتوانند مهارت ها و توانایی هایشان را بکار گیرند. لذا هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر حافظه سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه می‌‌‌باشد. به منظور بررسی فرضیه های پژ ...