عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 65

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اطلاعات و دانش و تجربه‌ای که فرد با تصدی مشاغل مختلف در سازمان پیدا می‌کند به درک و فهم او نسبت به ماهیت مسائل و رابطه منطقی میان آنها می افزاید و این امر باعث می‌شود تا توانمند شده و آمادگی بیشتری برای اتخاذ مسئولیتهای مهمتر و بالاتر پیدا کند. با ارزشترین سرمایه‌های یک سازمان کارکنان آن هستند، تحول و بقای هر سازمان، بستگی به میزان توانا بودن منابع انسانی آن سازمان دارد. و شواهد حاکی از آن است که پرسنل توانمند بهره‌ ورتر، خشنودتر و نوآورترند. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر گ ...

چکیدهاین پژوهش با هدف تعیین نقش میانجی گری اعتماد به سرپرست و ابعاد توانمندسازی روانشناختی، در رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده و تبادل رهبر- عضو با رفتارهی کاری داوطلبانه طراحی و اجرا گردید. نمونه پژوهش را 247 نفر از کارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان تشکیل می‌دهند که در تابستان 1389 در این شرکت مشغول به کار بودند. ابزارهای به کار رفته در پژوهش شامل پرسشنامه‌ی عدالت توزیعی و عدالت رویه‌ای نیهوف و مورمان ( 1993)، پرسشنامه تبادل رهبر- عضو گرائن، نوواک و سومرکمپ ( 1982)، مقیاس کجروی ...

این پژوهش به بررسی تاثیر عدم امنیت شغلی و رهبری خدمتگزار بر رفتار فعال کاری با وجود متغیر میانجی توانمندسازی روانشناختی می پردازد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی و از نوع همبستگی است و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد. جامعه آماری پژوهش کارکنان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان مازندران است و روش نمونه گیری نمونه گیری تصادفی طبقه ای است. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان با توجه به اینکه 44 دانشگاه و موسسه آموزش عالی غ ...

هدف از این تحقیق شناسایی ارتباط ساختار سازمانی با توانمندسازی روانشناختی کارکنان حوزه ستادی شرکت ملی گاز ایران بوده است. در این تحقیق ابعاد ساختار سازمانی از دیدگاه رابینز در سه بعد رسمیت، تمرکز و پیچیدگی به عنوان متغیر مستقل و توانمندسازی روانشناختی به عنوان متغیر وابسته و بر مبنای مطالعات اسپریتزر و در پنج بعد شایستگی، معنی دار بودن، موثر بودن، خودمختاری و اعتماد در نظر گرفته شده است. این پژوهش به لحاظ هدف پژوهشی کاربردی و از لحاظ روش توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری این ت ...

بدون شک، نیروی انسانی توانمند و خودانگیخته می‌تواند برای رشد خود و توسعه و دستیابی به هدفهای برنامه ریزی شده سازمانی، بیشترین کارایی را داشته باشد. سلامت روانی و جسمانی افراد یکی از ویژگیهای مهم و موثر در روانشناسی سازمانی و روابط انسانی است. از جمله مهمترین عاملهای موثر بر سلامت جسمانی و روانی نیروهای سازمانی، تنیدگی شغلی استتحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر فرسودگی شغلی است. این پژوهش که در گروه خودرو سازی بهمن با استفاده از روش تحقیق توصیفی – پیمایشی ...

توسعه بخش سلامت یکی از مهمترین دغدغه های هر کشور است، که بدون توسعه نیروی انسانی و باور ایشان به داشتن توانایی انجام کلیه وظایف محوّل و حفظ این وضعیت حتی با وجود سخت ترین شرایط کاری، ممکن نخواهد بود. به همین دلیل در این تحقیق سعی شده است تا رابطه بین توانمندسازی روانشناختی و تاب آوری در بین پرستاران بیمارستان های نمازی و شهید فقیهی شیراز بررسی گردد. نمونه آماری این تحقیق شامل 306 نفر از پرستاران بیمارستان های فوق الذکر در 91-1390 می باشند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده ان ...

یکی از عوامل متمایز کننده سازمان های امروزی، در اختیار داشتن کارکنانی - خاصه از لحاظ درونی و روانی – توانمند است، از این رو تلاش برای افزایش این ویژگی در کارکنان یکی از برنامه هایی است که سازمان های پیشرو به آن اهمیت می دهند. در این تحقیق، تاثیر مدل چهار بعدی عدالت سازمانی - عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت بین فردی و عدالت اطلاعاتی - بر توانمند سازی روانشناختی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه ی آماری تحقیق متشکل از 4680 نفر از کارکنان مجتمع مس سرچشمه بودند که با روش نمونه ...

در این تحقیق ما به بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و توانمند سازی کارکنان در شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران پرداخته ایم . این تحقیق کاربردی است و از روش زمینه یابی استفاده شده است . جامعه آماری در این تحقیق کارکنان ستادی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران که شامل 556 نفر و نمونه آماری 228 نفر می باشد .برای بررسی فرهنگ سازمانی از مدل دنیسون و برای بررسی توانمند سازی روانشناختی از مدل میشرا که نشات گرفته از مدل اسپریتزر می‌باشد ، استفاده کردیم . برای آزمون فرض از روش همبستگی اسپیرمن ا ...

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه اخلاق حرفه‌ای و اعتماد سازمانی با توانمندسازی روان‌شناختی معلمان می-باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان مدارس دوره متوسطه اول تحصیلی پسرانه و دخترانه دولتی که مشغول انجام وظیفه در سطح شهر تبریز در سال تحصیلی 1393-1392 در نواحی 5‌ گانه آموزش‌وپرورش تبریز بودند، می‌باشد که تعداد آن‌ها 2100 نفر بوده که از این تعداد 1190 نفر زن و 910 نفر مرد بودند. نمونه موردنظر طبق جدول مورگان 322 نفر بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای و ...