عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 584

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل توانمندسازی منابع‌انسانی سازمان آب و برق استان خوزستان بوده است. روش پژوهش، آمیخته‌ و از نوع تشریحی می‌باشد. جامعه‌آماری شامل کلیه مدیران و کارکنان سازمان آب و برق استان خوزستان در سال 1388 و 1389 به تعداد 1329 نفر است. به منظور تعیین نمونه لازم برای اجرای پژوهش، در خصوص پرسشنامه، تعداد 220 نفر از بین کلیه کارکنان و مدیران سازمان، با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب شدند. در خصوص مصاحبه نیز تعداد بیست و هفت نفر از مدیران ارشد، بر اس ...

این پژوهش پیرامون بررسی موانع اجرای برنامه توانمندسازی منابع انسانی در راستای تحقق تحول اداری در سازمان های دولتی استان چهارمحال و بختیاری است. رویکردهای توسعه ای در مدیریت منابع انسانی، به وضوح اهمیت و جایگاه عوامل انسانی را در سازمان به عنوان اصلی ترین دارایی و سرمایه بیان می دارد. از سوی دیگر، زمانی این سرمایه ها بازده و عملکرد مطلوب تری خواهند داشت که زمینه و شرایط مناسب در جهت شکوفایی مهارت های آنان فراهم گردد. یکی از مهم ترین مولفه های موثر در شکوفایی استعدادهای افراد و ...

فرهنگ عنصری پیچیده است و به سادگی قابل بیان نیست. عده ای فرهنگ سازمانی را اساس شکل گیری توانمندسازی می دانند. سازمانهایی موفق به اجرای فرایند توانمندسازی می شوند که دارای اصول ارزشی (ارزشها تقویت کننده فعالیتها هستند) تعریف شده باشند. مدیرانی که از ارتباط میان توانمندسازی با فرهنگ سازمانی آگاهی دارند قادرند کارکنان خود را تشویق به توانمندسازی کنند. شما وقتی گروه کاری موفق دارید که محیطی فـــــراهم سازید تا کارکنان بتوانند با به کارگیری استعدادها، دانش، مهارت و تجربیاتشان برای ...

با توجه به نیاز سیستم بانکی کشور عراق به نمایش سودآوری با استفاده از توانمندسازی و نقشی که کیفیت خدمات در ذهن مشتریان ایفا می‌کند، و جایگاه بی‌بدیل توانمندسازی کارکنان و ادراک کیفیت خدمات در جلب و حفظ سودآوری بانکی نیاز به بررسی تاثیر این دو متغیر بر این مهم( ادراک سودآوری بانک) احساس می‌شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر توانمندسازی کارکنان بر ادراک سودآوری بانک در بانک‌های شهر ناصریه کشور عراق با نقش میانجی ادراک کیفیت خدمات انجام گرفته است. جامعه‌ی آماری تحقیق شامل کلیه کا ...

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش های تخصصی بر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) شهر تهران است. جامعه پژوهش شامل تمام زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد شهر تهران که از آموزشهای تخصصی امداد جهت خودکفا شدن بهره مند شده اند بودکه تعداد آنها در شهر تهران 6500 نفر می باشد که ازروش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر اساس جدول مورگان با توجه به جامعه آماری تعداد 320 نفر انتخاب گردید.ابزار مورد استفاده در این پژوهش آزمون محقق ساخته توانمندسازی است ...

با توجه به این که امروزه توانمندسازی به یکی از مفاهیم اصلی توسعه پایدار تبدیل شده است و رابطه آن با توسعه پایدار به شکلی است که یا از اجزای آن یا عامل آن و یا معلول توسعه پایدار به حساب می‌آید، لذا دستیابی به توسعه پایدار بدون توانمندسازی اقشار ضعیف جامعه امکان‌پذیر نیست. با توجه به اهمیت موضوع، در این تحقیق تلاش گردیده است تا با تحلیل فضایی، موانع و محدودیت‌های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی تحت پوشش کمیته امداد سیستان مورد کنکاش قرار گیرد. جامعه آماری تحقیق ...

شیوه های سنتی انگیزش که متناسب با نیاز سازمانها به نیروی یدی کارکنان طراحی شده بودند در شرایط کنونی چندان سازگار نیستند. در دوران حاضر به دلیل پویایی و پیچدگی محیط رقابتی، نیاز سازمانها به نیروی فکری و قوه خلاقه کارکنان افزایش یافته است. با ید به دنبال شیوه هایی بود که با ایجاد انگیزش در کارکنان فوق موجبات برتری رقابتی سازمانها را فراهم می آورند. تحقیق حاضر به توصیف و تحلیل توانمندسازی، که به عنوان شیوه مناسب انگیزش در عصر حاضر شناخته شده است، می پردازد. در این راستا ، ضمن تش ...

به موازات رشد شهرنشینی در ایران، گسترش محلات فقیرنشین به ویژه سکونتگاههای غیررسمی از پدیده‌های فراگیر شهر معاصر بوده است. به لحاظ تاریخی جامعه ایرانی با ساختاری سنتی، در حالی وارد دوره معاصر شد که زمینه‌ها وتمهیدات لازم برای روبرو شدن با چالشهای نوین دنیای سرمایه‌داری را نداشت و در این میان نکته قابل توجه در زمینه ی مورد بحث، تثبیت بخش قابل توجهی از اسکانهای غیررسمی در سالهای اخیر است، با این وجود معدودی از این سکونتگاهها با گسست کالبدی از شهر، نوعی گسست اجتماعی و اقتصادی را ...

پژوهش حاضر، به بررسي‌ سبك رهبري اخلاقي مديران از ديدگاه كاركنان دانشگاه و رابطه آن با توانمندسازي آنان پرداخته است. روش پژوهش توصيفي،‌ از نوع همبستگي است. جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه كاركنان رسمي،‌ پيماني و ‌قرارداد معين دانشگاه فردوسي مشهد در سال تحصيلي 89 - 88 مي‌باشد. نمونه با حجم 118 نفر از جامعه (717=N) انب شده است. براي جمع‌آوري اطلاعات از دو پرسشنامه توانمندسازي و پرسشنامه محقق‌ساخته رهبري اخلاقي استفاده شده است. پايايي پرسشنامه توانمندسازی از طریق آلفای کرونباخ مح ...