عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به کاستی های موجود در آموزش زبان عربی با روش های جدید در دانشگاه های ایران، در پژوهش حاضر تدریس ادبیات معاصر عربی را با رویکرد ارتباطی پیشنهاد داده و تأثیر آن در رشد توانش ارتباطی نمونه آماری را بررسی نموده ایم. بنابراین هدف این پژوهش، بررسی تأثیر این رویکرد در تدریس ادبیات معاصر عربی به دانشجویان ایرانی است. سوال‌های پژوهش عبارتند از: 1ـ گنجاندن ادبیات معاصر عربی در برنامه آموزش زبان عربی به دانشجویان ایرانی چه فایده‌ای دارد؟ 2ـ چگونه می‌توان ادبیات معاصر عربی را ...

هدف آموزش ارتباطی زبان (CLT)گسترش دادن توانایی های فراگیران برای برقراری ارتباط به زبان دوم است. این رویکرد تمرکز اصلی در آموزش زبان را از ساختار زبانی به مهارتهای ارتباطی تغییر میدهد.( CLT), انگلیسی را به عنوان زبان دوم به انگلیسی به عنوان زبان بیگانه گسترش داده است. در دهه های اخیر، (CLT) توسط خیلی از معلمان زبان انگلیسی پذیرفته و به کار گرفته شده است. مرور مطالعات و تحقیقات مربوطه نشان داد که اگرچه نگرش معلمان نقش بسزایی در اجرای اصول در کلاس دارد، اما مطالعات کمی در رابط ...