عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 25

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق به بررسی نقش یادگیری دستور زبان بر توانش ارتباطی و هم چنین نقش توانش ارتباطی بر یادگیری دستور زبان خواهیم پرداخت. از آن جا که برخورداری از یک توانش ارتباطی خوب جز انتظارات اولیه ای است که از یک دانشجوی زبان خارجی می رود، تحقیق و بررسی این موضوع با در نظر گرفتن نقش دستور زبان، در روند یادگیری زبان فرانسه خالی از فایده نخواهد بود. دیده شده است که بسیاری از دانشجویان با وجود نمرات خوب از درس دستور زبان دارای توانایی لازم برای برقراری ارتباط چه در زمینه مکالمه و چه ...

با توجه به کاستی های موجود در آموزش زبان عربی با روش های جدید در دانشگاه های ایران، در پژوهش حاضر تدریس ادبیات معاصر عربی را با رویکرد ارتباطی پیشنهاد داده و تأثیر آن در رشد توانش ارتباطی نمونه آماری را بررسی نموده ایم. بنابراین هدف این پژوهش، بررسی تأثیر این رویکرد در تدریس ادبیات معاصر عربی به دانشجویان ایرانی است. سوال‌های پژوهش عبارتند از: 1ـ گنجاندن ادبیات معاصر عربی در برنامه آموزش زبان عربی به دانشجویان ایرانی چه فایده‌ای دارد؟ 2ـ چگونه می‌توان ادبیات معاصر عربی را ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش فرهنگی و توانش ارتباطی در افراد غیر‌فارسی‌زبان انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهـش، 40 فارسی‌آموز خارجی از مراکز آموزش زبان فارسی در شهر مشهد را شامل می‌شود. هوش فرهنگی در ارتباط با 4 جنبه آن (شناختی، فراشناختی، انگیزشی و رفتاری) و توانش ارتباطی از دو وجه، ارتباطات بین‌فرهنگی و ارتباطات ناقص از طریق پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفته‌اند. نتایج گویای آن است که هوش فرهنگی با ارتباطات بین‌فرهنگی رابطه‌ی مثبت و معنی‌داری (38=df ؛0/001>p ؛0/56=r) ...

این تحقیق از روش ترکیبی کیفی و کمی استفاده کرد . شرکت کنندگان در این تحقیق ، 50 معلم زبان انگلیسی ایرانی بودند. پرسشنامه‌ای پیرامون دانش بین فرهنگی و جنبه های مختلف آن ، به تمامی معلمان داده شد و متعاقبا" 10 نفر از میان آنها در مصاحبه شرکت کردند تا تجارب خود را در مورد سختی های تدریس عناصر فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار دهند . پس از جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آن ها ، این تحقیق گزارش داد که معلمان زبان انگلیسی ایرانی باور دارند ، علی رغم درجه ای از تفاوت در نظراتشان ، تدری ...

با توجه به نقش مهم مدرسان در فرآیند آموزش و یادگیری، برخورداری از توانش‌های خاص تاثیر بسزایی در تسهیل و تضمین موفقیت این دو فرآیند دارا می باشد. دراین میان تدریس ترجمه نیز از این قاعده مستثنی نبوده و مدرسان ترجمه می توانند با داشتن توانش های ویژه در تحقق این فرایندها به میزان قابل توجهی تاثیر بگذارند. اما از آنجایی که مطالعات ترجمه رشته‌ای نوپا است در بسیاری از حوزه های این رشته، مطالعات مبسوطی به خصوص در ایران صورت نگرفته است. هدف این تحقیق شناسایی توانش‌ها وزیرتوانش‌های مدر ...

هدف آموزش ارتباطی زبان (CLT)گسترش دادن توانایی های فراگیران برای برقراری ارتباط به زبان دوم است. این رویکرد تمرکز اصلی در آموزش زبان را از ساختار زبانی به مهارتهای ارتباطی تغییر میدهد.( CLT), انگلیسی را به عنوان زبان دوم به انگلیسی به عنوان زبان بیگانه گسترش داده است. در دهه های اخیر، (CLT) توسط خیلی از معلمان زبان انگلیسی پذیرفته و به کار گرفته شده است. مرور مطالعات و تحقیقات مربوطه نشان داد که اگرچه نگرش معلمان نقش بسزایی در اجرای اصول در کلاس دارد، اما مطالعات کمی در رابط ...

هدف پژوهش حاضر تعیین سبک‌های یادگیری‌ای است که می‌توانند پیش‌بینی‌کننده‌ی توانش شنیداری باشند. و همچنین تعیین یکی از سبک‌های یادگیری که می‌تواند بهترین پیش‌بینی‌کننده آن باشد. این سبک‌های یادگیری عبارتند-از:جزیی نگری/کلی نگری، سبک بصری،شنوایی، ابهام پذیری، عملکرد سمت چپ/راست مغز،یادگیری تامل پذیر/تکانشی. داده‌های مورد نیاز این پژوهش از 175 دانشجوی سطح متوسطه‌ی آموزشگاه زبان سفیر،شعبه‌ی قزوین، جمع آوری شد. دانشجویان سه پرسش‌نامه و دو تست را تکمیل کرده و سپس یک تست تواتش شنیدار ...

آزمون‌سازی بخش جدایی‌ناپذیری از هر برنامه آموزشی است. آزمون به عنوان یک بخش مهم تلقی می شود که زندگی افراد را به روش‌های مختلف و به درجات گوناگون تحت تاثیر قرار می دهد. یکی از رویکرد‌های غالب به آزمون زبان، رویکرد فراگیر است.این دیدگاه از آزمون‌سازی مربوط به آزمودن زبان در متن می‌شود. پژوهش کنونی در پی آن است که کارآیی آزمون بسته،آزمون سی و آزمون باز را در ارزیابی توانش هم‌آیی فراگیران ایرانی بسنجد.در این راستا420 فراگیر زبان انگلیسی از دانشگاه های یزد وشیراز انتخاب شدند.آن‌ه ...

در این تحقیق دانش زبانشناسی و کاربردشناسی زبان آموزان ایرانی در سطح بالای متوسط مقایسه شد. 50 دانش آموز با سابقه آموزشی مشابه از شش آموزشگاه زبان مختلف در دو آزمون دانش زبانشناسی و آزمون دانش گفتار شناسی زبان انگلیسی شرکت کردند که سوالات هر دو تست توسط محقق تهیه شده بود. همچنین در این تحقیق کارایی کتابهای آموزشی زبان در فراهم آوردن درون داد کافی برای زبان آموزان ایرانی به عنوان هدف جانبی تحقیق ارزیابی کلی شد. دو آزمون پیشرفت دانش زبانشناسی و آزمون تکمیل گفتمان شفاهی با هدف ار ...