عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 87

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر از نوع مطالعه پیمایشی-زمینه یابی است. هدف از این تحقیق شناخت دیدگاه زنان متأهل شاغل در خصوص عوامل موثر بر اهمیت اجتماعی آنان در محیط کار و خانواده است. نمونه آماری این تحقیق به تعداد 260 نفر از بین زنان متأهل شاغل در مراکز حمایتی معاونت امور اجتماعی بهزیستی شهر تهران به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای بود که در دو بخش شامل 1-شناخت مشخصات مربوط به پایگاه شغلی 2-شناخت عوامل موثر بر امنیت شغلی و عوامل موثر بر امنیت خ ...

از ادوار گذشته تاریخ تاکنون معلولین و امور مربوط به آنان چه از نظر شناخت موجودیت معلولین و چه از نظر روابط فیمابین اجتماع و معلولین همیشه به عنوان یک مسئله دشوار وجود داشته است ، که بین تکامل اجتماعی و علمی بشر وضع اجتماعی معلولین ، رابطه ثابتی وجود نداشته است. به نظر می رسد پیشرفتهای تکنولوژی ، روانی و اجتماعی ، جامعه بشری هنوز نتوانسته است دیدگاه علمی و دقیقی از معلولیت کسب کند، تخصص های مختلف در توانبخشی معلولین ، رشد روزافزونی کرده اند، اما موسسات و مراکز مشاوره که قدرت س ...

در این پژوهش زمان انتظار برای مراجعه کنندگان به مراکز توانبخشی روزانه تابعه بهزیستی شهر تهران در سه ایستگاه ارائه شده است: پذیرش، صندوق و اتاق توانبخشی. ...

عود اعتیاد، یعنی شکت درنگهداری رفتار تغییر کرده در طول زمان که می‌تواند منجر به یک واقعه یا یک فرایند یا مجموعه‌ای از علائم هشدار دهنده که منتهی به مصرف مجدد مواد توسط فرد گردد. با توجه باینکه به دلایل متعددی عود اعتیاد باعث اتلاف بسیاری از هزینه‌های مادی و معنوی شده و نتایج منفی از جمله بروز بسیاری از آسیبهای اجتماعی را ببار می‌آورد لذا این پژوهش با هدف بررسی علل و عوامل فردی و ‏اجتماعی مرتبط با انها انجام شد تا شاید بتوان گام کوچکی در راه پیشگیری از آسیبهای ‏اجتماعی برداشت. ...
نمایه ها:
تفت | 

معضل اعتیاد را می توان مهمترین مسئله و آسیب اجتماعی سالهای اخیر دانست . ویژگی خزنده و پیشرونده اعتیاد بر اهمیت و حساسیت مسئله می افزاید . به دلایل مختلف هر روز بر تعداد کسانی که به مصرف مواد مخدر وابسته می شوند ، افزوده می گردد. به نظر نمی رسد آمارهای رسمی بیانگر تمام واقعیتهای موجود باشند. حتی اگر بپذیریم که آمارهای موجود تعداد واقعی معتادان را معین می کنند نیز ماهیت مسئله تغییر نخواهد کرد. علیرغم اینکه در سراسر دنیا بسیاری با اعتیاد دست به گریبانند، هنوز شیوه ای که بتوان ای ...
نمایه ها:
معتاد | 

این پژوهش با هدف تعیین و مقایسه متوسط پرداختی به مستمری بگیران ( بازنشسته ، از کار افتاده کلی و بازمانده بیمه شده متوفی) تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در استان تهران با متوسط هزینه های خانوار از سوی بانک مرکزی ایران اعلام می شود انجام شده است. ...

چنانچه از گزارشات سازمان بین المللی کار ‏‎ILO‎‏ بر می آید ، حتی در کشورهای پیشرفته میزان بیکاری افراد معلول بیش از چند برابر افراد غیرمعلول است که بطور طبیعی این شرایط در کشورهای رو به رشد و توسعه نیافته ، شدیدتر می باشد. نظر به اینکه عدم توانایی در انجام بعضی از کارها به علت معلولیت موجب انزوا و سرخوردگی و از دست دادن اعتماد به نفس می شود ، پیامد آن از جمله وابستگی معلول و نداشتن استقلال فردی و اقتصادی می گردد و در نتیجه اثربخشی مجموعه خدمات توانبخشی را برای افراد معلول کاهش ...
نمایه ها:
وام | 

اهمیت موضوع: در شرایط فعلی تشکیل یک تیم توانبخشی جهت درمان و توانبخشی کودکان فلج مغزی لازم و ضروری بنظر می رسد چرا که باعث کاهش وقت، هزینه و پرسنل مورد نیاز می گردد. انجام یک برنامه جامع درمانی شامل : 1 - پیشگیری 2 - بیماریابی3 - تشخیص و ارزیابی 4 - درمان 5 - آموزش 6 - مشاوره 7 - اشتغال8 - خلاقیت و تحقیق 9 - مراقبت و نگهداری 10- کمکهای مالی 11- وضع قوانین حمایتی می باشد که از عهده یک فرد خارج است لذا همکاری متقابل گروه پزشکی ، توانبخشی ، مددکاری و ... را می طلبد. ...
نمایه ها:
کودک | 
آگاهی | 
پزشک | 

پژوهش حاضر به منظور بررسى، مقایسه و تحلیل ویژگیهاى فردى، خانوادگی و اجتماعى کودکان خیابانى دختر و پسر انجام یافته است. این مطالعه مقطعى با روش زمینه یابى و در محدوده پایانه‌هاى استان تهران با 8 نفر مددکار اجتماعى و بر روى 84 نفر کودک خیابانى انجام یافته است. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه محقق ساخته بوده که اعتبار آن از طریق ضریب توافق کاپا و روایى آن با روش روایى محتوایى بدست آمده است. روش تجزیه و تحلیل و توصیف داده ها بصورت جداول فراوانى، تحلیل داده ها و مقایسه عوامل خطرزا بی ...