عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مطالعه ی حاضر به بررسی تآثیر دو مدل ارزشیابی پویا (مدلهای مداخله گرایانه و میانجی گرایانه) بر بهبود توانایی نوشتار ودیدگاه زبان آموزانی که انگلیسی به عنوان زبان خارجی آنها محسوب می شود پرداخته است. به منظوربرخورداری از مقایسه ای کارآمد، این بررسی با روش تحقیقاتی نیمه تجربی و در سه کلاس درس انجام گرفت.در هر کلاس 29 زبان آموز دختر با سطح زبانی پایین تر از متوسط(pre-Intermediate)حضور داشتند و یک معلم مسئولیت آموزش آنان را به عهده داشت. برای تحت نظر گرفتن پیشرفت احتمالی زبان آمو ...

آموزش گرامر بخش مهمی از پیشینه تحقیق در فراگیری زبان دوم راتشکیل میدهد. اگرچه بیشتر تدریس گرامر در یک کلاس آموزش زبان انگلیسی بعنوان یک زبان خارجی در سطح جمله تمرکز دارد اما فعالیتهای خواندن و نوشتن یادگیرنده را در سطح متن درگیر میکند. بنابراین معلم باید اصول گرامر را در یک چارچوب ارتباطی بگنجاند. یکی از راهبردهای نیل به چنین هدفی استفاده از تکالیف آگاهی انگیزی گرامری است. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر تکالیف اگاهی انگیزی گرامری بر درک مطلب وتوانائی نوشتار یادگیرندگان ا ...

این تحقیق در قالب یک پروژه سه ماهه به بررسی تاثیر مطالعه فردی در مقابل مطالعه گروهی بر برخی جوانب نوشتار زبان آموزان ایرانی پرداخته است. همچنین این تحقیق گامی بیشتر برداشته تا تاثیر احتمالی خواندن گروهی را بر نوشتاراین زبان آموزان بررسی کند. تحقیق پیش رو دو گروه آزمایشی را شامل می شود 30 نفر دانشجویان سال اول زبان و ادبیات انگلیسی به عنوان گروه آزمایشی اول و 35 نفردانشجویان سال اول آموزش زبان انگلیسی به عنوان گروه آزمایشی دوم. این تحقیق گروه کنترل ندارد. هر دو گروه در حال گذر ...

همواره این تردید وجود داشته است که آیا اول یاد گیرندگان می تواند روند یادگیری زبان خارجی را تسهیل کند یا نه؟از آنجایی که نوشتن به زبان خارجی پدیده ای پیچیده است ، به نظر می رسد نقش اول یادگیرندگان و تاثیر آن در نوشتن به زبان خارجی از اهمیت ویژه ای در این زمینه برخوردار باشد. تحقیق حاضر در نظر داشته است که نقش اول ( ترکی ) و زبان دوم ( فارسی) ترک زبان آموزان انگلیسی در چگونگی نگارش آنها به زبان خارجی ( انگلیسی ) را مورد مطالعه قرار دهد. برای تحقیق اهداف این تحقیق، 30 نفر از ا ...