عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف تحقیق حاضر مطالعه و بررسی تاثیر دو عامل شناختی تکانشی و تاملی بر توانایی شنیداری زبان‌آموزانی بود که زبان انگلیسی را به عنوان یک زبان خارجی فرا می‌گیرند. بدین منظور تعداد یکصد و بیست تن از دانشجویان زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد کرمان و دانشگاه شهید باهنر کرمان به صورت تصادفی انتخاب شدند. سپس یک آزمون تافل از این (TOEFL) دانشجویان گرفته شد و تعداد چهل تن از آنها از نظر توانایی زبانی هم‌سطح بودند، گزیده شدند. بعد از آن دو گروه بیست نفری (یک گروه افراد تکانشی و گروه دیگر افر ...