عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 240

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تفکر خلاق و انتقادی به طور سنتی به عنوان مهارت ها و گرایش های مستقل از هم بررسی شده اند. مطالعات تجربی به ندرت بر روابط بین تفکر خلاق و انتقادی متمرکز شده‌اند. این مطالعه مربوط به توانایی تشخیص غیر منطقی است، توانایی که منتقدانه ارزیابی می‌کند که آیا اطلاعات ویژه ادعاهای متفاوت را حمایت می‌کند. این توانایی مربوط به تفکر انتقادی است. فرض شده که توانایی تشخیص غیر منطقی رابط بین تفکر انتقادی و تفکر خلاق است. به همین خاطر هدف این پژوهش بررسی رشد تفکر انتقادی، تفکر خلاق و توانایی ...

این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مولفه های آن شامل خودآگاهی، خود کنترلی، همدلی، مهارت های اجتماعی و خودانگیزی با توانایی مدیریت بحران از منظر مدیران درسال 1391 انجام گرفته است .کارخانجات مواد غذایی آی سودا دارای 1200 نفر پرسنل میباشد و جامعه آماری این تحقیق، مدیران و سرپرستان کارخانجات آی سودا به تعداد 135 نفر بوده است و حجم نمونه نیز به دلیل کوچک بودن جامعه آماری، همین تعداد بوده است .نوع تحقیق همبستگی بود که به شیوه پیمایشی اجرا گردید. برای اندازه گیری هوش هیجا ...

حل مسئله يكي از مهمترين اهداف آموزش رياضي است. هم چنين، در رياضيات داراي ارزش حياتي زيادي است و كاربردهاي فراواني در ديگر شاخه‌هاي علوم دارد و اغلب اين كاربردها منجر به طرح مسائل مهمي در رياضيات مي‌شوند. لذا حل‌مسئله مي‌تواند سبب تقويت ارتباط رياضي با ديگر شاخه‌هاي علوم شود.بنابراين بايستي به دنبال راهكارهايي براي تقويت توانايي حل‌مسئله يادگيرندگان بود و هر فعاليتي كه بتواند در اين زمينه تأثير‌گذار باشد از ارزش و اهميت فوق العاده-اي برخوردار است. در هر وضعيت از بازي شطرنج، ب ...

ارتقاء توانایی حرفه ای امری مهم د محیط آموزشی است. یکی از پیش فرض های این مطالعه این است که معلمین افرادی حرفه ای هستند و به ارتقاء توانایی حرفه ای خود که شامل فرایندهای گوناگون و بلندمدت می شود نیازمند هستند. برای اجرای این تحقیق، هفتاد نفر ا زاساتید زبان انگلیسی دانشگاه پیام نور استان تهران و هفتاد نفر از اساتید زبان انگلیسی دانشگاه های دولتی استان تهران به طور تصادفی انتخاب شدند. محقق پرسشنامه ای از سوالات متناسب با هدف تحقیق را طراحی کرد و از اساتید خواست به منظور تعیین ...

این پژوهش به بررسی روابط میان تسهیم دانش، توانایی جذب و قابلیت نوآوری می‌پردازد. با توجه به اهمیت دانش و یادگیری در فضای به شدت رقابتی امروزی، ایجاد سازمان‌ها و کسب‌وکارهای دانش‌محور لازمه موفقیت جهت رسیدن سریع‌تر به اهداف می‌باشد. جهت بهره‌مند شدن و استفاده کلیه کارکنان و سازمان از دانش جدید نیاز به افزایش توانایی جذب کارکنان و سازمان، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شود. از آنجا که نوآوری عاملی کلیدی برای دستیابی به مزیت رقابتی محسوب می‌شود، نیاز به تقویت توانایی جذب و ب ...

در سال های اخیر بر پیشرفت حرفه ای مدرسان به عنوان عوامل تاثیر گذار در موفقیت سیستم های آموزشی تاکید فراوانی شده است. مفاهیم توانمند سازی معلم و تدریس تعمقی امکان پیشرفت حرفه ای را برای مدرسان فراهم کرده است. ازطرف دیگر، تعمق به عنوان بعدی ضروری برای توانایی تفکر انتقادی تلقی شده است. با در نظر گرفتن اهمیت ذکر شده ی این متغیرهای مرتبط با معلمان، هدف پژوهش حاضر کشف رابطه ی بین آن هاست. در این پژوهش ابتدا به کشف رابطه ی بین توانمندسازی و تدریس تعمقی مدرسان زبان انگلیسی ایران ...

شبیه سازی خط تولید یک محصول، یکی از راههای موثر در شناخت گلوگاه ها، کاهش هزینه ها، افزایش توان تولید و در نهایت افزایش بهره وری می باشد. یکی از محدودیتهای استفاده از نتایج شبیه سازی سیستمهای صف جهت بهینه سازی فرایند تولید این است که در صورتی که منابع سرویس دهنده در فرایندها، نیروی انسانی باشند، به دلیل اختلاف در میزان توانایی افراد در انجام هر یک از فرایندها، جابجایی افراد از یک فرایند به فرایند دیگر به راحتی امکان پذیر نمی باشد. در صورتیکه بدون درنظر گرفتن محدودیت توانایی اف ...

هدف از انجام این پژوهش، مقایسه توانایی های روانی-زبانی دانش آموزان دختر قوی و ضعیف در حل مسائل کلامی ریاضی بوده است. با توجه به ماهیت موضوع، روش مقایسه ای پس از وقوع به عنوان طرح پژوهش انتخاب گردید. به این منظور به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از میان مدارس ابتدایی دولتی دخترانه شهرستان هرسین، تعداد 6 مدرسه ابتدایی به طور تصادفی انتخاب شد و سپس به کلیه دانش آموزان پایه سوم مدارس مذکور (180 نفر) یک آزمون شامل10 مسأله کلامی ریاضی داده شد. با فهرست کردن نمرات دانش آموزان ...

بسیاری ازآزمونهابه عنوان عواملی مهم وتأثیرگذاردرزندگی وآینده افرادمطرح شده اندواین قبیل آزمونهارا آزمونهای سرنوشت سازمی نامند.کاربردآزمونهابه ویژهاستفاده ازآنهادرمقیاسهای وسیع جمعیتی مسائل نوینی رابه میان آوردهاست که میتوان ازتهدیدهای تازه ای که برای اعتباروپایایی آزمونهامطرح شده است،نامبرد. لیکن با توجه به اینکه طراحی سوال دراینگونه آزمون ها نقش اساسی و مهمی دارد، این امر مهم وخطیر را به کامپیوتر ها می سپاریم. با توجه به توانایی بالای کامپیوترها شرایطی فراهم می کند تا مشکلات ...