عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 61

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق به بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با عملکرد کارکنان شهرسازی، شهرداری منطقه 4 تهران می پردازد. کیفیت زندگی کاری شامل 8 مولفه و عملکرد کارکنان شامل 7 مولفه می باشد، که برای سنجش کیفیت زندگی کاری از مدل والتون و برای سنجش عملکرد کارکنان از مدل اچیو استفاده شده است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی – پیمایشی می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه شامل کارکنان شهرسازی، شهرداری منطقه 4 تهران به تعداد 68 نفر می باشد و به دلیل محدود بودن جامعه آماری در این تحقیق از سرشماری استفاده شد ...

موضوع این تحقیق بررسی تطبیقی ارزش فرزندان از دیدگاه زوجین و اثرات آن بر باروری (مقایسه ی مناطق 2 و 15 شهر تهران) است و در این زمینه در پی رسیدن به اهدافی از جمله : شناخت تأثیر عوامل موثر برنگرش والدین نسبت به ارزش فرزندان؛ و شناخت رابطه‌ی بین میزان باروری با ارزش فرزندان است. در تدوین چارچوب نظری تحقیق از مهمترین نظریات صاحب نظران در مقوله‌ی باروری و ارزش فرزندان استفاده شده است این نظریه ها را می توان از دیدگاه اقتصادی باروری، تئوری اقتصادی- اجتماعی تبیین باروری (ریچارد است ...

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مولفه های آموزش و پرورش بر شکل گیری هویت ملی دانش آموزان مدارس راهنمایی منطقه 2 آموزش و پرورش شهر تهران است. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ افق زمانی، مقطعی و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات، توصیفی-زمینه یابی پیمایشی بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه معلمان شاغل در مدارس راهنمایی آموزش و پرورش منطقع 2 شهر تهران در سال تحصیلی 92-91 می باشد. با مراجعه به جدول مورگان تعداد 285 نمونه برای جامعه با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده از جامعه ...

هدف از اجرای این پژوهش بررسی تاثیر توانایی خواندن قبل از ورود به مدرسه بر سازگاری عاطفی - اجتماعی دانش آموزان دختر پایه اول ابتدایی منطقه 2 آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی 89-88 بود. برای انتخاب نمونه از دو روش نمونه گیری دردسترس و نمونه گیری خوشه ای تصادفی استفاده شد. بدین ترتیب دو گروه 33 نفری از دانش آموزان دارای توانایی خواندن و فاقد این توانایی انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه : پرسشنامه سازگاری عاطفی - اجتماعی راتر فرم B2 , پرسشنامه سازگاری عاطفی - ...

پژوهش حاضر با عنوان بررسی و مقایسه عزت نفس و سبک اسناد بین دانش آموزان با اختلال دیکته نویسی و عادی پایه چهارم ابتدایی منطقه دو تهران انجام شد، روش تحقیق زمینه یابی(تحقیق پیمایشی) و جامعه آماری کل دانش آموزان دخترپایه چهارم ابتدایی منطقه دو تهران در سال تحصیلی 91-90 می باشد، جهت انتخاب نمونه از نمونه گیری در دسترس استفاده شده است به این نحو که کلیه دبستانهای دخترانه منطقه دو تهران مورد بررسی و دانش اموزان نارسانویس شناسایی شده و از بین این مدارس به صورت تصادفی 25 نفر به عنو ...

هدف از مطالعه حاضر مقایسه میزان انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی مدارس هوشمند با مدارس عادی بود. طرح این پژوهش از نوع علی- مقایسه ای و جامعه آماری این تحقیق شامل تمام دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی مدارس شهر تهران بودند. نمونه های این پژوهش از 62 دانش آموز مدارس هوشمند و 62 دانش آموز مدارس عادی تشکیل شده بود. روش نمونه گیری ای که برای این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت، نمونه گیری هدفمند بود که دلیل آن هم این بود که سعی بر آن بود که نمونه های انتخاب ...

هدف از این تحقیق، بررسی نحوه توزیع فضاهای ورزشی منطقه 4 شهر تهران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و ارائه الگوی بهینه مکان یابی بوده است. نمونه آماری تحقیق حاضر برابر با جامعه آماری، شامل کلیه فضاهای ورزشی منطقه 4 شهر تهران (171 فضای ورزشی) اعم از دولتی و خصوصی می باشد. ابتدا اطلاعات توصیفی مکان های مورد مطالعه از اسناد و مدارک موجود در ادارات مرتبط جمع آوری گردیده سپس با حضور محقق در مکان های مورد مطالعه با استفاده از دستگاه GPS موقعیت جغرافیایی (طول و عرض جغرافی ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر رایانه بر میزان یادگیری و انگیزه دانش آموزان درس علوم تجربی پایه سوم ابتدایی بود. سوال‌های اساسی پژوهش عبارت بودند از: 1- آیا میزان یادگیری در دانش آموزانی که با رایانه آموزش می بینند بیشتر از دانش آموزانی است که بدون رایانه آموزش می‌بینند؟ 2- آیا میزان انگیزه در دانش آموزانی که با رایانه آموزش می بینند بیشتر از دانش آموزانی است که بدون رایانه آموزش می‌بینند ؟ از میان جامعه آماری پژوهش که کلیه دانش‌آموزان دختر سال سوم ابتدا ...

اگر رضایت زناشویی و ارضاء نیازهای جنسی زن و مرد هدف اساسی هر پیوند و ازدواجی باشد، تعیین عوامل اثر گذار بر آن اهمیت اساسی داشته و می تواند ما را نسبت به مشکلات اجتماعی و راهبردهای آن آگاه تر نماید. در این بین آگاهی از مسائل جنسی به عنوان بخشی از زندگی فردی هر انسان ضرورتی انکار ناپذیر دارد. از سوی دیگر، افکار ، نگرش ها ، عقاید و ارزش های فرد ، بخشی از مولفه های مهم رفتار جنسی می باشد. بنابر این در تحقیق حاضر به بررسی اثر متغیرهای دانش و نگرش زوجین بر رضایت جنسی آنان پرداخته ش ...