عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 17

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اراضی پیرامون روددره هاپهنه های ارزشمند و هویت بخش شهری هستند.همزمان با توسعه شهری بعلت افزایش جمعیت این اراضی ازکاربری باغ وکشاورزی به کاربری غیرهمسازبامحیط تغییر شکل پیدامی کنند. موضوع این پایان نامه تحلیل کاربری اراضی پیرامون رودکن درمنطقه 18 تهران باهدف شناسایی وبررسی عوامل موثروتاثیرگذار برتغییرکاربری اراضی محدوده است. منطقه 18 ،5 ناحیه دارد.ناحیه4و 5 به عنوان محدوده مطالعاتی می باشد.رودکن به عنوان عامل گسست بین نواحی4و5 منطقه 18 قلمدادمی شود.این رود باعبورازمناطق مختل ...

شناخت آسیب پذیری جمعیت و گروه های انسانی به عنوان اقدامی ابزاری در راستای پیشگیری از زایش فاجعه مبتنی بر زیستن در نواحی پر خطر مطرح است. تحلیل آسیب پذیری کانون‌های جمعیتی واقع در عرصه های خطر اقدامی علمی برای فراهم سازی زیر ساخت اطلاعاتی مناسب از درجه و میزان خطرپذیری از رخداد مخاطره است. بر اساس چنین دیدگاهی مسئله تحلیل آسیب پذیری ناشی از مخاطرات ژئومورفولوژیک فرونشست در جنوب شهر تهران مورد توجه قرار گرفته است. بدین منظور در ابتدا با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری نرخ و ...

مخاطرات طبیعی بخشی از جهان پیرامون ما بوده و همیشه یک خطر جدی برای توسعه به شمار رفته و خواهند رفت، به عبارتی زندگی بشر بدون در نظر گرفتن این مخاطرات غیرقابل‌تصور خواهد بود. توسعه زندگی اجتماعی به‌ویژه شهرنشینی و گسترش روزافزون شهرها نیز ابعاد این حوادث را وسعتی دو چندان بخشیده و همواره یکی از دغدغه‌های اصلی تمامی مدیران شهری و شهروندان بررسی شیوه‌های مقابله با این بحران‌ها بوده است. نکته‌ حائز اهمیت این است که از وقوع بحران نمی‌توان جلوگیری کرد اما تمرکز و توجه برنامه‌ریزی ب ...

هدف از پژوهش انجام شده با عنوان " بررسی عوامل موثر بر رعایت اخلاق شهروندی در شهر تهران"، دستیابی به پاسخ این سوالات است : 1. آیا بین فردگرایی و رعایت اخلاق شهروندی رابطه وجود دارد؟ 2. آیا بین سرمایه اجتماعی و رعایت اخلاق شهروندی رابطه وجود دارد؟ 3. چه رابطه‌ای بین پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی شهروندان و میزان رعایت اخلاق شهروندی وجود دارد؟ پس از مطالعه منابع تجربی و مبانی نظری شامل نظریه‌های فلسفی و جامعه‌شناختی اخلاق وهمچنین مروری بر پیشینه وتاریخ مفهوم "شهروندی" ، ن ...

شهر یک سیستم پیچیده و پویاست که مرکب از بخشها و زیرسیستمهای بیشماری بوده، که به نحوی خاص و برای هدفی معین که توسعه شهری است، ترکیب شده اند. تعاملات و ارتباطات بین زیرسیستمها بر روی توسعه موثر است و نمی توان توسعه شهر را به صورت جداگانه در هر یک از بخشها جستجو کرد، بلکه رفتار کلی و تأثیرات زیرسیستمها بر روی یکدیگر در طی زمان باعث توسعه یا عدم توسعه شهر میشوند. برنامه ریزی کاربری زمین با هدف پیش بینی الگوی توسعه شهری و اجرای آن، به دلیل وجود عواملی چون نداشتن شناخت صحیح و عمیق ...

هدف این تحقیق بررسی عوامل مرتبط بر میزان رضایتمندی مشتریان (استفاده کنندگان ) استخرهای سرپوشیده منطقه 18 تهران می باشد .جامعه آماری شامل کلیه مشتریان (استفاده کنندگان ) به هنگام نمونه گیری 1500 نفر بوده که تعداد 306 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید . روش نمونه گیری به صورت تصادفی وابزار اندازه گیری آن پرسشنامه محقق ساخته می باشد که روایی آن به تائید چند تن از اساتید صاحب نظر تربیت بدنی رسیده وپایابی آن (92/0=a) می باشد نتایج این تحقیق در دو سطح آمار توصیفی واستنباطی شامل آزمو ...

تحقیق حاضر به بررسی برخی از جلوه‌های مهم گذار دوم جمعیت در منطقه دو و هجده شهر تهران به عنوان نمایندگان مناطق بالا و پایین شهر تهران، پرداخته است. نمونه آماری زنان ازدواج کرده‌ای که حداقل پنج سال از زمان اولین ازدواج آن‌ها سپری شده است، می‌باشد. جهت جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز با توجه به فرمول نمونه‌گیری، نمونه‌ای با حجم ۳۸۴ نفری انتخاب و با استفاده از مصاحیه ساخت‌مند اجرا گردیده است. جهت بررسی جلوه‌های گذار دوم جمعیت، نظریات ون‌دکا، لستاق و سولسونا در رابطه با گذار مطرح و در ...

چكيده مفهوم شهروندي به دليل ماهيت پويايش، منطق مساوات گرايانه اش و ناظر بودنش بر يك سري از حقوق و تعهدات ملازم با آن در جهت فراهم نمودن زمينه و بستر مناسب براي توسعه پايدار و همه جانبه مورد توجه قرار گرفته است. تحقيق حاضر با هدف بررسي ميزان پايبندي به تعهدات شهروندي در ميان شهروندان مناطق 2، 6و18 شهر تهران انجام شد. متغير وابسته كه به عنوان مساله اصلي تحقيق در نظر گرفته شده بود توصيف تعهدات شهروندي شهروندان تهراني بود كه در چهار بعد مشاركت جويي، رعايت قوانين و مقررات، رعاي ...

طرد اجتماعی مفهومی چندبعدی است که در چند دهه‌ی اخیر به عنوان عاملی بر عدم توسعه در یک منطقه، از جانب بسیاری از دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است. این مفهوم بر ناتوانی افراد و گروه‌های اجتماعی به مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی اشاره دارد. تحقیق حاضر به بررسی و سنجش میزان طرد اجتماعی در محیط شهری می‌پردازد که برای تبیین آن از مفهوم کیفیت زندگی استفاده شده است. طرد اجتماعی به عنوان متغیر وابسته‌ی این تحقیق شامل چهار مولفه‌ی مشارکت اجتماعی، یکپارچگی هنجاری، دستر ...