عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده: - هدف از این تحقیق (( بررسی رابطه بین استقرار سیستم اطلاعات کاداستر با عملکرد کارکنان )) رابطه است. - روش مورد استفاده در این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- همبستگی می باشد. - جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک ثبتی در شمال غرب تهران که 80 نفر می باشند. تشکیل می دهند از این جامعه آماری براساس فرمول تعیین نمونه کوکران تعداد 80 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. - جهت انتخاب نمونه آماری از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده ...

تحقیق حاضر برای بررسی تاثیر بانکداری الکترونیک بر سطح رضایت مشتریان بانک تجارت شعب شمال غرب تهران انجام گردیده است . از آنجائی که بانکداری الکترونیک در ایران بصورت کامل و همه جانبه بکارگیری نشده است لیکن در بانک تجارت امکانات ، تجهیزات و ابزارهای الکترونیکی تا حد قابل قبولی وجود دارد و می توان تاثیر حضور بانکداری الکترونیک را بر رضایت مشتریان این بانک سنجید. با توجه به اهمیت موضوع و اهداف مهم در نظر گرفته شده ، برای این تحقیق 384 نفر از مشتریان بانک تجارت منطقه شمال غرب تهرا ...

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی با کارآفرینی و رفتار شهروندی سازمانی در مدیران مدارس ابتدایی شمال غرب تهران می باشد. روش تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل، کلیه مدیران و معاونان زن مدارس ابتدایی شمال غرب تهران می‌باشند که از این تعداد نمونه‌ با روش تصادفی ساده به حجم 122 نفر(مدیران و معاونان) انتخاب گردید. داده ها و اطلاعات لازم از طریق، پرسشنامه های ذهنیت فلسفی کمیلی (1381)، آزمون کارآفرینی روبینسون، استیمپسون، فنر و هانت (1991) و پرس ...

مطالعات نوزمین‌ساختی و ریخت‌زمین‌ساختی آبرفت‌ها ، آبراهه‌ها، مخروط افکنه‌ها ، دامنه‌ها و جبهه کوهستان در محدوده حوضه آبریز کن آشکار می‌کند که منطقه از نظر زمین‌ساختی فعال است . تفسیر و تحلیل داده‌های ماهواره‌ای و مدلهای ارتفاعی رقومی (DEM) این جنبایی را به صورت گسلش آبرفت‌های جوان ، دره‌های V شکل، سینوسیتی جبهه‌کوهستان ،رودشکن‌های زمین‌ساختی ومئاندر محصورتایید می‌کند.مثلا" مقدار سیتوسیتی رودخانه در محدوده ورود آن از کوهستان به کوهپایه در حدفاصل راندگی شمال تهران وراندگی پور ...

تحقیق حاضر به بررسی خطرپذیری مناطق پنج و بیست و دو شهرداری تهران واقع درحد فاصل دره فرحزاد تا چیتگر از نظر عوامل بحران زای ژئومورفولوژیکی می پردازد. در این رابطه برخی فرضیات و سوالات برای بررسی ریسک پذیری منطقه مورد تحلیل قرار گرفته است. این منطقه دارای موقعیتی کوهپایه ای و اقلیمی نیمه خشک سرد می باشد و از نظر زمین شناسی ساختمانی در محدوده ی البرزجنوبی واقع است که وجود دره ها وگسل ها در رسوبات کواترنری و پرتگاههای متعدد ساختمانی نشان دهنده فعال بودن منطقه از نظر تکتونیکی است ...

مخاطرات طبیعی به عنوان یک خطر جدی برای توسعه پایدار به شمار می روند ، زیرا با وقوع آن ها تمام سرمایه گذاری ها و منابع ارزشمند به خطر جدی خواهد افتاد . پویایی پدیده های ژئومورفولوژی در ایران ، خاصه شهر تهران و منطقه مورد مطالعه و راه حل های مورد نیاز برای کنترل این مسئله ضرورت تحقیق را ملموس تر می کند . با توجه به اهمیت مسئله در فصل اول به معرفی موضوع تحقیق ، اهمیت و ضرورت تحقیق ، پیشینه تحقیق و اهداف تحقیق پرداخته شده است . جمع آوری اطلاعات و آمار های پایه ، مشاهده و مطالعات ...

هدف از این پژوهش بررسی رابطه یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان در بانک مسکن- شعب شمال غرب شهر تهران بود. روش این پژوهش توصیفی – همبستگی بود، بدین منظور رابطه ابعاد یادگیری سازمانی با توانمندسازی کارکنان مورد سنجش قرار گرفت. پژوهش حاضر در دو بخش نظری و عملی انجام شده است. در بخش نظری، اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانهای و اسنادی و در بخش عملی، به شیوه میدانی از طریق پرسشنامه بدست آمد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان بانک مسکن- شعب شمال غرب شهر تهران بود که ب ...

امروزه نیروی انسانی در توسعه صنعتی و اقتصادی نقش اصلی را بر عهده دارد. نیروی انسانی دیگر به عنوان یک عامل کمی در تولید و توسعه مطرح نیست. بلکه کیفیت و کارایی نیروی کار و افزایش بهره وری آن بسیار مورد توجه می باشد. از این رو افزایش بهره وری عامل تولید خصوصا بهره وری نیروی انسانی از عمده ترین اهداف اقتصادی در جریان رشد و توسعه می باشد. تحقیق حاضر در زمینه بهره وری نیروی کار صورت گرفته و سعی شده است تا عوامل موثربر بهره وری نیروی انسانی مورد بررسی قرار گیرد. این عوامل در قالب ...